Mindmap: Magyar szem, magyar ecset? 2. rész.
Kormos Edit
2004/04/05 19:15
2622 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A vázlatkészítés folyamatát tanári útmutatóval és tanulói munkalappal kívánjuk segíteni. A kérdésekkel kívánjuk "feltérképezni"azt a folyamatot, ahogy a külső táj a belső metaforikus tájnak, a lelki tájnak a kivetítődésévé válik Juhász Gyula Magyar táj, magyar ecsettel című versében.

A hazai táj
A mindmap, az elmetérkép nemcsak a tájversek tanulásának segítője. Az elnevezés a gondolatok, asszociációk térképe nevet is viselhetné. Juhász Gyula Magyar táj, magyar ecsettel című verse sem hagyományos tájvers abban az értelemben, hogy könnyen azonosítható földrajzi egységeket mutat be a költő. A "magyar ecset" Juhász Gyula sajátos nézőpontja, a belső táj megrajzolójáé.

Hogyan készítsünk "térképet"? Nézzük a verset, nézzünk a "verssel"!
A mellékelt tanári útmutató és tanulói munkalapok egyaránt tartalmazzák a verset. Ennek olvasásával és jegyzetelésével kezdjük a munkát. Segédeszközeink: fekete ceruza és radír, sorkiemelő, színes tollak, ceruzák.
Célszerű a kérdések sorrendjében felépíteni az órát, a vizsgálódást. Ne féljünk a szövegben jelöléseket, megjegyzéseket tenni.
A vers címe adja első kérdésünk apropóját: Milyen színeket használ a "festő"? Milyen színeket fest a magyar ecset? A kérdésre adott tevékenység: Jelöljük meg a versben a színeket jelölő szavakat! Jelöljük meg a látással kapcsolatos szavakat!

A "magyar ecset"
A kopott sárgától a ragyogó aranyig mindenre képes ez az ecset. De nem mindegy, hogy milyen sorrendben és milyen összefüggésben. Ha megvizsgáltuk, hogy mely versszakokban van a legtöbb színnel, látással kapcsolatos szó, akkor hamarosan felfedezhető, hogy az 1-2. és a 3-4. versszak színvilága között jelentős különbség van. A kezdeti "fakó, tompa" és verszáró "aranyló, ragyogó" látványbeli különbséggel - szemléleti különbséget érzékeltetnek.
A "magyar táj"
A cím már jelezte Juhász Gyula értékítéletét, személyes kötődését. Az előbbi "színváltozás" is ennek köszönhető. A látvány mellett nagyon érdekes a "hangokkal festett táj". A város világa (polgári, modern technika, stb.), a falu világa (pocsolya - elmaradottság, stb.) jelenik meg a gramofon és a rikácsoló kácsa hangjainak különbözőségében.
Fontos, hogy a diákok képesek legyenek a "fülükkel is látni". Az eltérő településtípusok, társadalmi rétegek, más-más világot idéznek fel a hangok segítségével.
Érzékeltessük, hogy a látványtól való elszakadás, a más érzékek bekapcsolása segít a költői cél megvalósításában: "a szülőföldemet álmodom mássá", szebbé.

A költő álma
A "látom és hallom" után a következő lépés a "képzelem". Csoportosítsuk a diákok segítségével a versszakokat. Jól érzékelhetően az első és második versszak "az első természet", a látvány és hangok "vidéki összképe": a mimézis.
A harmadik-negyedik versszak "a konstrukció", a magyar szemmel látott magyar táj. A patrióta szubjektív nézőpontja az új perspektíva, mely megváltoztatta a magyar vidék képét.

Bánatlíra - tájlíra
A sajátos költői világkép feltárásához visz közelebb, ha összegyűjtjük a bánattal, rezignáltsággal kapcsolatos szavakat. A "komorabban, bús, holt, merengő, lemenő, vérző, búbánat, mélán" szavak egyértelművé teszik, hogy Juhász Gyula lírájának alaphangja a mélabú, a rezignáltság.
Ez az az érzésvilág, melyet a költő rávetít a tájra. És ebből az összegző nézőpontból visszatekintve próbáljuk elkészíteni az elmetérképet.
Térképezés
Keressük meg a kulcsfogalmakat! A címadás, a vers tárgya, lírai alanya megadja a választ: "magyar táj", "magyar ecset".
A következő lépes az ehhez kapcsolódó fogalmak összefüggéseinek ábrázolása. Alapelv, az azonos kategóriájú szavak azonos szinten helyezkedjenek el, az alá-, és fölérendeltséget is a megfelelő térbeliséggel ábrázoljuk.
A költeményben egymással szembekerülő "realitást" és "látomást" a már feltárt "látom, hallom, képzelem" szempontok szerint is elrendezhetjük.
A kölcsönhatásokat és ellentéteket a megfelelő nyilak beírásával jelezhetjük. Az így elkészült térkép, a mindmap egy a lehetséges megoldások közül.
A melléklet animáció segítségével összefoglalható a térképkészítés folyamata és gyakorolható az elkészült térkép használata is.
Hagyjuk, hogy diákjaink próbálkozzanak saját megoldásokkal. Természetesen lesznek hasonló vagy azonos fogalmi és vizuális megjelenítésű térképek. Ha van idő, értékeljük, elemezzük a hasonlóság és különbségek okait.

Pdictus

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
All you need is code Minden a kódolás tanulásához
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek