„Ilyen dógos nép, mint Jázován, tán nincs is…” III. – A gazdálkodás és életmód változása egy bánsági faluban a 20. században
2014/09/17 08:00
580 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Jázova-Hódegyháza község a Bánságban, a történelmi Torontál vármegye törökkanizsai járásának déli részén fekszik. A trianoni határmeghúzás (1920) után Jugoszlávia, ma Szerbia része.

A második világháború utáni négy évtized

A szocialista korszak nemcsak jelentős politikai átalakulást hozott Jugoszláviában, de a gazdaság szerkezete és működése is megváltozott. A korábbi, magántulajdonú nagybirtokok helyett az újonnan szervezett állami birtokok, vagyis szövetkezetek (zadruga) nyújthattak munkalehetőséget a falu népének, s itt lehetett a saját használatban megtartott gazdaságban termelt javakat is átadni. Jázován is alakult szövetkezet, de a faluból sokan jártak más településekre dolgozni.

„Tavasszal elkezdődött, répaeggyellés, kapálás, kukoricaszedés, szóval mindenféle munkán ott vótunk. Vót, hogy négy-öt traktor gyütt értünk. Hetfün gyütt, szombaton hozott haza. Jártunk a szövetközetökbe. Itt is köllött, de mink is oda mentünk, ahol többet fizettek. Aztán kezdtünk egy kicsit erősödni, vótak hitványabb fődeink, akkó hogy eljárunk, birtunk egy kicsikét tallasonni. Akkor vettünk jó fődeket. A székes, rossz földeket, ahol csak szenvedett az ember, beadta a szövetkezetbe. A szövetkezet bevállalta, hogy mentű több földje legyen. Nagyobb munkával, műtrágyával termettek azé a fődek.”

Az 1960-as évektől a szikes területek tudatos hasznosítása is megindult. A kamilla a korábbi évtizedekben is keresett, s éppen ezért a falu népe által rendszeresen gyűjtött gyógynövény volt. A változást és újítást az jelentette, hogy e másra alkalmatlan földeken okszerűen termeszteni kezdték a kamillát. Virágát a padláson megszárították, s eladták a teherautókkal érkező felvásárlóknak. Bő másfél évtizeden át adott tisztes megélhetést a kamilla: a befolyt összegből tudták a családok a háztartást gépesíteni; televíziót, mosógépet, hűtőszekrényt vásároltak.

A korábban is meghatározó gabona-, dohány- és kukoricatermesztés mellett a táj mezőgazdaságában hangsúlyossá vált a cukorrépa termesztése. Intenzív zöldségkultúraként a hagyma és a paprika jelent meg. „A hagyma Monostoron vót nagy divat, onnan terjedt át Jázovára az ötvenes évektől, valamivel később a pfefferóni.” „Mikor a hagymát hazahoztuk (a földről), megpucótuk, bezsákótuk, jött a kamion, elvitték, négy-öt nap múlva kaptuk a pénzt. Az ipari paprikát vagyis főzőpaprikát leszödtük, fölfűztük, a javát kihasítottuk, megszárítottuk, Szentmiklósra vittük be, megőrlettük és vittük a piacra.”

Az állattartásban a juh- és szarvasmarhatarás volt a meghatározó. A birkákat ebben az időszakban nem nagyon fejték, a hasznot és a bevételt inkább a bárányszaporulat és a gyapjú jelentette. A szarvasmarhát elsődlegesen a tejért tartották, amit ugyancsak kedvezően tudtak értékesíteni. Számottevő volt a sertéshízlalás is. „Mindönki dógozott, ezök a jázovaiak nagyon élelmetös nép vót. Nagy vót a jószágtartás, pénzhez gyüttek, megvásárolták a környékben a földeket. Építöttek, berendezésöket vöttek, traktorokat, nagyon ment a nép előre a Tito ideje alatt.”

A jázovaiakat a környező falvak népe is igen szorgalmasnak, dolgosnak, nagy munkabírásúnak tartotta. Szemléletes adatokat találhatunk erre vonatkozóan a Vajdasági Magyarok Néprajzi Atlaszában. A következő jelzők fordulnak elő a falu és lakói jellemzésére: elevenek, életrevalóak, dolgosak; tiszta, rátarti, összetartó közösség, „A jázovaiak kufák, a Gagarin azt hitte, ő az első a Holdba, de ott tanákozott egy jázovaiva, aki paprikát árút.”

jazovan1 Utcakép pusztuló házakkal Hodicson

Tito idejében Jugoszlávia gazdasága prosperált, a terményeket el lehetett adni, s a falu népe megélt, sőt gyarapodott a mezőgazdasági munka hasznából. Gazdaságát a legtöbb termelő gépesíteni tudta. Az 1960-as évektől kezdett jobban kiépülni a település jázovai része. Hódegyházáról is fokozatosan ide jöttek lakni az emberek, itt vásároltak házat. Így Hodics lélekszáma kezdett fogyatkozni. A '80-as évekre nemcsak házak váltak üressé, de utcasorok szűntek meg, váltak a földdel egyenlővé. Erre a sorsra jutottak a két nagyobb utcát, vagyis a Kétsort és a Kurtasort beszegő, azaz a végükben merőlegesen futó, egykor 8-10 vagy 15 házból álló utcácskák: a Szikics, a Lekvár-sor és a Haranga-sor. A vert falú házaknak már falmaradványait sem látni, helyükön szántó és rét van.

Helyzetkép a közelmúltról és napjainkról

Tito halála (1980), majd a délszláv háború és Jugoszlávia szétesése megint gyökeresen megváltoztatta sok más mellett a gazdasági viszonyokat, lehetőségeket. A háborús években megszűntek, tönkrementek a szövetkezetek. Ezáltal egyrészt a munkalehetőség csökkent, másrészt viszont komoly gondokkal kell(ett) szembenézniük a gazdáknak elsősorban terményeik értékesítésének tekintetében. „Termesztik a dohánt most is, de nehéz átadni. Sok helyen a tavalyi dohán is megvan.” „Dohány vót mindig. Most azér van a pfefferóni, mer hamarabb pénzhöz jutunk. A dohányér nem fizetnek, csak mindig gyüvőre.” „Vót olyan, hogy fölszedtem a hagymát, de nem lehetett eladni. A birkákkal etettem meg.” A korábbi évtizedekben igen jelentős csókai húsüzem is gondokkal küszködött, mindehhez járult még a háborús időszak alatti nagyfokú infláció. „Vótak nagy disznóim, kétszáz kiló is vót egybe. Hat-hét darab, nem tudtam eladni. A gyár is tönkrement, nem tudott kifizetni. Vagy csak fél év múlva, akkor meg már nem tudtam venni rajta egy malacot.”

A gyógynövényeknek ma is szerepe van a falu gazdasági szerkezetében. Az 1990-es évek derekán kezdett foglalkozni a környező falvakban termesztett gyógynövények felvásárlásával a jázovai Szemerédi Ernő. A falu határában maga is termel több holdon mentát, kamillát és mályvát. A Jázován és a közeli településekről felvásárolt gyógynövényeket illetve a maga termését dolgozza fel saját gépeivel. Csomagolt készterméket is előállít. Magyar és osztrák kereskedelmi parterei vannak.

A falu határa - művelési ágak (2001)

Művelési ágTerület hektárban (ha)
szántó1488
kaszáló336
legelő620
Nem művelhető
(utak, csatornák, töltések)
314
szőlő17
gyümölcs4
erdő5
nádas48
összesen2832

Az állattartás terén a juhászat és a szarvasmarhatartás az elsődleges napjainkban is. A faluban a saját családi szükségletet biztosító állattartás mellett 4-5 olyan nagyobb helybéli gazda van, akinek jelentősebb juh- illetve marhaállománya van. A szarvasmarhatartás célja elsősorban a tejhaszon. A háborús években a tej felvásárlása és kifizetése is bizonytalan volt. Az 1980-as évektől figyelhető meg az állattartásban egy migrációs kapcsolat Bácska és Bánság között. Több bácskai család - például Adáról, Tornyosról, Csantavérről, Törökbecséről, Szabadkáról - földet és házat vásárolt Jázován, egy részük végleg le is telepedett a faluban, mások csupán tavasztól őszig - amíg az állatállományt legeltetni tudják - tartózkodnak itt. A vándorlás, átköltözés oka, hogy a bánsági oldalon jóval olcsóbban jutnak házhoz és földhöz, mint a Bácskában. Az arányok érzékeltetése végett idézünk egy áttelepült családfőtől: „Nagyon olcsók voltak a házak. Három-négyezer márkáért vehetsz most is házat. Egy hold föld Bácskában három-négyezer márka, itt ötszáz márka. Jó, van itt olyan főd, hogy csak kamillát lehet vetni bele, székes főd, de van itt termőfőd, olyan, amit otthagytunk Bácskában. És öt-hatszáz márkáért lehet venni.”

jazovan2 A csorda itatása az Aranka partján

Egy idősebb hodicsi házaspár a háznál lévő másfél hold földön és a Haranga-soron, az egykori bolgárkert helyén fekvő két holdnyi területen gazdálkodik, az udvarban baromfit tartanak, disznókat hizlalnak. „Meg lehet belőle élni normálisan, csak sokat köll dógozni. Most van pfefferóni meg kukorica, tizenegyszer kapáltam.”

„Kiöregszik a nép. A fiatalok nem jönnek azér a pár hold fődér, gyárba járnak, amaz biztosabb. Üresek a házak, de elanni se nagyon bírjuk. Ha kihalunk belüle, az ördögnek se köll. Megöregszik a falu és elfogy a nép.” Ehhez hasonló szavakkal jellemzi a jelent a nehéz, küzdelmes, de szép és előremutató, boldogulást és gyarapodást hozó múltat megélők többsége. E körülmény, e jelenség sajnos nem példa nélküli a határon túli magyar területeken. Jázova népessége már alig nyolcszáz fő. Csak reménykedni tudunk abban, hogy kutatómunkánk nem egy végleg eltűnő közösség kultúrájának a 24. órában történő rögzítése. Ha a szegedi nagytáj népének hagyományából az ott megbúvó számtalan értéket felszínre hozzuk, ezek változását és továbbélését napjainkban figyelemmel kísérjük, talán a reményvesztett jelenben bíztatást is sugározhat munkánk a fogyó, de fennmaradni akaró bánsági magyarság számára.

Dr. Simon András
SZTE