REC - Reclamo pro Europa Cogitans
Főző Attila László
2007/12/07 23:49
660 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A Reklám a gondolkodó Európáért című projekten a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium tanulói a MOSTart koordinációjával 2006 októbere óta dolgoznak. A projekt alapja egy Comenius akció, bolgár és olasz partnerek részvételével. Az eTwinning jó lehetőség az eredmények és tapasztalatok szélesebb körű disszeminációjára.

A következő három oldalban szeretném bemutatni azt az eTwinning projektet, melyen a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium tanulói a MOSTart koordinációjával 2006 októbere óta dolgoznak. A projekt alapja egy Comenius akció, melyet a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és a MOSTart koordinál, bolgár és olasz partnerek részvételével. Az eTwinning portál tökéletes segítséget nyújt a résztvevőknek a kapcsolattartáshoz, az eredmények és tapasztalatok szélesebb körű disszeminációjára. Terveink szerint a jövő évtől bekapcsolódik egy francia, cseh és portugál partner is a munkába. A projekt tervezett időtartama három év, melyből egyet sikeresen megvalósítottunk.
 
A REC – Reclamo pro Europa Cogitans (Reklám a gondolkodó Európáért, latin) – egy szociális orientációjú projekt, ami a reklámok működését, szerepét, káros és jótékony hatásait vizsgálja – összevetve a partner országokban működő reklámtevékenységekkel, vizsgálva az egymás közti hasonlóságokat és különbségeket.

A reklámok, azon túl, hogy gazdasági javakat mutatnak be, egyben jelzői annak a környező társadalomnak, amely készítette őket, minden előítéletével, gondolkodásmódjával, gazdasági szintjével, ipari fejlettségével, szociális megelégedettségével, stb. Az emberek – akár készítik, akár befogadják a reklámokat – úgy használják őket, hogy nem tudatosítják a felmerülő veszélyes hatásokat, pl. az idegen minták és attitűdök követésének veszélyét, a magabiztosság háttérbe szorulását, a saját vélemény és kreativitás elvesztését, szociális előítéletek kialakulásának vagy átvételének lehetőségét, stb.

Ezeknek a tényezőknek a tudatosítása teszi ezt a projektet egy mély és komplex témává, melyet szeretnénk, ha minden csatlakozó partner a tanmenetbe beágyazva felfedezne. A projekt célja, hogy az említett komponenseket megvizsgálja abból a célból, hogy – főleg a gyerekek körében – egy tudatos reflexiót fejlesszen ki a reklámok befogadásában. A projekt a tantervbe való beágyazhatóság szempontjait figyelembe véve terveződött, mely lehetőséget ad a tantervek közötti átjárásra, aktív módszertani elvek gyakorlására, valamint oktatási, szociális és tudományos változatosságra.

A projekt megvalósítása során számos IKT technológiát alkalmaztak már eddig is a gyerekek és a résztvevő tanárok. A portál használatát biztonsággal elsajátították, mellette a kapcsolatfenntartásban és az információcserében segítséget nyújtottak olyan internetes lehetőségek, mint az e-mail, Skype és MSN. Speciális alkalmazott grafikai szoftvereket tanultak meg kezelni meghívók, dokumentumok, óriásplakátok elkészítéséhez, és sikerrel alkalmazták a web-kamera adta lehetőségeket is fotók készítésénél. Jövőre pantomim-versenyt hirdetünk reklám-témákkal kapcsolatban, melyhez zenei és videó-technológiákat kell majd megtanulnunk. Ugyancsak szükség lesz videó-eszközök és speciális IKT szoftverek alkalmazására a saját reklámfilmek elkészítéséhez, valamint a CD-ROM-ok és DVD-k megírásához is. A diákok és munkatársak a projektnek köszönhetően számos tapasztalattal és előnnyel gazdagodtak. Ezek közül a legfontosabbak:
 
Minden résztvevő és érdeklődő számára: (1) A projekt felhívja a tanulók és tanárok figyelmét arra, hogy az öntudatlan reklámbefogadás milyen végzetes hatásokat idézhet elő mind saját személyiségünkben, mind a környezetünkben. A reklámok negatív hatására figyelmeztet. (2) Kifejleszti azt a megértést, hogy a marketing szakma és a reklámok formai követelményei, kifejezőeszközei és hatásmechanizmusa mennyire egyforma Európa különböző területein. (3) Kimutatja, hogy a befogadásban megnyilvánuló tudatosság mennyire befolyásolja, hogyan módosítja a mentálhigiéniát. Hogyan lehet ezt fejleszteni / kezelni / megosztani másokkal. (4) Az egymás közti könnyebb, hatékonyabb kommunikációt fejleszti.

A diákok számára: (1) Bátorítja az öntudatot, a motivációt és az önkifejezés magabiztosságát. Ösztönzi őket a könnyedebb és hatékonyabb kommunikáció gyakorlására mind az iskolatársak, mind pedig a tanárok, szülők, egyéb közösségek és az idegenek felé. (2) Erős munkakapcsolatot alakít ki a projektpartnerekkel (3) Erősíti az öntudatot és a felelősségérzetet a környezetük és az Európai Közösség relációiban (4) Fejleszti képességüket a kutatásban, előadásokban és egyéb kommunikációban használható számítógépes technológiák alkalmazásában. (IKT)
 
A tanárok számára: (1) Megtanulják, hogyan tudnak hatékonyabban kommunikálni és együtt dolgozni a kollégákkal, szülőkkel, valamint a szűkebb – tágabb oktatási környezetükkel. (2) Képességfejlesztés a tervezésben és szervezésben (3) Ismeretszerzés más európai iskolarendszerekről (4) Fejleszti és gyakoroltatja a nyelvtudást (5) Elfogadtatja a számítógépes technológiák (IKT) európai kontextuson belül elterjedt használatát.
 
Az iskola, a szülők és a helyi közösség számára: (1) Megtanulnak fenntartani és ápolni európai kapcsolatokat (2) Jobban bekapcsolódnak az iskola és a diákok nemzetközi aktivitásába (3) Aktív tanítási metodológiákat ismernek meg.
 
A REC – Reclamo pro Europa Cogitans – bár nem tantárgyi alapokból indul ki, mégis számos tantárggyal áll kapcsolatban. A projekt a mindennapi életben megnyilvánuló reklámok kapcsolatát vizsgálja a (1) Művészeti neveléssel (vizuális, zenei és drámai kifejezőeszközök a reklámban, határ a művészet és pop-kultúra között). (2) Nyelvi neveléssel (a reklámok anyanyelvi kifejezőeszközei és összehasonlításuk a projektben résztvevő egyéb nyelvekkel). (3) Egészségügyi neveléssel (kapcsolat a reklámok által kiváltott hatások, a reklámok befolyása és a mentálhigiénia között). (4) Ipari – gazdasági neveléssel (a reklámok szüksége). (5) Interkulturális neveléssel (nemzeti előítéletek, kulturális identitás, a reklámok által sugallt gondolkodásmód, a különböző kultúrákban megnyilvánuló reklámok kifejezőeszközeinek és hatásainak összevetése). (6) Etikai és polgári neveléssel (a nemek közötti esélyegyenlőség problémája, szociálisan vagy földrajzilag hátrányos helyzetű emberek lehetőségei és a reklámok kínálata közti szakadék kérdése).
 
Tapasztalataink szerint eddig valamennyi tantárgyi alkalmazás során szélesedett a vizsgált problémák és a munkafolyamat dimenziója. Az európai partnerekkel való összehasonlító munka nemcsak a látókört szélesítette (tanárban és diákban egyaránt), hanem még izgalmasabbá tette a gyűjtést és az eredményeket. 

Amellett, hogy a hazai oktatás rendszerébe sikeresen integrálható a projekt, és ennek számos előnye van a résztvevők számára, nem utolsó sorban az európai dimenzió felé is nyitja a tanárok és diákok gondolkodását. Az Európában működő reklámok széles körű és több szempontot figyelembe vevő vizsgálata különösen alkalmas az Unióban működő nemzeti különlegességek, valamint a minden országban működő azonosságok feltérképezésére. A projekt során lebonyolított munka kialakítja a résztvevők toleranciáját az emberi viszonyok iránt; szorgalmazni a fajüldözés elutasítását, az egzisztenciális különbségek elfogadását, valamint a túllépést szociális helyzeten, származáson, életkoron stb. A projekt minden résztvevőt és érdeklődőt ösztönöz az idegen kultúrák felismerésére és elfogadására; valamint az egymás szokásairól, gondolkodásmódjáról megszerzett tapasztalatok és ismeretek megosztására. Tudatosítja a résztvevőkben az országok és kultúrák közti különbségeket; ezzel együtt fejleszteni a tolerancia, elfogadás és megértés képességét. A munka erősíti az európai tudatosságot; a döntéshozó, értékfelismerő és értékvédő aktivitást. Ösztönözni az Európai Közösség iránti érdeklődést.

A hatékony projekt lebonyolítása érdekében szükség van interdiszciplináris és integrált pedagógiai módszerek alkalmazására a projekttevékenység során. Maga a feladatsor annyira összetett, hogy nem sorolható be egyetlen tantárgy keretei közé sem. A tantárgyakon átívelő pedagógiai módszer így fontos része a projekt megvalósításának. A projekt témája és lebonyolítása kívánja a kulcskompetenciákat fejlesztő programelemek beépítését a tevékenységbe, valamint a frontális oktatásszervezés és a lexikális ismeretközlő eljárások felváltását az integrációt elősegítő módszertani elemekre. Ilyenek a differenciált tanulásszervezés, a kooperatív tanulásszervezés, a drámapedagógia és a projektalapú oktatási módszer.

A projekt célja, hogy ne csak egy szűk mag, hanem az iskola több osztálya és munkatársa vegyen részt benne. A projekt lebonyolítása érdekében minden résztvevő intézmény egy speciális menedzsment-csoportot hozott létre iskoláján belül. A mi iskolánkban ez a csoport több osztály különböző korosztályú tanulóiból állt össze. Két-két tanuló végzi: (1) A kapcsolattartást az iskola egyéb tanulóival (kiosztják a feladatokat és begyűjtik az eredményeket). (2) A szükséges fordításokat (minden eredmény, minden vélemény, minden cikk angolra fordítását osztják ki és ellenőrzik). (3) A szerkesztési feladatokat (a portállal és a végproduktumokkal kapcsolatos szerkesztésekért felelősek). (4) A hírvivők ügyelnek a disszeminációra és a különböző, projekttel kapcsolatos bemutatókra. A projekt tevékenységeit általában a koordinátor segítségével kizárólag a gyerekek végzik. A szűk menedzsment-team osztja szét a feladatokat az iskola többi tanulója között.

A projekt új, európai dimenzióval kibővített, nagyon intenzív és szoros munkakapcsolatot hozott létre a résztvevő tanulók körében. A feladatok elvégzését és a projekt sorsát teljesen magukénak tekintik. Szervező képességük, felelősségvállalásuk nagymértékben nőtt. Ezzel párhuzamosan fejlődik kommunikációs képességük is mind idegen, mind magyar nyelven. Otthonosabban mozognak a számítógépes technikák világában, ami szintén a projektnek köszönhető. A projektet kiegészíti a Comenius akció keretében támogatott számos projekttalálkozó és személyes kapcsolat is, melyet legközelebb ez év júniusában élvezhetünk Bulgáriában.

Mindenki nagy örömmel vesz részt ezekkel a feltételekkel, lehetőségekkel és megszerezhető tapasztalatokkal a munkában. Köszönjük!
 

eTwinning info

Bemutatkoznak az eTwinning nagykövetek Az eTwinning program magyarországi képviseletében nyolc nagykövet segíti az érdeklődők munkáját.
eTwinning Nagykövetek csoport a Közösségben Moderált csoport a szakmai közönség számára.
eTwinning HelpDesk A csoport célja, hogy szakmai, technikai segítséget nyújtson az eTwinning program résztvevőinek.
e3 A projekt célja egy eTwinning Pedagógiai Műhely létrehozása, ahol a résztvevők egy projektötlet kidolgozásán munkálkodnak.

Untitled Document

Info és elérhetőségek