Virágzó középkor
Müller András
2002/08/31 16:59
1467 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A római állam lazuló nyomása, a kereszténység térhódítása, mítoszok, legendák, uralkodók és hősök. A virágzó középkor időszakába nyerhettek betekintést az alábbi cikkekből.

Törzsanyag

Jeanne d' Arc - a franciák legfélelmetesebb "fegyvere"

Lotharingia és a Francia Királyság határán feküdt egy kis falu, Domrémy, melyben 1412. januárjában megszületett egy kislány, akire a körülmények szerint egyszerű jövő várt.

Szerzetesrendek a középkorban

Az első szerzetesi mozgalmak kialakulására Egyiptomban került sor (IV. sz.) méghozzá a kereszténység történetének jelentős fordulatainak következtében.

Saint-Denis, a gótika születése avagy szerzetesrendek a művészetben

A középkor második felében jelent meg a gótika Európában, mint művészeti stílus. Nevét a reneszánsz művészeti írók, elsősorban Vasari középkorellenes felfogásából eredeztetik. A "csúcsíves stílus" megjelölést csak az építészetre lehetett alkalmazni, így nem tudta felváltani a gótika kifejezést.Az antik stílustól eltérő alkotásokat barbárok ("gótok") műveinek tartották.

Jeanne d'Arc a filmvásznon

Jeanne d'Arc alakja és története számos filmes alkotót is megigézett. A filmtörténet egyik leggyakrabban visszatérõ szereplõje lett, a korai némafilmekben éppúgy felbukkan személye, mint napjaink monumentális multiplex produkcióiban.

Arctalan másolók? (Margójegyzetek a középkori kódexekben)

"Az első benyomásunk, amikor belépünk a kódexek világába, igazolni látszik a romantikus felfogást: kódexeink csodálatosan primitív, bájosan esetlen nyelve, a kifejezés minden formájának mesterkéletlen naivitása csakugyan a trecento Madonnák levegőjébe ragad, a kereszténység legtisztább századaiba"- írja szerb Antal, majd így folytatja - "De azután úgy járunk, mint ha sokáig nézzük az ősi Madonna-arcokat: észrevesszük, hogy az ártatlan kifejezés mögött mélységes, kimondhatatlan, eksztatikus fájdalmak rejlenek. Nem tudjuk, Madonna-e, vagy pedig a Szegénység Úrasszony, az emberiség örök nyomorúsága."

Feladatok

 1. Melyik szerző tollából származik a gótika elnevezés, és mit értett alatta?
 2. Melyik művészeti ágra alkalmazták a "csúcsíves" kifejezést?
 3. Hol született meg a gótika, melyek voltak az előzményei?
 4. Ki alapította a St. Denis-i apátságot?
 5. Mikor jelent meg a gótika Angliában, Németországban, Itáliában, illetve Magyarországon?
 6. Miben különbözik az itáliai gótika a többitől?
 7. Mi a jelentősége a szárnyasoltár megjelenésének?
 8. Mi jellemezte a freskófestészetet a gótikában?
 9. Mi volt a monumentális dekoráció új fajtája?
 10. Mely festészeti technika játszott fontos szerepet a reneszánsz kialakulásában?
 • Nézz utána, miért tört ki a 100 éves háború! Hogy lehet az, hogy mindkét fél majdnem ugyanolyan érveket hozott fel a saját igaza mellett?
 • Mikor ért véget a 100 éves háború, s ugyanebben az évben milyen világtörténelmi esemény rázta meg a világot? Ki volt ekkor a magyar király?
 • Hol koronázták meg VII. Károlyt? Miért volt olyan fontos ebben a korban a koronázás?
 1. Miért jöttek létre az első szerzetes közösségek?
 2. Miért építették kolostoraikat a ferencesek és a domonkosok a településeken belülre?
 3. Kutasd fel, kik voltak az egyes szerzetesrendek jelesebb képviselői!
 1. Melyik híres középkori versből származik a "Állt az anya keservében..." sor?
 2. Mi a műfaja és ki a szerzője?
 3. A Gesta Hungarorum tanúsága szerint Anonymus, azaz P mester, "a néhai jó emlékű, dicsőséges Bélának, Magyarország királyának jegyzője" volt. No, de melyik Béláé?
 4. Ismersz még más híres magyar krónikásokat?
 5. Mely szerzetes rendek kedvelt foglalatossága volt a kódexmásolás?
 6. Melyik magyar szólás-mondás őrzi a kódexmásolók mesterségének egyik "praktikáját"?
 7. Milyen híres magyar kódexeket ismersz név szerint?
 8. Mely kódexek hordozzák első szövegemlékeinket?
 9. Mi a különbség a szövegemlék és a szórványemlék között? Tudsz rá példákat?
 10. Fel tudsz sorolni néhány híres mecénást, akinek megrendelésére kódex(ek) készült(ek)?

Tudtad-e?

 • Mielőtt megsebesült és elfogták, Jeanne d'Arc itt ajánlotta fegyvereit a fejével a Szajnáig rohanó Szent Dénesnek.
 • Az Azincourt-i csatát megelőzően Luxemburgi Zsigmond magyar király próbált egyezséget köttetni a harcoló felek között. De épp az 1415-ös ütközet lehetetlenítette el a már-már sikeresnek is mondható tárgyalásokat.
 • 1339-ben kitört a százéves háború, melynek tétje köztudottan a francia trón volt. Az angolok annak rendje és módja szerint támadást is indítottak a franciák ellen, akik büszke lovagságukkal kívánták az ellenfél útját állni. Crecy-nél (1346) kiderült, hogy az angolok "szabálytalanul" küzdenek, vagyis nem a hagyományos lovagi normáknak megfelelően. Ugyanis az angol királyok minden 16 és 60 év közötti szabad embert hadba szólítottak, s a hadra foghatókat zsoldosvezérek irányítása alá rendelték.
 • Az 1514-es Dózsa György vezette parasztfelkelésben a "lázadó papok" jelentős része obszerváns volt.
 • A Pálos rend tagja volt Martinuzzi György, ismertebb nevén Fráter György, akinek elévülhetetlen érdemei voltak az Erdélyi Fejedelemség megszervezésében.
 • A középkori magyar irodalom legfőbb emlékei, a kódexek - művelődéstörténeti szempontból - valójában nem is a középkorban születtek. A szórványos, töredékes nyelvemlékek után a XV. század első felében hirtelen megszaporodnak a magyar nyelvű kódexek, s felemelkedésük Mátyás uralkodásának idejére tehető. Érdekes tény, hogy a legnagyobb számban kézírásos, magyar kódexek a reformáció idején jelentek meg Magyarországon: abban az időben, amikor Európában a kódexeket már sok helyütt kiszorították az olcsó, nyomtatott könyvek. Nyomtató eszközök híján a külföldről beáramló nyomtatott termékek kézírásos kódexek formájában jelentek meg hazánkban.
 • Hogyan írják? A franciák általában Jeanne d'Arc-ként vagy a középkori írásmódot megõrizve Jehanne Darc-ként. Magyarországon a Jean d'Arc-ot is használják. Angolszász nyelvterületen a Joan of Arc terjedt el. A Szent Johanna név szintén Jeanne d'Arc-ot jelöli, akárcsak az Orleansi szűz elnevezés. (Figyelem! Az Őrült Johanna elnevezés viszont nem Jeanne d'Arcot jelöli!)

Linkek

Kisenciklopédia

Gótika
a középkor második felének művészeti stílusa Európában.
Freskó
frissen vakolt falfelületre festett kép
Szárnyasoltár
fából készült oltárépítmény, melynek középrészéhez mozgatható szárnyak csatlakoznak. A 14-16. században nagy számmal fordulnak elő Közép- és É-Európában.
Predella
A szárnyasoltár alsó része, felette emelkedik az oltárszekrény, mely szobrokat, festményt vagy domborművet foglal magába.
Üvegfestészet:
festett üvegablak készítésének művészete. Már a 6. században készültek színes üvegtáblák, de a műfaj virágzása a 12. századtól, a gótikus építészet adta lehetőségekkel indult meg.
Csúcsív
két középpontból szerkesztett ívforma, amelyet a hegyes szögű ívzáradék jellemez.
Inkvizíció
Egyházi bíróság, melynek az a feladata, hogy felkutassa az eretnekeket, s visszatérítse őket az igaz hithez. Amennyiben ez nem sikerülne, akkor átadják a világi hatóságoknak. Eredetileg az albigensek elleni háború során állította fel III. Ince pápa, a lateráni zsinat (1215-ben) hivatalos egyházi intézménnyé is nyilvánította.
Boldoggá, szentté avatás
Canonisatio, vagyis a szentek névsorába történő felvétel. Első fokozata a boldoggá avatás, amikor pápai mise keretében a helyi egyház által kiemelkedő, erényeivel kitűnő személyt mint "Isten szolgáját" boldoggá nyilvánítják. Ezt követően veszik fel egy újabb pápai mise keretében a szentek közé.
Római császárok és a keresztény egyház
A IV. században a római állam támaszt keresett a maga számára, s a császárok ezt a keresztény egyházban vélték megtalálni, amellyel szemben több évszázadon keresztül sem tudtak hathatósan fellépni. Ezért 313-ban elnyerték a vallásszabadságot, majd 380-tól államvallássá válhatott.
Szerzetesek és eretnekek
A pápák számára sokszor gondot okozott az új törekvéseket felmutató szerzetesek és az eretnekek közötti különbség meghatározása, hiszen valamilyen módon mindkét fél elégedetlen volt a fennálló (egyházi) renddel szemben. Egy későbbi meghatározás szerint így különíthető el a két csoport: a szerzetesrendek állítva (a bibliai és őskeresztény tanokat hangsúlyozva) tagadnak, az eretnekek pedig tagadva (egyházat és hittételeket egyaránt megtagadva) állítanak.
Kalligráfia
a szépírás művészete, a míves betűkanyarítás, betűvetés, kézírás tudománya
Misztika
a misztika az érett középkor korai századaiban jelentkező vallásos irányzat volt. Élményvallásosságot jelent: a misztikus hívő, ha végigjárta a misztikus lelki utat, melynek többek között az aszkézis is szerves része volt, akkor találkozhatott Istennel. A hangsúly a személyes vallásos élményen volt, ezért igen közel állt ez a mozgalom az eretnekséghez. Legnevesebb képviselői: Jacopo da Todi, Assisi Szent Ferenc.
Manuszkript
manus (kéz) + scriptum (írás, irat) latin szavak összetétele: a kézzel írott szövegekre használt idegen kifejezés.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
All you need is code Minden a kódolás tanulásához
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek