Lépésről lépésre
Szendrei Judit
2007/11/29 22:44
716 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A program létrejöttének célja a kulturális sokféleség értékelésének, az egyenlő esélyek megteremtésének, az aktív, önálló döntésekre, az egyéni és közösségi felelősségvállalásra képes, személyes autonómia kialakításának segítése. A mai kor embere számára nem újdonság, hogy a rohamosan változó, világ megújult oktatást, és megváltozott kompetenciák, képességek kialakítását, kibontakoztatását igényli.

Az iskolákra, mint az egyik legfőbb alapra - melyen a gyermekek távoli felnőtt élete nyugszik - új és igen felelősségteljes szerep hárul. Azon túl ugyanis - hogy diákjait segíti az alapvető ismeretek elsajátításában -, a fő feladata egyre inkább a magas szintű gondolkodási, kommunikációs, problémamegoldó, társas viselkedéses képességek kialakítása lesz. A ma iskolája, a modern XXI. század társadalmi, gazdasági életében betöltendő szerepekre kell, hogy felkészítse diákjait, s ez a feladat már messze nem azonos az iskola megszokott, alaposan bevésődött, hagyományos szerepével.

A fejlett társadalmakban az információ-bázisú, minden elemében összefüggő gazdaság és tudomány korszakában, a kooperációé, az interakcióé, a csapatmunkáé lett a főszerep. A rendkívül specializált területek elkülönült volta megteremtette a nagyfokú egymásrautaltságot a társadalomban. A mai óvodás nemzedék legalább fele előreláthatóan olyan állásokban fog elhelyezkedni a jövőben, melyek még nem is léteznek. 

A heterogén csoportok kiváló modelljei a társadalomnak, annak demográfiai, gazdasági, humán, etnikai és egyéb vetületeinek, melyekben eligazodni, (jól) működni, fejlődni kell tudnunk. A szocializációs hiányosságok (család, családszerkezet, kommunikációs minták, egzisztenciális problémák, pszichés problémák, devianciák), a kulturális másság és az arra adott sztereotip reakciók (megbélyegzés, rasszizmus, intolerancia), illetve mindezek súlyos következményei csak erősítik a változtatás feltétlen szükségességét.

Az oktatást képező hat kulcsfogalom:

 1. Tudatos csoportszervezés, mely változatos szempontok mellett érvényesül az alsó tagozat négy éve alatt. A válogatás alapját a minél nagyobb heterogenitás képezi. Nemek, etnikum, képességek, stb. szerint. Természetesen dönthetnek a gyerekek saját szociometriai választásaik alapján is egy-egy csoportösszetétel mellett. A cél, hogy minél szélesebb tapasztalati skálán gyakorolhassák egyre jobban formálódó kooperációs képességeiket. Az aktuális csoportösszetétel mindig hosszabb és előre meghatározott időre szól, amely általában három hónap.
 2. Kooperatív tanulásszervezés: Az asztalok, eszközök csoportmunkához megfelelő elrendezése.
 3. Együttműködési szándék kialakítása:
  1. közösségépítés (érzelmek, figyelem, beszélgetés, humor, stb.)
  2. kooperatív feladatok
  3. jutalmazási és értékelési rendszer kiépítése, amely a csoport vagy osztály teljesítményén alapul.
 4. Együttműködési készség kialakítása: Ehhez tevékenységek sora áll rendelkezésre.
 5. Alapelvek:
  1. építő egymásrautaltság
  2. egyéni felelősség
  3. egyenlő részvétel
  4. párhuzamos interakciók
 6. A tanítási módszerek ismerete, megfelelő alkalmazása: Mivel a módszerek, eljárások meghatározott funkciókban bizonyul jól használhatónak, s másokban esetleg kevésbé működőképesnek, ezért annak a tanítónak, aki hatékonyan kíván tanítani, érdemes minden egyes módszert ismernie.

A módszertől várható eredményekről:

Széleskörű kutatások bizonyítják, hogy rendkívül kedvező hatásokat ér el a módszer a következőkben:

Tanulmányi fejlődés:

a tanulók állandó differenciálása lehetővé teszi, hogy képességeiket felhasználhassák, megmutathassák, fejleszthessék. A diákok egymást tanítják, mely tanulásnak nagyobb az intenzitása és a hatékonysága, mint amit a frontális oktatás nyújt. A tanító támogató megerősítő, konzultáns jellegű szerepe a tanítási folyamatban partnerré teszi a gyermeket, csökkenti a szorongást, lehetőség nyílik a kibontakozásra, a kreatív, aktív részvételre. 

Szociális, érzelmi fejlődés:

A gyermekek nincsenek versenyhelyzetbe kényszerítve. Egymásért, a csapatukért dolgoznak, felelősséget vállalnak, kooperálnak, kommunikálnak, megoldásokat keresnek, figyelembe veszik egymást, számítanak egymás képességeire, erősségeire.  Az etnikai, kulturális különbségek negatív, pejoratív vonzatai kikopnak, a gyermekek partnerré válnak egymás számára.

Felhasznált szakirodalom:

 • Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás Önkonet Kft., Budapest, 2001.
 • Hortobágyi Katalin: Projekt könyv – Alternatív Pedagógiai Füzetek Iskolafejlesztési Alapítvány, Budapest, 2002.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE pilot Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek