Az ostrom
Farkas Zoltán
2006/07/23 17:45
1689 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A nándorfehérvári vár védői július 21-én három török ostromot vertek vissza, majd 22-én a fővezéri parancs ellenére támadásba lendültek. Hunyadi hadvezéri tapasztalatai, a keresztesek lelkesedése győzelemre vitte a csatát. Mivégre akkor a zendülés?

A janicsárok rohama

Dugovics Titusz hőstette

Miután a török tüzérség jelentős réseket ütött a várfalon, sőt egy tornyot is leomlasztott, július 20-án elhallgattak az ágyúk, hogy átadják a terepet a janicsároknak. Ekkor érkezett az üzenet, hogy addig ne bocsátkozzanak harcba a magyarok, míg a király és a pápa serege meg nem érkezik. Csakhogy a kezdeményezés ekkor már a törökök kezében volt, 21-én késő délután II. Mohamed meg is indította a janicsárok másnap hajnalig tartó offenzíváját. A janicsárok három hullámban kísérelték meg a vár bevételét, s a külső várból viszonylag rövid idő alatt ki is szorították a védőket. Hunyadi hadvezéri jártassága több ízben is főszerephez jutott: a várudvarról Hunyadi nehézlovassága két ízben verte ki a törököket, a két török támadás közötti szünetet kihasználva pedig Zimonyba hajózott, hogy pihent keresztes csapatokat hozzon a várba. A "legjobb vezér és legjobb katona" minden tapasztalata is kevésnek bizonyult volna, ha a várvédők hősiessége nem rettentette volna el a törököket.

Ezen az éjszakán halt hősi halált Hunyadi régi katonája, Dugovics Titusz is, aki már a várnai csatában is kitüntette magát. Hosszasan viaskodott a zászlót kitűző törökkel, mikor pedig azt látta, hogy nem bír a hatalmas termetű janicsárral, ezért zászlóstul a mélybe rántotta. "Mivel sehogy sem tudta megakadályozni, hogy a toronyra kitűzze a jelvényt, átnyalábolta a törököt, és a magasból a mélybe leugorva, magával rántotta." (Bonfini) A török vitézeket a szultán pasaság és kincsek ígéretével motiválta a zászlókitűzés hősies tettére. A támadások közötti szünetekben nemcsak a védekezést szervezték újjá, hanem komoly viták folytak a védekezés további módozatait illetően. Szilágyi Mihály a további ellenállás megszüntetése mellett döntött, s azt javasolta, hogy ürítsék ki a várat, mivel a védők rendkívül fáradtak, s egy újabb rohamot már úgysem bírnának ki. Hunyadi maga is számot vetett ezzel a lehetőséggel, mégis a csata folytatása mellett döntött. Az éjfélkor indított újabb (döntőnek szánt) török támadás már a belső várba kényszerítette vissza a védőket. A legelkeseredettebb harc a belső vár kapujánál zajlott: "Ezen a hídon rettenetes harc és rendkívüli küzdelem keletkezett, ezt a hidat a törökök mindenáron el akarták foglalni, de a keresztesek a lehető legelkeseredettebben védelmezték. Örömest ölették meg magukat a töröktől ezen a hídon, mivel tudták, hogy ha ezt a hidat a törökök elfoglalják, kétségkívül ők lesznek a győztesek." (Tagliacozzo)

Menekülés vagy további védekezés?

Egy a magyar vitézek közül

A janicsárok ezzel párhuzamosan a várfalak ellen is ostromot indítottak, ugyanis "látták a törökök, hogy odabent a várban csupán fegyvertelen nép van ...". Valójában néhány keresztes és sebesült irányította a belső védelmet, amit sokan hiábavalónak véltek, s vagy a vízivár felé menekültek, vagy az ablakokból és a falakról a Dunába vetették magukat. Kapisztrán egyik szerzetese a bástya tetején elkeseredett imába fogott, a várvédők viszont azt hitték, hogy maga Kapisztrán könyörög az Úrhoz, s ez újabb lelkesedéssel töltötte el a védőket, ráadásul a Zimonyból érkező friss keresztes hadak segítségével sikerült visszaszorítani a törököket a várkaputól. A várfalakat ostromló janicsárok is szokatlanul heves ellenállással találták szembe magukat: a fellegvárba menekített magyar és szerb nők kénbe mártott rőzsét s más gyúlékony dolgokat hajigáltak a támadókra. A tűz és a fojtó füst visszavetette a támadókat - "Akik a sáncárokba akartak lemenni, rémülten vonulnak vissza, akik pedig a várnál fenn voltak, és a hidat iparkodtak a legnagyobb küzdelem árán elfoglalni, midőn látták, hogy mindenünnen tűztenger veszi őket körül, megrémülve abbahagyják a harcot, és iszonyú lármával igyekeznek a városból menekülni. Sokan elvesztvén józan eszüket ... leugrálnak a falakról az árokba, ahol összeégve pusztulnak el. Akik pedig visszariadtak ettől az ugrástól, azokat az első vár udvarán keresztesek öldösték le." (Tagliacozzo)

A szultán is visszavonta a seregét a lövegek oltalmába és pihenőt rendelt el a katonáinak, így készítvén elő az újabb támadást. A magyarok sem vették üldözőbe a visszavonuló törököket, inkább az újabb támadás elleni védekezés megszervezésére készülődtek. Hunyadi ugyanis okulva a második rigómezei csata kudarcából elvetette a támadás ötletét, sőt szigorúan megtiltotta katonáinak, hogy engedélye nélkül rátörjenek a törökre. "A hajósoknak fővesztés terhe alatt megtiltotta, nehogy bárkit is a Dunán vagy a Száván átvigyenek, félvén, ahogy mondtuk, nehogy ezt a hatalmas, rosszul felfegyverzett és fegyelmezetlen gyülekezetet az immár veszetten kétségbeesett török elveszejtse; hivén, hogy a török még egyszer megrohamozza majd a várat." (Tagliacozzo)

A döntő nap

A csata vázlata

Július 22-én azonban hamarosan kiderült, hogy Hunyadi intő szavai nem bizonyultak kellően hatásosnak, hiszen az előző napi siker annyira fellelkesítette a harcolókat, főként a Zimonynál állomásozó tartalék erőket, hogy csapatostul vonultak a vízpartra, hogy szidalmakat zúdítsanak a törökre. A lelkesedést még Kapisztrán sem tudta kordában tartani, Hunyadi pedig éppen távol volt, a vár alatt igyekezett személyes jelenlétével nyugalomra inteni a harcosokat. Szilágyi a várbeliekre kellett volna, hogy felügyeljen, azonban úgy vélte, hogy az előző éjszaka kimerítette a katonákat, így nem kell tartania attól, hogy a várbeliek katonai akcióba kezdenének. Csakhogy nem számolt az éjjel erősítésként várba vont keresztesekkel, akik a többiekhez képest pihentek is voltak, ráadásul ők is katonai sikerekre vágytak. Néhányan kiszöktek a várból és öt íjász a Száva felőli oldalon felmerészkedett egy dombra, ahonnan nyilazni kezdte az akindzsiket (akik az előőrs szerepét játszották a török seregben).

A törökök kétszáz szpáhit küldtek az akindzsik megsegítésére, viszont a városban lévő önkéntesek egyre nagyobb számban keltek társaik védelmére. Ekkor Kapisztrán a folyón átevezve sietett a harcoló magyarok lecsendesítésére, visszavonására, csakhogy a várbeliek ezt úgy értelmezték, mintha Kapisztrán a harcolók élére kívánna állni, hogy buzdítsa őket, ezért egyre többen jöttek a harc színhelyére. Kapisztrán látván, hogy hiába szónokolt a visszavonulás mellett, a harcolókat erre már rá nem bírhatja, ezért más módot talált ki a magyarok fékentartására. "Midőn őket a falakról visszahívni nem tudtam, előrementem a mezőre, s innen oda haladva előbb visszahívtam, majd buzdítottam, végül elrendeztem őket." (Kapisztrán) Csak annyit tehetett, hogy a 2000 főnyire duzzadó hadsereget eltéríti, nem hagyja, hogy a török főerőkre támadjanak. Ehelyett az anatóliai állásoknál lévő ágyúk felé vezette a hadat, s sikerült megfutamítania a - többnyire keresztény (itáliai) - tüzéreket, ezzel a balszárny ágyúi a magyarok kezére kerültek.

