Esélyegyenlőségi szakértői képzés
Főző Attila László
2008/02/11 13:09
2814 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az Educatio Kht. Esélyegyenlőségi Igazgatósága pályázatot hirdet közoktatási esélyegyenlőségi szakértői szakterületre felkészítő, 60 órás képzésen való részvételre. A képzésre azoknak a jelentkezését várjuk, akik a halmozottan hátrányos helyzetű és roma tanulók integrált oktatása, együttnevelése, oktatási esélyegyenlőségének javítása terén kívánnak szakértői tevékenységet folytatni.

Háttér

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében kiírásra kerülő közoktatás-fejlesztési célú pályázatokhoz - az esélyegyenlőségi szempontok érvényre juttatása érdekében - az oktatási fejlesztésre pályázó intézményfenntartóknak közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzést és intézkedési tervet szükséges megalkotniuk
A közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv általános céljai a halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatási szegregációjának csökkentése, a körükben kirívóan magas fogyatékossá minősítési arányok visszaszorítása, az alacsony óvodáztatási arányok javítása, az oktatási szolgáltatásokhoz történő egyenlőtlen hozzáférés csökkentése, a halmozottan hátrányos helyzetűek lemorzsolódásának csökkentése, valamint az oktatási diszkrimináció visszaszorítása.

Képzés célja

A képzés célja olyan szakértők kiképzése, akik felkészültségüknél és elköteleződésüknél fogva hatékony segítséget tudnak adni a közoktatási intézményfenntartóknak a társulási/települési/intézményi szintű közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzésük és tervük kidolgozásához, programjuk eredményes megvalósításához.

A képzés elősegíti a vonatkozó joganyag megismerését, az esélyegyenlőség-elvű, diszkriminációmentes közoktatás megsértését jelentő gyakorlatok beazonosítását, a szükséges változások generálásához nélkülözhetetlen tanácsadói képességek kialakítását. A tréning során a csoporttagok kapcsolatba kerülnek azokkal az értékekkel és célokkal, amelyeket esélyegyenlőségi szakemberként képviselni fognak. Elsajátítják azokat a tárgyalás-technikai és kommunikációs készségeket, amelyekre alapozva sikeres interakcióba léphetnek az adott település, kistérség kulcsszereplőivel.

A képzés végére a hallgatók birtokába kerülnek az egyenlő bánásmód követelményével és az esélyegyenlőség biztosításával kapcsolatos jogszabályi ismereteknek, illetve a közoktatás struktúrájával, a halmozottan hátrányos helyzetű és roma tanulók helyzetével kapcsolatos speciális ismereteknek.

A kiképzett szakértők feladata

A kiképzett közoktatási esélyegyenlőségi szakértők feladata elsősorban a közoktatási célú Európai Uniós forrásokra pályázó településeken és intézményekben:
1. helyzetelemzés készítése a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók oktatási helyzetéről,
2. a helyzetelemzés alapján társulási, települési illetve intézményi közoktatási esélyegyenlőségi terv megalkotásának elősegítése az érintett helyi szakemberek, vezetők, szülők bevonásával, a rendelkezésre álló támogatások azonosítása.
3. az esélyegyenlőségi tervek végrehajtásának mentorálása.

Kiválasztási szempontok:

Szakmai elvárások:

 • halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal és a magyarországi roma közösségek helyzetével kapcsolatos alapadatok, alapkutatások beható ismerete
 • közoktatás jogi és tartalmi szabályozásával kapcsolatos alapismeretek
 • a közoktatási diszkrimináció alapeseteinek és a panasz-mechanizmusok ismerete
 • hatékony deszegregációs modellekkel, intézkedésekkel és lépésekkel kapcsolatos ismeretek
 • a beóvodáztatással, a sajátos nevelési igénnyel, és az igény megállapításának mechanizmusaival, valamint az Integrációs Pedagógiai Rendszerrel kapcsolatos részletes ismeretek.


További kompetenciák:

 • kiváló tárgyalókészség
 • projektszemlélet
 • Európai Uniós és hazai forráslehívási mechanizmusok ismerete
 • kiváló kutató, elemző, feltáró készség
 • rugalmas foglalkoztathatóság
 • alapfokú informatikai ismeretek.

A képzések időtartama és támogatása

A program keretében 20-30 közoktatási esélyegyenlőségi szakértő kiválasztására és 60 órás képzésére kerül sor 2008. március - áprilisától. A képzés 6 napot vesz igénybe (2x3 nap, péntek-vasárnap).
A program minden résztvevő számára biztosítja az ellátást. Az utazási és szállás költség a résztvevőket terheli!

Benyújtandó dokumentumok

 • Szakmai önéletrajz Szakmai önéletrajz
 • Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek oktatásával kapcsolatos munkatapasztalat ismertetése, maximum 4 oldalbanHalmozottan hátrányos helyzetű gyermekek oktatásával kapcsolatos munkatapasztalat ismertetése, maximum 4 oldalban
 • A mellékelt dokumentumok egyikének kiválasztása, és a kérdések megválaszolása maximum 5 oldalban. A mellékelt dokumentumok egyikének kiválasztása, és a kérdések megválaszolása maximum 5 oldalban.

Feladat

A mellékelt 4 dokumentum közül 2 egy-egy település közoktatási helyzetének rövid összefoglalója, 2 pedig egy-egy intézmény ún. IPR önértékelésének anonimizált és rövidített verziója. Kérjük a négy dokumentumból egyet kiválasztva, az alábbi kérdésekre adott válaszokkal fejtse ki álláspontját a települések/intézmények közoktatási gyakorlatában szükséges változtatásokról.

Kérdések

1.    Milyen további információkra lenne még szükség? Milyen módon, és honnan gyűjtené össze a szükséges információkat? (lista)
2.    Melyek azok a problémák, amelyekre az információk alapján a tervezett esélyegyenlőségi programnak mindenképpen fókuszálnia kell? (rövid max. 1 oldalas összefoglaló)
3.    Milyen szereplőkkel, milyen témakörökben tervezne megbeszélést/találkozót annak érdekében, hogy minél pontosabban azonosítsa a teendőket? (vázlatos tényfeltáró és egyeztetési terv)
4.    Milyen teendőket/lépéseket sorolna fel egy első találkozón a településvezetésnek, mivel érvelne? (rövid, max. 1 oldalas összefoglaló)

A pályázat benyújtásának határideje 2008. február 25., 17 óra. A határidőn túl érkező pályázatokat nem áll módunkban regisztrálni. A pályázatokat kizárólag elektronikusan, csatolt dokumentumként az esely.terv@educatio.hu e-mail címre kérjük megküldeni. A tárgyban tüntessék fel: „Esélyegyenlőségi szakértő képzés”.

A pályázat bírálati folyamata kétfordulós. A beküldött dokumentumok alapján továbbjutott pályázók szóbeli meghallgatáson vesznek részt. Az I. forduló bírálati határideje: 2008. március 15. A pályázók kiértesítése az eredményről e-mailen történik.

További információ az esely.terv@educatio.hu e-mail címen, illetve a 06-1-886-3949-es telefonszámon kérhető.

Csatlakozz hozzánk!

Őket ajánljuk

Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten
eBiztonság Minősítés Minősítő rendszer a biztonságos iskolákért
ENABLE program Program tantestületeknek a bullying ellen