Új kihívások és lehetőségek a felnőttek középiskoláiban
2003/12/15 21:29
1425 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A felnőttek középiskolái az előttünk álló években egy sor új feladattal és kihívással néznek szembe. Ezek közül a legfontosabbak az új európai követelmények, a jogszabályi változások, a demográfiai feltételek és a közoktatás átalakulása.

Kihívások és lehetőségek

A felnőttek középiskolái az elmúlt évtizedekben meghatározó szerepet játszottak a nappali oktatásból kiszorult fiatalok és fiatal felnőttek érettségihez juttatásában. Tanulólétszámuk követte a demográfiai változásokat. A magyar közoktatásban a nagy létszámú évjáratokat általában a viszonylag olcsó szakmunkásképzésben vezették le. Így történt ez kilencvenes évek elején is. A végzett szakmunkás-fiatalok jelentős része azonban néhány éven belül ismét megjelent a középiskolában. Rugalmas, intenzív képzési formák jelentek meg, mint a szak-munkások kétéves nappali gimnáziuma, amely a pályakezdő munkanélkülieknek nyújtott le-hetőséget az érettségi megszerzésére.

A megváltozott munkaerő-piaci követelmények az idősebb munkavállalókat is tanulásra ösztönözték. A felnőttek középiskoláiban 2002-ben az Oktatási Minisztérium Szakképzési Helyettes Ál-lamtitkárságának évnyitó tájékoztatója szerint 20800 fő érettségizett, közülük 14100 fő szak-középiskolában. A tanulólétszám a 2002/2003-as tanévben elérte 93 ezer főt.

Az új európai oktatáspolitika alapelveit az Európa-tanács 2000. március 23.-24.-i lisszaboni ülésén fogalma-zták meg. Ezek közül a legfontosabb cél, hogy 2010-ig felére kell csökkenteni azoknak a 18-24 éves fiataloknak az arányát, akik nem rendelkeznek szakmai vég-zettséggel vagy érettségivel. Az EU ma érvényes foglalkoztatási irányelvei így fogalmaznak: 2010-ig el kell érni, hogy az Európai Unióban a 22 évesek legalább 85 %-a rendelkezzen felső-középfokú végzettséggel. A felső középfokú végzettségbe azonban nemcsak az érettségi so-rolható be, hanem a szakmunkás-végzettség is.

A magyar közoktatásban ma a fiatalok több mint 80 %-a 22 éves korában upper-secondary bizonyítvánnyal rendelkezik. 56 % nappali középiskolában végez, talán 16-18 % szakiskolá-ban 2 éves OKJ programban vesz részt, s 12-14 % az esti középiskolában érettségizik. Nem ismerjük a felnőttoktatásban érettségizők előképzettség- és életkor szerinti megoszlását, ezért nem ismerjük pontosan a 22 évesek képzettségszerkezetét.

A jogszabályi változások közül a legfontosabb a kétszintű érettségi bevezetése. A mai szub-jektív, belső vizsgáztatást várhatóan egy objektívebb külső vizsgáztatás váltja fel, amely esetleg a követelmények növekedéséhez is vezethet. Az érettségi tantárgyak között növekedni fog az idegen nyelv súlya, függetlenül attól, hogy az idegen nyelvű érettségi bevezetését a felnőttoktatásban néhány évig felfüggesztik vagy nem. A felsőoktatásban megkövetelik a nyelvtudást, ezért várható, hogy a felnőttek középiskoláinak tanulói is kérni fogják a nyelv-oktatás kereteinek bővítését.

A közoktatás átalakulása azt jelenti, hogy a korábbi három éves szakmunkásképzést egy új, a közoktatást a 10. évfolyam végéig kiterjesztő 2 +2 tanéves modell váltja fel. Tisztázatlan azonban a 9-10. osztályos közismeret funkciója, s ezért a 9-10. osztályokban alacsony a ta-nulók motivációja, nagyon magas a lemorzsolódók, évismétlők, kudarcot vallók aránya. Át-alakult a középfokú továbbtanulás szerkezete. Ma az általános iskolát sikeresen befejezők több, mint hetven százaléka érettségit adó iskolába lép, s a szakiskola a maradék iskolájává vált. Demográfiai okok miatt csökken a beiskolázható tanulólétszám. Az érettségit adó to-vábbtanulásra alkalmas szakiskolások létszámát nem a kilencedik osztályosok létszáma alap-ján kell meghatározni. A 10. osztályt ma alig 20000 tanuló fejezi be sikeresen.

Növekvő követelmények, csökkenő szakiskolai létszám, pedagógiai válság a szakiskolában: Quo vadis, felnőttek középiskolája, merre indulhatunk? A felnőttek szakközépiskoláinak továbbfejlesztéséhez új feltételt határoz meg a Közoktatási Törvény 27. paragrafusának 15. bekezdése, amely szerint "Ha a szakiskolai nevelés és oktatás középiskolai nevelést és oktatást ellátó többcélú intézményben folyik, a szakiskola tanulója a szakmai vizsga le-tételét követően - a kilencedik-tizedik évfolyamon folytatott tanulmányainak beszámí-tásával - folytathatja tanulmányait az érettségi vizsgára történő felké-szülés cél-jából."

A jogalkotó pontosan fogalmaz

 • a szakiskola tanulója
 • a szakmai vizsga letételét követően
 • többcélú intézményben
 • a kilenc-tizedik évfolyamon folytatott tanulmányainak beszámításával
 • érettségire felkészítő programba kapcsolódhat be.

Az elemek egyszerűek, a ki, mikor, hol, mit tesz - kérdésekre felelnek. Nehézséget csupán a negyedik feltétel, a kilenc-tizedik évfolyamon folytatott tanulmányok beszámítása jelent.

Tudjuk, hogy a szakiskola 9-10- évfolyamain ma közismereti oktatás, pályaorientáció, szak-mai előkészítés és szakmai alapozás folyik.

Ma is érvényes, hogy nincs szakmai közmegegyezés

 • a szakiskola 9-10. osztályaiban folyó közismereti oktatás funkciójáról, kö-vetelmé-nyeiről
 • a szakmai előkészítés-alapozás funkciójáról, pedagógiai modelljeiről
 • az alapműveltségi vizsga funkciójáról, követelményeiről
 • a 9-10. osztályokban folytat-ható szakmai alapozó oktatás kereteiről, finanszírozásáról.

A 9. osztályban így nagyon magas a kudarcot vallók, lemorzsolódók aránya. A taná-rok egy része középis-kolai követelményeket érvényesít. A tanulók motiválatla-nok, a szülők nem értik, mire szolgál ez az iskola, ők azt hitték, itt majd szak-képzésre kerül sor. A fenntartó önkor-mányzatok maradék-elven működtetik a 9-10. osztályokat, 30-35 fős osztályok indítá-sára kényszerítve az iskolákat. Az elpiacosult tanár-továbbképzési rendszerben nincs megfelelő továbbképzési kí-nálat a leszakadók támogatását szolgáló módszerekről. A kérdés: hogyan érhetjük el, hogy a kilencedik - tizedik osztályokban javuljon a motiváció, növekedjen az oktatás hatékonysága?

Nemzetközi kitekintés

Ez a kérdés Nagy-Britanniában is felvetődött, s a választ először az Oktatási és Tudományos Minisztérium "Oktatás- és szakképzés a 21. században" című fehérkönyvében fogalmazták meg, amikor új, a közoktatási intézményekben is oktatható, széles szakképesítések és vizsgák bevezetését javasolták. Az új képesítések, az "általános nemzeti szakmai képesítések, General National Vocational Qualifications, GNVQ, három szinten oktathatók, s három szinten lehet vizsgázni, alapfokon, középfokon és emelt szinten. (Fundation level, intermediate level, advanced level.)

A szakmai előkészítő-alapozó jellegű "fundation" és "intermediate"- szintű programokat a 15-16 éves tanulóknak a oktatták és a tervezett hazai alapműveltségi vizsgával összevethető GCSE vizsgába illeszkedtek. Moduláris felépítésűek voltak: az alapszintű program három kötelező és három modulból állt, a középszintű program négy kötelező és két választható elemből. Az alapvizsga utáni két éves haladó- (advanced) program nyolc kötelező és négy választható modult tartalmazott.

A szakmai előkészítő-alapozó programok a gazdaság modern és népszerű ágazataira koncent-ráltak, mint pl. a szolgáltatásra, a gazdasági-ügyviteli, az egészségügyi, művészeti, a vendég-látó-ipari, turisztikai, informatikai, környezetvédelmi, média-kommunikáció területre, de jelen voltak a hagyományos ipari-építőipari ágazatok is.

A GNVQ-oktatás a magyar szakiskola kilenc-tizedik osztályával összevethető ciklusban az oktatási idő 40 %-ára terjedt ki. A szakmai előkészítő-alapozó vizsga az alapműveltségi vizs-gába négyszeres kreditértékkel számított be.

Az angol közoktatásban a felsőfokú továbbtanulásra három tárgyból kell "emelt szintű érett-ségi" vizsgát tenni. Ezek a tárgyak szakmai tárgyak is lehetnek, s a szakmai tárgy oktatható emelt, kétszeres óraszámban is. Ekkor azonban a szakmai érettségi vizsga kredit-értékét is megnövelik, s két közismereti érettségi vizsgát vált ki. A legújabb változás az angol rendszerben a közismereti és a szakmai vizsgák egységesítése, közelítése. A GNVQ-vizsgákat ma a VCE -vizsgák váltják fel. (Vocational Certificate of Education) A változtatás célja a szakmai vizsgák felértékelése.

Az angol érettségi tehát a következő elemekből épül fel

 1. Közismereti oktatás folytatása a 15-16 éveseknek
 2. A közismereti oktatással párhuzamosan szakmai előkészítő-alapozó képzés lehetősé-ge, amely emelt időkerettel és esetenként négyszeres kredit-értékkel számítható be
 3. Az alapműveltségi vizsga után három tárgyból készül fel a tanuló az érettségire.
 4. Tanulhat szakmai tárgyat (szakmát) is, emelt időkeretben
 5. A szakmai vizsga kétszeres kreditértékű, két közismereti vizsgát vált ki.

Németországban évtizedek óta működtek a "szakmunkások szakközépiskoláival" összevet-hető intézmények.

A rendszer modulárisan épül fel, a következő elemekből

 • Általános iskolai 9. osztályos végzettség (Hauptschulabschluss)
 • Polgári iskolai 10. osztályos végzettség (Realschulabschluss)
 • Szakmunkásvizsga
 • Szakirányú főiskolai továbbtanulásra jogosító egy éves Fachoberschule elvégzése
 • vagy egyetemi továbbtanulásra jogosító két éves Fachoberschule elvégzése

A kilenc osztályos általános iskolát végzett tanulók nagyon sokféle úton szerezhetik meg a reáliskolai végzettséget: szakmai előkészítéssel-alapozással kombinált, a magyar kilenc-tizedik osztályokhoz hasonló szakiskolai programokban, vagy a szakmunkásképzéssel párhu-zamosan, vagy a szakmai végzettség megszerzése után, nappali vagy esti keretek között. A reáliskolai záróvizsga az utolsó tanév tananyagaira koncentrálódik, hiszen így is jól mér-hetők a matematikai, idegen nyelvi, kommunikációs ismeretek és készségek.

A reáliskolai végzettséggel és szakmunkás-végzettséggel rendelkezők a felsőfokú továbbta-nulásra jogosító programban egy matematikát, anyanyelvet-kommunikációt, idegen nyelvet, szakmai tárgyakat, informatikát magába foglaló záróvizsgára készülnek fel. 2000-ben a felső-fokú továbbtanulásra jogosult fiatalok 31 %-a végzett a Fachoberschule vázolt programjaiban.

Ausztriában az 1997-98-as tanévben jelent meg a szakmunkások szakközépiskolájával össze-vethető program, a Berufsreifeprüfung. A program célja, hogy a hagyományos szakképzésben, tehát a duális, tanulószerződés kereté-ben és a három éves szakiskolai képzés keretében végzett fiatalok a szakképzés beszámításá-val, rövid idő alatt felkészüljenek az érettségire és a felsőfokú továbbtanulásra.

A belépési feltétel

 • tanulószerződésben szerzett szakmunkás-bizonyítvány, vagy
 • legalább három éves szakmai képzés középfokú szakiskolában
 • egészségügyi szakiskola
 • egészségügyi-technikai szakszolgálat 30 hónapos szakiskolai bizonyítvány.

A képzés az osztrák oktatási minisztérium által elismert felnőttképzési intézményekben, pél-dául népfőiskolákban, munkaerő-piaci képző központokban, illetve szakképző középiskolák-ban folytatható. A program tervezésekor abból indultak ki, hogy a tanulók az általános iskolai képzésben, a politechnikai év programja keretében és a szakképzés általános és szakmai prog-ramjaiban általános műveltségüket megalapozták, a szakképzés elméleti és gyakorlati oktatása során és a munkahelyi munkavégzés során képességeik, képezhetőségük fejlődött, s ezért az érettségire felkészítő program az érettségi vizsgatárgyak oktatására és a vizsgára való felké-szítésre korlátozható.

A pályakezdő szakmunkásoknak, szakembereknek ezért csak az osztrák felső szakképző iskolák érettségi tárgyait kell tanulniuk, matematikát, német nyelvet, angol nyelvet és egy szakmai tárgyat. A szakmai tárgy tanulása alól felmentést kapnak a magasabb szakmai végzettséget szerzett fiataloknak, például egyes egészségügyi szakiskolai diplomával rendelkezők, középfokú pe-dagógiai képesítő vizsgát tett fiatalok, a mestervizsgát tett személyeknek, a négy éves szak-képző programot elvégzetteknek vagy az adótanácsadói vizsgával rendelkezők és a felső szakképző iskolában a tanulmányaikat lezárt, de nem érettségizett fiataloknak. Beszámítják továbbá a más tárgyból letett érettségit is.

A képző intézmények általában a kereskedelmi, informatikai, szolgáltatási, vendéglátó-ipari, pedagógiai szakterületeken indítanak szakmai programokat, de szerepel a programkínálatban az elektrotechnika, a mechanika, a faipar is. A program elvben négy félév alatt teljesíthető. Egy-egy tantárgyat két - három -négy félév-ben oktatnak. A tantárgyi program befejezése után a tanuló részvizsgát tehet. Ha a négy tan-tárgyból megszerezte a végzettséget, megkapja az érettségi bizonyítványt és a felsőoktatásba jelentkezhet. A vizsga részben a felnőttképzési intézményben zajlik, legalább egy vizsgát azonban iskolarendszerű középiskolában kell letenni.

A programok más struktúrában is megszervezhetők, tehát úgy, hogy mind a négy tantárgyat négy féléven keresztül párhuzamosan oktatják. Az egyes tantárgyak óraszáma 160-200-240, összesen általában 800-840 óra, négy félévre elosztva, esti oktatásban, heti 10-12 órában. Az érettségi vizsga tantárgyai és követelményei a magyar szakközépiskolához hasonló "felső szakképző iskolák" vizsgatárgyaival azonosak.

Az osztrák Berufsreifeprüfung sajátos módon integrálja a német, angol és svéd modellben megismert elemeket

 • érvényesül a különböző kvalifikációk egyenértékűségének elve: a programba lépő ta-nulók előképzettsége nem azonos az összevethető középiskolások előképzettségével.
 • Teljes mértékben beszámítják a szakmai képzésben eltöltött időt és az ott elért ered-ményeket
 • A vizsgatárgyak (anyanyelv, idegen nyelv, matematika, szakmai projekt) azonosak a német Fachoberschule tárgyaival.
 • Érvényesül az angol elv: csak a vizsgatárgyakra terjed ki a program.
 • A modellt az osztrák közoktatás struktúrájába integrálták: a tanulók a közoktatásban előírt követelményeket teljesítik

Következtetések, javaslatok

A fent bemutatott modellek három elemből állnak

 • Igényes, Angliában és Németországban vizsgával lezárt általános képzés.
 • Szakképzés, szakmai bizonyítvánnyal vagy záróvizsgával
 • A nemzeti oktatási rendszerben felsőoktatásra jogosító vizsgára felkészítő egy-két éves programok.

A 9-10. osztályos szakiskolai programok jól illeszkedhetnek ebbe a három lépcsős modellbe. A szakiskola jelenlegi állapotában azonban nem valószínű, hogy a szakiskolások többsége felkészíthető egy emelt szintű alapműveltségi vizsgára.

Ugyanakkor megállapítható, hogy a mai magyar szakiskola intézményrendszerében szinte minden olyan eszköz adott, amelyekből a német, angol vagy osztrák kredit-elvű programcsomagok felépülnek

 • a 9-10. osztályokban tovább folytatható az általános műveltséget megalapozó képzés
 • a vizsgarendszerben kijelöltük a helyét a tizedik osztályt lezáró vizsgának
 • a Közoktatási Törvény és a hatályos kerettantervek egyaránt lehetővé teszik a 9-10. évfolyamokon a gyakorlati ismeretek átadását is magába foglaló pályaorientációt, szakmai előkészítő ismeretek oktatását és a szakmai alapozást, amely a szakmatanu-lásra való előkészítés mellett a hátrányos helyzetű fiatalok motiválását, sikerhez jutta-tását is szolgálhatja.
 • A hatályos szakközépiskolai óraterv szerkezete majdnem tökéletesen megőrizte a 100/97 érettségiről szóló kormányrendelet elveit: a 9-10. évfolyamon a Közoktatási Törvény a 29. § (5) bekezdésben is deklarálja az alapműveltségi vizsgára való felké-szítés lehetőségét, a 11-12. évfolyamon az érettségi vizsgaszabályzatában rögzített kötelező érettségi tantárgyak, tehát magyar nyelv és irodalom, történelem és társadal-mi ismeretek, matematika, idegen nyelv, egy természettudományos tantárgy, szakma-csoportos alapozó oktatás, testnevelés és osztályfőnöki óra szerepel. Az informatika és a természettudományos tárgy az iskolatípus igényeinek megfelelően áthelyezhető. A szakközépiskolai kerettanterv és óraterv így az angol rendszerben megismert kredit-elemek mindegyikét, az általános képzés 16 éves kori lezárását és a záró tanévek konkrét, vizsgára felkészítő kurzusként való megvalósítását biztosítja. A hatályos jogszabályi keretek között, a feltételrendszer elemzése és a külföldi tapasztalatok áttekintése után megfogalmazhatók a következő javaslatok:
 • A Közoktatási Törvény 27. § (15) bekezdése szerint a szakiskolát végzettek érettségi-hez juttatása három elemből álló rendszerben valósítható meg: 1.a szakiskolai kilenc-tizedik osztályos oktatás hatékonyságának növelése, 2. a szakképző évfolyamok hatékonyságának növelése. 3. a szakközépiskola 11-12. évfolyamára kiadott kerettantervnek megfelelően érettségi vizsgára felkészítés nappali két éves programok keretében.
 • A szakiskola 9-12. évfolyamain folyó munka hatékonyságának növeléséhez az első feltétel a beszámítás játékszabályainak meghatározása és közzététele, tudatosítása az oktatás minden résztvevőjében.
 • Hasonlóan az angol és német gyakorlathoz, a szakiskolai kilenc-tizedik osztály és a szakmunkás-végzettsége beszámítását meghatározott teljesítményhez kell kötni. A be-számítás köthető iskolai átlagosztályzathoz vagy vizsgaeredményhez
 • Mérlegelhető a 10. osztály utáni záróvizsga bevezetése. Feltételek: 1.Tisztázni kell a vizsga funkcióját. A mai elképzelések szerint az alapműveltsé-gi vizsga a szakképzésbe való belépés feltétele. Ez a javaslat azonban megne-hezíti a hátrányos helyzetű fiatalok belépését a piacképes szakmákba, s szinte kizárja e képzésből a roma fiatalokat. 2. Az alapműveltségi vizsga javasolható célja ezért a szakmunkás-érettségihez jutás segítése: a vizsga bevezetése után azok a fiatalok léphetnek a rövid prog-ramba, akik megfelelő eredményt értek el.
 • A 9-10. osztályt eredményesen elvégzett, a meghatározott feltételeket teljesített fiata-lok a szakmai vizsga után a szakközépiskola 11-12, érettségi vizsgára felkészítő évfo-lyamára lépnek. Programjuk nem azonos a szakközépiskolai 11-12 évfolyam prog-ramjával.
 • A tantárgyak számának csökkentése lehetővé teszi, hogy a bemeneti követelményeket rugalmasan határozzuk meg és a hiányzó 9-10. osztályos ismereteket is pótoljuk.
 • A szakközépiskola 11-12. évfolyamain a vizsgára felkészítés mellett lehetőséget kell adni az általános műveltség fejlesztésére, informatikai, idegen nyelvi, jogi-gazdasági ismeretek oktatására is.

A fejlesztések jogi és intézményi feltételei nagyrészt adottak. A feladatunk a játékszabályok, továbblépési lehetőségek tisztázása után a megfelelő szakiskolai kilenc-tizedikes programok és taneszközök kidolgozása és a pedagógusok felkészítése.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE pilot Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek