Kulturális antropológia - Elmélettörténet
Sulinet
2012/10/02 08:00
917 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Ha egy tár­sa­ság­ban kul­tu­rá­lis ant­ro­po­ló­gi­á­ról kez­dünk el be­szél­ni, akkor a hall­ga­tó­ság több­nyi­re tá­vo­li hely­szí­ne­ken élő, eg­zo­ti­kus népek kö­zöt­ti iz­gal­mas ka­lan­do­kat vár. Bár mára a kez­de­tek eg­zo­ti­kus va­rá­zsa talán vég­leg el­enyé­szett, ám a sok ka­land­ból ki­ke­ve­red­ve egy szak­sze­rű disz­cip­lí­na bon­ta­ko­zott ki.

kulturalis_antropologia_02_520 Ennek a tör­té­net­nek jel­lem­ző alak­ja Cla­ude Lévi-Strauss, aki Bra­zí­li­á­ban a bor­orók kö­zött kezd­te pá­lya­fu­tá­sát, hogy onnan el­jus­son az el­mé­le­ti ala­pok ki­dol­go­zá­sá­hoz. Ezt a tör­té­ne­tet te­kin­ti át köz­ért­he­tő for­má­ban Le­te­nyei Lász­ló. Mű­vé­ben mind­vé­gig szem előtt tart­ja, hogy le­en­dő ol­va­só­ja min­den aka­dá­lyon át­jut­va kö­vet­hes­se őt a ter­mé­szet dzsun­ge­lé­ből az el­mé­let dzsun­ge­lé­be ve­ze­tő úton.

A mű kitér az érin­tett kér­dé­sek hazai és/vagy kö­zép-eu­ró­pai vo­nat­ko­zá­sa­i­ra, s szám­ta­lan ka­lan­dos tör­té­net, va­la­mint Anka Já­nos­nak (Coco) a kul­tu­rá­lis ant­ro­po­ló­gia tör­té­ne­té­nek főbb sze­rep­lő­i­ről ké­szí­tett gra­fi­kái te­szik vál­to­za­to­sab­bá a szel­le­mi iz­gal­ma­kat.