Módosított pályázati felhívás IPR szakértői szolgáltatás nyújtására
Érsek Dóra
2008/10/20 14:59
1602 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Esélyegyenlőségi Igazgatóság Országos Oktatási Integrációs Hálózat (a továbbiakban OOIH) tájékoztatja a pályázókat, hogy a korábban közzétett pályázati felhívása pályázati határidejét az alábbiak szerint módosította, illetőleg a pályázati felhívást újabb 5. ponttal egészítette ki.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Esélyegyenlőségi Igazgatóság Országos Oktatási Integrációs Hálózat (a továbbiakban OOIH) PÁLYÁZATOT hirdet jogi vagy jogi személyiség nélküli szervezetek, illetőleg természetes személyek (vállalkozások), gazdasági társaságok számára IPR-szakértői szolgáltatás nyújtása tárgyában, az alábbi témakörben:   az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet 1. §-a szerint folyósított, képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést, valamint az óvodai fejlesztő program után járó támogatást igénybe vevő intézmények számára biztosított szaktanácsadás és szakértői szolgáltatás, valamint szakértői szupervízió nyújtása a 2008/2009-es tanévben.    1. Feladatleírás:    A nyertes pályázó:   biztosítja egy-egy régióban (területen) az alábbi szakértői kapacitások rendelkezésre állását:     Iskolai szakértői igény Óvodai szakérői igény Összes szakértői igény  Észak-Magyarország 15 17 32  Dél-Alföld, Közép-Magyarország 26 9 35  Dél-Dunántúl 12 10 22  Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl 12 7 19  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 15 11 26  Hajdú-Bihar megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye 15 11 26  vállalja, hogy a megadott kritériumoknak megfelelő szakértőket alkalmaz szaktanácsadói, valamint szakértői szolgáltatások ellátására biztosítja a szükséges szakértői kapacitást, kiválasztja a szakértőket, ellenőrzi a szakértői kompetenciák meglétét (pl. bizonyítványok másolata, önéletrajzok, referencia stb.) az OOIH által a nyerteseknek térítésmentesen biztosított szakértői képzésen sikeresen résztvevő szakértőkkel szerződést köt; a végleges szakértői listát az OOIH hagyja jóvá biztosítja a régiójához (területéhez) tartozó összes intézmény szakértői ellátottságát biztosítja, hogy az eredményhirdetést követően, a külön megállapodásban rögzítésre kerülő módon, 30 naptári napon belül minden intézményben megtörténjen az első szakértői látogatás kéthavonta státuszjelentést küld az OOIH-nak arról, hogy az Intézményekbe mely szakértők látogatnak és ütemezi a látogatások idejét - az OOIH-nak a szakértő személyét és az ütemezést is jóvá kell hagynia.   2. Kik pályázhatnak? (alkalmassági feltételek)   Az a (jogi vagy jogi személyiség nélküli) szervezet, illetőleg természetes személy (vállalkozás), gazdasági társaság alkalmas a pályázat alapján megkötendő szerződés teljesítésére,  2.1. amely / aki,   alapítása, bejegyzése 2007. december 31. előtt megtörtént  rendelkezik képzési vagy mentorálási, illetőleg pedagógiai szolgáltatási gyakorlattal  rendelkezik legalább 5 IPR szakértő szándéknyilatkozatával, önéletrajzával (2. sz. melléklet)  2.2. Az 1. pontban meghatározott alkalmassági feltétel igazolására a pályázónak be kell csatolnia nyilatkozatát a képzési és mentorálási illetőleg a pedagógiai szolgáltatási referenciára vonatkozóan (1. sz. melléklet), illetve azt a szándéknyilatkozatot (nem szükséges aláírni, elegendő a nyomtatott példány), amely az IPR szakértő folyamatos rendelkezésére állását igazolja (2. sz. melléklet). Egy szakértő - jelen pályázati kiírás keretében- csak egy szándéknyilatkozatot adhat!   2.3. Egy pályázó csak egy területre, régióra pályázhat.    A Pályázó által felkért szakértő feladatai:   a Megbízott által felkért szakértő köteles az OOIH által megszervezett 2x2 napos képzésen részt venni  a szakértők kötelesek az OOIH által meghatározott minimális látogatási/tanácsadási időkeretet betartani, melyet az eredményhirdetést követően külön megállapodás rögzít  a szakértő ellenőrzi a jogszabályoknak való megfelelést (11/1994 MKM rendelet 39.D. és E. §, 9/2008 OKM rendelet, az IPR által előírt dokumentumok vizsgálata: pedagógiai program, SZMSZ, házirend stb.)  a szakértő segíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nyilvántartásának vezetését, dokumentálását  a szakértő segíti az egyéni fejlesztési napló vezetését, ellenőrzi a dokumentálását, javaslatokat tesz a szükséges változtatásokra  a szakértő felügyeli az IPR menedzsment és a Intézményi Környezeti Csoport működését a szakértő ellenőrzi a háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelés dokumentumait  a szakértő ellenőrzi az IPR által előírt kötelező elemek megvalósulását, dokumentálását, javaslatot tesz az elemek alkalmazására a szakértő ellenőrzi a pályázatban megjelölt vállalások teljesülését (9/2008 OKM rendelet 6. sz. melléklet)  a szakértő ellenőrzi a nyertes intézmény által a támogatás összegének felhasználását, illetve javaslatot tesz a felhasználás módjára  a szakértő az OOIH által készített látogatási jegyzőkönyvet minden egyes alkalommal kitölti, a jegyzőkönyvet eljuttatja a Megbízottnak. A Megbízott a jegyzőkönyveket összesítve továbbítja az OOIH részére.  a szakértő köteles együttműködni az OOIH régiós irodavezetőivel, valamint az OOIH valamennyi munkatársával   A szakértőkkel szemben támasztott szakmai követelmények  Minden szakértőnek teljesíteni kell az alábbi feltételek mindegyikét:   büntetlen előélet;  pedagógus diploma;  minimum 5 éves szakmai tapasztalat  felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel, Internet);  minőség –és szervezetfejlesztés terén szerzett tapasztalatok;  a közoktatás jogi és tartalmi szabályozásával kapcsolatos ismeretek;  halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal és a magyarországi roma közösségek helyzetével kapcsolatos alapadatok, alapkutatások ismerete; - igazolható jártasság a képességfejlesztés, tevékenykedtetés, a differenciált tanulásszervezés terén;    Szükséges szakértői kompetenciák az egyes feladatok ellátásához   Óvodai szakértő: óvodapedagógusi végzettség  Iskolai szakértő: általános iskolai tanítói/tanári középiskolai tanári végzettség    A Pályázó számára biztosított szakértői díjak  A jelen felhívásban rögzített feladatok ellátáshoz szükséges pénzügyi forrást az intézmények biztosítják a Megbízott számára.  A PÁLYÁZÓKNAK AZ ALÁBBI SZEMPONTOKAT TARTALMAZÓ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVET KELL BENYÚJTANIUK:  Terjedelem: minimum 5, maximum 10 oldal   3. Bírálati szempontok:    Mennyire ismeri a területén működő, a képesség-kibontatkoztató, illetve az integrációs felkészítést és az óvodai fejlesztő programot alkalmazó intézményeket? (20 pont)  Milyen minőségbiztosítási intézkedéseket tervez tenni annak érdekében, hogy intézményi önértékelések minél hitelesebb képet adjanak az önértékelésben szereplő szempontok, arányok és mutatók alakulásáról (összeférhetetlenségi szabályok felállítása, szupervízorok alkalmazása stb.)? (20 pont)  Hogyan ellenőrzi a szakértők folyamat-tanácsadási tevékenységét, milyen dokumentációs rendszert használ az ellenőrzésre? (20 pont)  Milyen infrastrukturális és adminisztratív intézkedéseket tervez bevezetni a szaktanácsadói feladatok minél magasabb szintű ellátásához és támogatásához (helpdesk, ügyfélkapcsolati felelős, fogadóórai rendszer, intézménylátogatási terv)? (10 pont)  Mennyire épít az IPR képzések és mentorálások szakmai tapasztalataira, milyen formában biztosítja az intézményi és IPR szakértők közötti szakmai tapasztalatcserét és együttműködést? (15 pont)  A pályázó által megjelölt szakértők rendelkeznek-e megfelelő szakmai tapasztalattal? (15 pont)    4. A pályázat benyújtásának határideje :   2008. november 10. hétfő 16 óra, személyesen    Cím: Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Országos Oktatási Integrációs Hálózat székhely: 1134 Budapest, Váci út 37.  A borítékon kérjük feltüntetni, hogy: "IPR szakértői pályázat 2008 ".   A pályamunkák értékelését bírálóbizottság végzi majd.    A benyújtott pályázatok az alábbi szempontok alapján kerülnek elbírálásra:   A benyújtott minőségbiztosítási terv szakmai színvonala (minőségbiztosítási terv)  Korábbi referenciák minősége és mennyisége (1. sz. melléklet)  A rendelkezésre álló szakértői kapacitások mennyisége és minősége (szándéknyilatkozatok, 2. sz. melléklet)   5. Egyéb információk:  Az OOIH tájékoztatja a pályázókat arról, hogy a jelen pályázati felhívás alapján lebonyolított eljárás lezárásától (a pályázók eredményről szóló tájékoztatásától) számított 7. napig jogosultak a pályázatukban szereplő IPR szakértői körhöz képest újabb szakértők bevonására. Az OOIH továbbá tájékoztatja a pályázókat, hogy a szakértői képzés időpontja 2008. év november hónap 21. illetőleg 22. napján lesz.

Csatlakozz hozzánk!

Őket ajánljuk

Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten
eBiztonság Minősítés Minősítő rendszer a biztonságos iskolákért
ENABLE program Program tantestületeknek a bullying ellen