Klauzál Gábor, a bankvezér: A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár elnöke
2014/03/04 08:00
392 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Magyarországon a Ferenc császár és király uralkodásának utolsó évtizedét nem véletlenül nevezzük reformkornak, hiszen erre az időszakra a közvéleményt formáló, politizáló nemesi réteg egyre nagyobb része egyre erőteljesebben szorgalmazta az ország modernizálását, azaz a nyugati államokhoz való felzárkózást, az évszázados tespedtségből való kimozdítását.

A szorgalmazás mellett konkrét tettekre szánták el magukat gróf Széchenyi István és eszméjének támogatói: a Magyar Tudós Társaság (később Magyar Tudományos Akadémia 1825-ös megalakítását követően egyebek mellett nemzeti társaskörök, egyesületek, takarékpénztárak, bankok jöttek létre, természetesen csak azokban a városokban, ahol a polgárság meghatározó erővel bírt (elsősorban szabad királyi városok jöhettek számításba). A polgárosodás motorjává váltak a reformországgyűlések, melyek – hosszas politikai csatározások után – Magyarország fejlődése szempontjából fontos törvényeket fogadtak el.

A takarékpénztárak – a többi reformkori vívmányhoz hasonlóan – évszázados polgári hagyományokra vezethetők vissza, elődintézményeik a szabad királyi városokban, igaz, egyszerűbb formában működtek, hadat üzenve az országban tapasztalható pazarlásnak. Az 1840. évi közkereseti törvény (XVII. tc.) lehetővé tette a korszerűnek számító egyesületek és intézetek alapítását is. A takarékpénztárak közül először Pesten, Fáy András, a későbbiekben „a haza mindenese” jelzővel illetett reformpolitikus kezdeményezése nyomán alakult meg az Első Pesti Takarékpénztár, míg Szegeden, az országban tizedikként alakult meg a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár 1845. április 3-án.1

klauzal0 Klauzál Gábor egy 1842-ben készült rajzon Szeged – szabad királyi város mivolta és kedvező fekvése szempontjából – erős polgársággal rendelkezett, amely a város vezetését magához ragadta. A kereskedelemből és ipari tevékenységből élő polgárság zöme német, görög, szerb, román, görög, örmény és zsidó származású, amely időszakunkra jórészt asszimilálódott a magyarsághoz.2  A Zsótér, Zseravitz, Felmayer és más iparoscsaládok fejei – akik a város vezetésében is részt vettek – szorgalmazták egy pesti és pozsonyi mintájú pénzintézet megalakítását. Elnöknek a népszerű szegedi politikust, Klauzál Gábort (1804–1866) kérték fel, aki nemcsak Szegeden vált népszerűvé, mint az 1843–1844-es országgyűlés népszerű szónoka, hanem országos tekintélyre is szert tett.

Az alapító részvényesek előtt tartott megnyitó beszédében kifejtette: …üdvös törvényeink nyomán elvégre a takarékpénztárak is keletkezhettek olly országban, hol eddig az uzsora piszkos zsarolásait kivéve semmi pénzüzleti eszme nem használtatott, és így lőn, hogy midőn más országokban a takarék pénztárak példa nélküli gyorsasággal elterjedtek: Magyar-Ország határain, mint az áldott civilisatio sok más szüleménnye át nem hatottak, mert ezeknek sorompóin innen a másét visszafizetni nem akarás szerencsétlen eszmezavarában a szabadság senkit nem gazdagított, de a pénzt az országból kiseperte, és midőn máshol milliók gyűjtettek, nálunk senki sem takarított, vagy pedig, kik az eszmét felfogták, megtakarított pénzeiket külföldre voltak kénytelenek küldeni. Ez azomban megváltozott, mert Honunkban is a Pesti és Pozsonyi takarék pénztárok szép eredménnyel működnek (…)”

Klauzál ezt követően igazolásként közölte, hogy a pesti és pozsonyi takarékpénztárak 8 millió pengő forintot forgattak, amely pozitív eredménynek tekinthető, majd rátért a takarékosság fontosságának indoklására. Ha kellően – a lefektetett szabályok betartásával – kezeli a pénzintézet a rábízott magánvagyont, akkor a részvényesek mellett a kisbefektető anyagi és szellemi haszonra tehet szert. Végül felhívta a részvényeseket, hogy őszinte bizodalommal, elhatározott tiszta szándékkal és barátságos közremunkálással dolgozzanak közösen az intézet sikeres működéséért.3

A közgyűlés ezután az ideiglenes tisztikar megválasztásáról határozott. Az átmeneti elnökségre Klauzál Gábort, a jegyzői tisztségre Dáni Ferencet4 választották a jelenlévők. A tíz alapító részvényes – Detsy Adolf, Fadgyas Pál, Felmayer Antal5, Kárász Benjámin6, Klauzál Gábor, Kohen Károly, Krebsz Mihály, Ráth Jakab, Zserovitz János és Zsótér János – részvényeit nem lehet megcsonkítani.

Az elkövetkező közgyűléseken határoztak az alapszabály vármegyéhez, onnan a Helytartótanácshoz való felterjesztéséről, a takarékpénztár címeréről és pecsétjéről, a részvények újabb felosztásáról, valamint az elnök, a jegyző és a 24 fős igazgató választmány létrehozásáról. A részvényesek száma folyamatosan gyarapodott. 1845. július 6-án a résztvevők megállapították, hogy az 500 részvény 222 részvényes birtokában van.7 Döntés született a Csongrádon, Szentesen és Hódmezővásárhelyen lakó részvényesek érdekeit képviselő két-két megbízott kijelölésére is, akik szabályszerű könyvelés mellett kezelik a beszedett pénzeket, és minden hét bevételeit a szabályszerű nyugtákkal Szegedre küldik.8

Határozatok születtek a tisztviselők éves fizetéséről (pénztárnok: 500, könyvvezető: 400, segédkönyvvezető 200, pénztári szolga: 120 p. forint), a vidéki képviselők személyéről még az 1845-ös év folyamán, valamint megvitatták és elbírálták az igazgató választmányi ülések határozatait. 1846-ban nem hívtak össze közgyűlést, de a választmányi ülések jegyzőkönyveinek tanúsága szerint. A választmányi tagok fokozatosan cserélődtek, nemcsak liberálisok, hanem a konzervatív oldal helyi prominensei, így Petrovits István, vagy Wöber György későbbi polgármester is bekerült az igazgató választmányba.

Klauzál Gábort 1845-ben és az utána következő három évzáró-évnyitó közgyűlésen egyhangúlag, vagy elsöprő többséggel választották a takarékpénztár elnökévé. Országos feladatai miatt – a Batthyány-kormány földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszterévé nevezték ki – megvált a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár elnöki tisztségétől és a tagok között sem találkozunk nevével 1848 februárját követően. Klauzál tevékenysége takarékpénztári elnökként is fontos, hiszen az első három év meghatározta, hogy életképes-e a pénzintézet. A választ az elkövetkező évszázad adta meg: a pénztár – túlélve forradalmat, szabadságharcot, nagy árvizet és két világháborút – egészen 1949. évi államosításáig működött előbb a Klauzál téren, Kárász Benjámin egykori házában, majd a Széchenyi tér északkeleti részén, a tér és a mai Takaréktár utca sarkán, 1905 óta a saját építésű, Baumhorn Lipót által tervezett székházában. Helyét az államosítás után az Országos Takarékpénztár szegedi fiókja vette át.

klauzal2 A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár címere

1 A takarékpénztár első évtizedével kapcsolatos iratok – közgyűlési, választmányi ülési jegyzőkönyvek, segédletek – kutathatók a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltárában (MNL CSML), Szegeden. Jelzete: XI. 204.  Működéséről – Vass Károly akkori vezérigazgató szerzősége alatt – jubileumi emlékkönyv is megjelent a millennium évében: A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár alapításának és ötvenéves fennállásának története. Az intézet részvényeseinek és barátjainak ajánlva. Bába Sándor könyv- és kőnyomdai műintézete Szegeden, é. n. (1896). 111 p.
2 A polgárosodó Szegedről ld. pl. MARJANUCZ László: Szeged polgári csoportjai a XIX. században = Tanulmányok Csongrád megye történetéből XXVI. Szerk. BLAZOVICH László. Szeged, 1998. 215–225.
3 MNL CSML Szeged. A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár iratai. Az 1845. ápr. 3-i alakuló közgy. jkv.-e
4 Dáni Ferenc (1816–1883) jogász, politikus, 1848–1849-ben nemzetőr százados, majd vésztörvényszéki bíró, amiért 1852-ben halálra ítélték, de kegyelemmel 4 és fél év várfogság után szabadult. 1873 és 1880 között Hódmezővásárhely első főispánja. Bővebben ld.: Kruzslicz István: Dáni Ferenc = Hódmezővásárhely törvényhatósági jogú város történeti almanachja 1873–1950. Szerk. Kovács István. Hmvhely, 2003. 161–163.
5  Felmayer Antal (1798–1873) festőgyáros, kereskedő. Gyára helyén, Alsóvároson 1900-ban épült fel a Pick Szalámigyár üzeme. (Szeged története 3/1. 189.)
6 Kárász Benjámin (1792–1874) jogász, politikus, 1848–1849-ben Szeged főispánja.
7 MNL CSML Szeged. A Szeged-Csongrádi Takpt. ir. Az 1845. júl. 6-i közgy. jkv.-e 5., 6., 7. sz. hat.
8 MNL CSML Szeged. Uott. 12. sz. hat.

Presztóczki Zoltán
levéltáros
MNL Csongrád Megyei Levéltára, Hódmezővásárhely