Időközben II. Mohamed is riadóztatta a török hadakat, csakhogy ekkor már a tüzérségre nem számíthatott, ráadásul a magyar erők is tízezer főnyire duzzadtak. Hunyadi is visszatért, s a várfalakról mérlegelte a helyzetet. Be kellett látnia, hogy a magyar hadak visszarendelésére már nincs esély, mindenképpen be kell avatkoznia a küzdelmekbe. 4-5000 katonát hagyott a várban s kb. 10 000 fős sereg élén maga is támadásba lendült. Először elfoglalta a ruméliai tüzérség ágyúit, majd hátba támadta a keresztesek ellen harcoló törököket, ezzel megmenekítette a Kapisztrán vezette hadakat attól, hogy a törökök a Szávába szorítsák őket. Az ostrom II. Mohamed azonban vesztes helyzetből szerette volna megfordítani a csata menetét, s saját testőrségét állította a janicsárok mellé, így egy kb. 40 000 fős sereg lendült újra támadásba. A csata sorsát immáron az ágyúk döntötték el: "De közben megtöltötték a törökök által elhagyott ágyúkat, és ellenük fordították a köveket, a tüzet és a lőport, amit azok otthagytak. Így az ágyúkkal óriási vérfürdőt rendeztek a törökök között ... ezenfelül a várban a vitéz [Szilágyi] Mihály úr parancsára ágyúkat állítanak föl, melyeknek szörnyű kőgolyói a keresztények fölött elrepülvén, nyomorúságosan pusztították a csapatokba tömörülő gonosz törököket, úgyhogy egyetlen lövéstől vagy ide-oda pattogó lövedéktől több török, több sátor veszett el egyszerre." (Tagliacozzo)

A harcokban a török sereg jeles vezérei is elestek, például Hasszán, a janicsárok agája, valamint Turakán bég, aki a görög területeket hódoltatta meg korábban. II. Mohamed azonban még ekkor sem hátrált, ugyanis a Száván állomásozó hajóhadat védő 6000 szpáhiban bízott, s az alkonyatkor indított újabb támadással egészen a magyar ágyúállásokig jutott előre, ám a csata hevében maga is megsebesült. "Beszélik, hogy a szultánt is harc közben a combján dárdájával megsebesítették, a seb, noha nem nagy, de mély." (Kritóbulosz) A magyarok azonban sikerrel tartották meg új állásaikat, így a törökök kénytelenek voltak visszavonulni. Hunyadi ekkor még a védtelenül maradt rögtönzött török kikötőt feldúlta, a hajókat felgyújtották, a legénységet megfutamították.

Ostrom után zendülés?

A vár

Abban a védők biztosak lehettek, hogy a törökök tüzérség hiányában az éjszaka ostromot nem indítanak a magyar állások ellen, de azt már nem tudhatták, hogy másnap milyen katonai manőver mellett dönt majd II. Mohamed. 23-án kiderült, hogy a szultán serege a török állásokat elhagyta, így újabb támadástól ugyan már nem kellett tartani, viszont egy újabb problémával találták szembe magukat. Komoly vita bontakozott ki abban a kérdésben, hogy üldözőbe vegyék-e a menekülő törököket, vagy hagyják őket szabadon visszavonulni. Hunyadi egyértelműen elutasította a keresztesek követelését, hogy támadjanak a Szófia felé vonuló törökökre, ez a döntés azonban a keresztesek táborában zendüléshez vezetett. A fővezér Kapisztrán segítségével lecsendesítette a lázadókat, majd még aznap hazaküldte a kereszteseket.

A törökök üldözését legfeljebb a királyi sereg és a külföldi keresztesek támogatásával tartotta kivitelezhetőnek (mivel egyelőre kevés lovassal rendelkezett, a keresztesek java része ugyanis gyalogos volt), ez esetben a Balkánon mértek volna csapást a török főerőkre. A táborban azonban a temetetlen halottak és a hőség következtében pestisjárvány ütötte fel a fejét (amely egyébként már a harc közben a török táborban már megjelent), s ennek lett áldozata augusztus 11-én maga Hunyadi János is. Két hónappal később Kapisztrán János is meghalt. További harcokra a pestis és a kellő szándék következtében egyelőre nem került sor, még akkor sem, amikor ősszel megérkezett a nagy létszámú keresztes sereg.

Irodalom

  • Magyarország hadtörténete Zrínyi Katonai Kiadó, 1984
  • Barta Gábor: Nándorfehérvár, 1456 Móra F. K. 1985
  • Teke Zsuzsa: Hunyadi János és kora Gondolat K., 1980
  • Matuz József: Az Oszmán Birodalom története Akadémiai K. Bp., 1990
  • Magyar Nagylexikon 12. k. Magyar Nagylexikon K., Bp. 2001

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE pilot Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek