Könyvek, filmek, módszertani kiadványok
Varga Szilvia
2010/05/28 10:03
4716 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A Pedagógiai Alternatívák Irodája szakmai céljait módszertani kiadványok, filmek és egyéb szakanyagok megjelentetésével illetve támogatásával is elősegíti. A reformpedagógiai irányzatokhoz kapcsolódó alapművek megjelentetése, valamint a magyarországi alternatív műhelyek szakmai eredményeinek, illetve az iroda által szervezett konferenciák, szakmai fórumok, továbbképzések szakanyagainak publikálása a szélesebb nyilvánosság számára is hozzáférhetővé teszi a kiadványokat.

A Pedagógiai Alternatívák Irodájának könyvajánlói:

Süss fel nap I - II.

A kötetek a Soros Alapítvány Kisgyermekkori Fejlesztés Részprogramjának Kuratóriuma gondozásában jelentek meg. Az első kötet a főbb magyarországi reformpedagógiai irányzatok mutatja be, valamint felsorakoztatja a négy éves Soros-programban résztvevő, alternatív pedagógiák szerint nevelő-oktató óvodák és iskolákat, melyek rendszeres résztvevői és nyertesei voltak a pályázatoknak. A második kötetben a részprogram 29 modell-intézményével ismerkedhet meg az érdeklődő. A gyermekközpontú szemléletből kiinduló kezdeményezések (születéstől 12 éves korig) közül azok nyerték el ezt a címet, amelyeknek kidolgozott, mások számára is hasznosítható pedagógiai programjuk volt., továbbá vállalták saját munkájuk folyamatos bemutatását, pedagógusok képzését, továbbképzését.  (A kötetek gondozói: I. kötet – Horváth H. Attila; II. kötet – Zágon Bertalanné.)

Szabadságra nevelés

A kötet (második kiadásban) a nemzetközi Waldorf-iskolai mozgalomról közöl áttekintést, bemutatva az alapító Rudolf Steiner pedagógiai felfogásának alapvonásait. A könyv F. Calgren és A. Klingborg munkája, mely svéd nyelven jelent meg először. A szerzők igyekeznek minél teljesebben az olvasó elé tárni a sajátos szakmai munka feltételeit, módszertani repertoárját. A kötet agy erénye, hogy a szöveghez illeszkedően gazdag képanyaggal egészíti ki a különféle követő iskolák tevékenységének leírását. A könyv alapvető segítséget nyújt a Waldorf-pedagógia elméletéhez és a gyakorlatához kapcsolódó kérdésekben.

Gyerekek, módszerek, nevelők…  -  moduljavaslatok pedagógusképzők számára

A kötet a mai magyar pedagógusképző intézmények oktatóinak szeretne segédanyagot adni. Nem pedagógia-történeti aspektusból vizsgálja az reformpedagógiákat, hanem az alternatívok - több mint egy évszázad alatt felhalmozott - módszertani tudását, kompetencia-tudását, gyermekismeretét problémaközpontú megközelítésben, részmozzanataiban mutatja be. A mű hangvétele kétségtelenül provokatív, de e kötet alkotóit mindvégig együttműködő hév fűtötte. A kötet alapkérdései: Mit, milyen kompetenciát vár el a felhasználó (az iskola, a gyerek) a pedagógustól? Mi a tanár (tanító, óvónő) hosszú távon sikeres, hatékony működésének titka?

Christoph Lindenberg: Waldorf-iskolák: szorongás nélkül tanulni, tudatosan cselekedni

Ez a fontos könyv 1975 áprilisában húszezer példányban jelent meg először a nagynevű Reinbek/Hamburg-i Rowohlt Kiadó neveléstudományi szakkönyv sorozatában. A szakma és a nagyközönség óriási érdeklődése miatt már ugyanazon év májusban újabb tizenötezer példányt kellett piacra dobni. Az érdeklődés ezután sem csökkent, s a könyvecske a következő évtizedben megközelítette, majd elhagyta a bűvös kétszázezres példányszámot, ami ebben a műfajban Németországban is a csúcs elérését és meghaladását jelentette. Mi lehet a kötet népszerűségének titka? Belülről ismerni valamit, és mégis elfogulatlanul látni; objektíven tájékozódni a világban, nem tagadva szubjektív elkötelezettségünket; valamiben benne élni és dolgozni, és mégis nyitottnak és fogékonynak maradni minden más szempont iránt is - talán a mű ezen tulajdonságai magyarázzák ezt a sikert.

Kulcsár Gábor: az írás-olvasás tanítása a Waldorf-iskolában

E kézikönyv a Waldorf-pedagógia írás-olvasás módszertanának bemutatásával nem csupán a Waldorf-iskolák tanárainak, hanem minden kisgyermeket nevelő pedagógus számára segítséget kíván nyújtani. A kötet végig kíséri az olvasót az írástanulást megelőző és megalapozó tevékenységektől a betűtanuláson át a valódi írás-olvasási készség megszületéséig. Egy képesség megszerzéséhez és birtoklásához megfelelő időre van szükség. Éppen ezért rendkívül fontos az írás-olvasástanítás folyamatának lassú, kimért jellege, amelyben figyelembe veszik a gyerekek egyéni fejlődését és a kibontakozó képességeiket is. Az írás-olvasástanítás legfontosabb szempontja tehát a képességek, készségek kialakítása. Az ehhez elvezető utat kell - a gyerekek egyéni fejlődésével összhangban - megtalálnunk.

Kocziha Miklós – Szecsődi János – Vincze Erzsébet: Számolás – mozgás – ritmus

Ez a könyvecske a matematikatanítás egyik lehetéses útjáról szól, arról, ahogy a Waldorf-iskola vezeti be a gyerekeket a „számolás” alapkészségébe. A három kulturális alapkészségre - írás-olvasás-számolás -  épül minden további - társadalom- és természettudományi - tanulás. Három Waldorf-tanár (mindhárman végigvittek már egy-egy osztályt az iskolázás első nyolc évén, és utána elölről kezdték) három felől közelíti meg e készség kialakításának módszereit. Módszereik nemcsak a Waldorf-iskolákban használhatók, hanem – elemeiben vagy egészében – minden iskolában, ahol a tanítók-tanárok munkájukban a gyerek ismeretéből, a gyerek életkoronként változó szükségletiből indulnak ki. A könyv elsősorban szülőkhöz szól, de mindenkinek érdekes lehet, akik bepillantást akarnak nyerni a matematika egyik lehetséges megközelítésébe.

Tolnai Antal: Teaching English in the First Eight Classes of Waldor Schools – Angoltanítás a Waldorf-iskola első nyolc évében

A kötet a Waldorf-iskolák angol nyelvtanítási gyakorlatához nyújt angol nyelvű módszertani segítséget. A tantárgy-metodikai ismertetéseken túl azonban megismerkedhetünk a Waldorf iskolai nevelés számos jellemző sajátosságával is.

Alternativitás és pedagógusképzés

Pedagógiai Alternatívák Irodájának egyik fő törekvése, hogy a reform- és alternatív iskolák szemlélete, metodikai és didaktikai gyakorlata, az ott felhalmozódott tapasztalatok fermentáló hatást gyakoroljanak a közoktatás egészében. Ezt a célt elősegítendő az iroda évről évre fórumot szervezett, ahol a pedagógusképző főiskolák és egyetemek, és a reform- és alternatív pedagógiai irányzatok képviselői találkozhattak egymással. A kiadvány egy ilyen a konferencia szerkesztett anyagát adja közre - további disputára szólító formában - megjelenítve a párbeszéd résztvevőinek gondolatait és üzenetét a szélesebb szakmai közönség felé. A kötetben az egyes pedagógusképző intézmények neveléstudományi tanszékvezetői, számolnak be saját gyakorlatukról, terveikről, elképzeléseikről, arról, hogy miként jelennek vagy jelenhetnének meg az alternatív és reformpedagógiai metodikák a képzésben. A felsőoktatás referátumai mellett  akötetben az alternatív irányzatok szakemberei is lehetőséget kaptak a pedagógusképzéssel kapcsolatos igényeik, elvárásaik, illetve az együttműködésre vonatkozó elképzeléseik megfogalmazására.

L. Ritók Nóra: Alkossunk együtt! - Kooperatív feladatok gyűjteménye pedagógusoknak, az integrált művészeti nevelés eszközeivel

A könyv alsó tagozatos tanulókkal elvégezhető, kooperatív tanulás módszertanára épülő feladatokat tartalmaz, melyek szeptembertől májusig egy egész tanévet átfognak. A feladatok két részből állnak: az első rész kooperatív munkában feldolgozandó, a tantervhez igazodó, több tantárgyat is átfogó, míg a második rész vizuális művészeti megoldású feladatokból tevődik össze. A könyv segítségével a módszert nem ismerő pedagógus is gyakorlatot szerezhet a kooperatív technikák alkalmazásában. A feladatok a gyakorlatban is kipróbáltak, sikerrel alkalmazottak. Elvégzésükkel olyan tanulókat lehet együtt-munkálkodásra késztetni, akik egyébként eltérő helyzetük folytán nem kerülnek kapcsolatba egymással (normál és eltérő tantervű tagozatosokat, cigány és nem cigány tanulókat, szociális szempontból hátrányos helyzetűeket és nagyon jó körülmények között élők is).

Van más megoldás is

A kötet előzménye a Gyerekek módszerek nevelők – Moduljavaslatok a pedagógusképzők számára címmel jelent meg 2004-ben. Ebben az óvodától indult az alternatív módszerek, lehetőségek bemutatása, majd az alapozó iskolázás, a kezdő szakasz módszerei következtek, mint például az óvodából az iskolába való áttérés megkönnyítése, a sikeres írás- és olvasástanítás Waldorf módszere, a személyre szabott tananyag-elrendezés, az integrált nevelés, a szöveges értékelés szakszerű lehetőségei és a személyiségfejlesztés drámajátékkal. Ezt követte a kitekintés a felső tagozatra is. Mindezek a fejezetek témajavaslatok voltak az óvó-, tanító-és tanárképzők számára. Ezt a bemutatást folytatja ez a második kötet is: Magyarországon ma már élő és alkalmazott – és tegyük hozzá: sikerrel alkalmazott – alternatív módszereket, lehetőségeket mutat be: ezúttal immár a középiskolában. A kötetet Vekerdy Tamás szerkesztette.

A Pedagógia Alternatívák Irodája által megjelentetett, illetve támogatott könyvek

Süss fel nap I-II.,

Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ, Pilisborosjenő 1999.

Szabadságra nevelés

„Török Sándor” Waldorf Pedagógiai Alapítvány Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ, Pilisborosjenő 1999.

Alternativitás és pedagógusképzés

Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ, Pilisborosjenő 2001.

Spencer Kagan: Kooperatív tanulás

Önkonet Kft., Budapest 2001.

Winkler Márta: Iskolapélda – Kinek kaloda, kinek fészek

SHL könyvek, Edge 200 Kft., Budapest 2003.

Carl R. Rogers: Valakivé válni – A személyiség születése

SHL könyvek, Edge 2000 Kft, Budapest 2003.

A. S. Neill: Summerhill – A pedagógia csendes forradalma

Kétezeregy Kiadó, Piliscsaba 2004.

Gyerekek, módszerek, nevelők… - Moduljavaslatok pedagógusképzők számára

Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., Budapest 2004.

Christoph Lindenberg: Waldorf-iskolák: Szorongás nélkül tanulni, tudatosan cselekedni

Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., Budapest 2004.

Kulcsár Gábor: Az írás-olvasás tanítása a Waldorf-iskolában

Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., Budapest 2004.

Tolnai Antal: Teaching English in the First Eight Classes of Waldor Schools – Angoltanítás a Waldorf-iskola első nyolc évében

SuliNova - Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., Budapest 2004.

Kocziha Miklós – Szecsődi János – Vincze Erzsébet: Számolás-mozgás-ritmus – Matematikaoktatás a Waldorf-iskola első négy évfolyamában

SuliNova - Pedagógiai Alternatívák Központja, Budapest, 2005.

Magatartászavarok gyerekkorban – Mit tehetünk?

SuliNova Kht - Pedagógiai Alternatívák Központja, Budapest, 2005.

L. Ritók Nóra: Alkossunk együtt!

SuliNova Kht - Pedagógiai Alternatívák Központja, Budapest, 2006.

Van más megoldás is – Alternatív módszerek a középiskolában

SuliNova Kht - Pedagógiai Alternatívák Központja, Budapest, 2006.

Módszertani filmek (DVD)

Waldorf iskolák (60 perc)

SuliNova Kht - Pedagógiai Alternatívák Központja, Budapest, 2004.

Gyermekek Háza (60 perc)

SuliNova Kht - Pedagógiai Alternatívák Központja, Budapest, 2004.

Alternatív Közgazdasági Gimnázium (60 perc)

SuliNova Kht - Pedagógiai Alternatívák Központja, Budapest, 2004.

Értékeljünk másképp (60 perc)

SuliNova Kht - Pedagógiai Alternatívák Központja, Budapest, 2005.

Hasznos haszontalanságok – Óvodai nevelés – játékkal, mesével (47 perc)

SuliNova Kht - Pedagógiai Alternatívák Központja, Budapest, 2006.

A PAK Komprehenzív Iskolafejlesztési Csoportjának kiadványai (KOMP Könyvek)

A komprehenzív iskola breviáriuma

SuliNova Kht - Pedagógiai Alternatívák Központja, Komprehenzív Iskolafejlesztési Csoport, Budapest, 2004

Kapcsoskönyv az írás, olvasás tanításához

SuliNova Kht - Pedagógiai Alternatívák Központja, Komprehenzív Iskolafejlesztési Csoport, Budapest, 2005

Mindig történik velünk valami – Irodalmi szöveggyűjtemény 10-12 éves olvasóknak, az emberiség fontos ügyeiről, nagy kalandjairól: történelemről

SuliNova Kht - Pedagógiai Alternatívák Központja, Komprehenzív Iskolafejlesztési Csoport, Budapest, 2004

7 x 7 királyfi –Meseválogatás (A meséket válogatta és a dialógusokat írta Trencsényi László) 

SuliNova Kht - Pedagógiai Alternatívák Központja, Komprehenzív Iskolafejlesztési Csoport, Budapest, 2004

7 x 7 királyfi – Javaslatok a mesék feldolgozásához (Petőné Mérai Julianna) 

SuliNova Kht - Pedagógiai Alternatívák Központja, Komprehenzív Iskolafejlesztési Csoport, Budapest, 2004

Csatlakozz hozzánk!

Őket ajánljuk

Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten
eBiztonság Minősítés Minősítő rendszer a biztonságos iskolákért
ENABLE program Program tantestületeknek a bullying ellen