Szakértői felhívás
Simon Tamás
2008/03/20 12:14
1475 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az Educatio Kht. Közoktatási Szakmai Igazgatósága felhívást tesz közzé a Nemzeti Fejlesztési Terv Humán Erőforrás Operatív Programja 3.1.1 központi programja keretében komplex intézményfejlesztést támogató szakértői, tanácsadói képzésen történő részvételre, majd a Kht. által koordinált óvoda- és iskolafejlesztés szakértői támogatására.

I. A FELHÍVÁS TARTALMI ELEMEI

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1. A szakértő, tanácsadóképzés indokoltsága:

A kompetencia alapú oktatás, valamint a befogadó, együttnevelésre képes pedagógiai kultúra közoktatási intézményekben történő széleskörű elterjesztése a HEF OP 3.1-es intézkedés kiemelt feladata.
A közoktatási intézmények közel 10%-ában már megkezdődött a kompetencia alapú oktatási programcsomagok (továbbiakban: suliNova program), továbbá a sajátos nevelési igényű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók együttnevelését is eredménnyel szolgáló, módszertani, értékelési eljárások modelljeinek alkalmazása. A közoktatási intézmények együttműködése, a fenntartói társulások alakulása és az intézmény összevonások folyamata a fejlesztés környezeti feltételeit nagymértékben meghatározza. A 2007-ben életbe lépett új nemzeti alaptanterv megköveteli a módszertani kultúra egyértelmű átalakulását az élethosszig tartó tanulás, a munkaerő-piaci sikeresség közoktatásbeli megalapozása céljából.
Összetett szakértői, tanácsadói kompetenciák és ismeretek szükségesek ahhoz, hogy a komplex fejlesztési folyamat megindítására, tervezésére vállalkozó intézmények támogatása nyomán innovációik később beépüljenek a pedagógiai programokba, és a szervezeti kultúra, a pedagógiai gyakorlat részévé váljanak.

1.2 A képzés célja:

Olyan egyéni, vagy szolgáltatók által beiskolázott szakértők, tanácsadók felkészítése, akik alkalmasak lesznek az NFT HEF OP 3.1-es intézkedés céljai szerint komplex intézményi innováció tervezésének támogatására. Szakértői tevékenységükkel hozzájárulnak a program fenntarthatóságához. Az Educatio Kht. által végzett koordináció segítségével képessé válnak a következő szolgáltatások ellátására:

Komplex helyzetelemzői szakértés, tanácsadás

• Helyzetelemzés készítése a komplex innovációra vállalkozó, azt tervező közoktatási intézmények és fenntartóik számára az intézmények szervezete, módszertana, kompetenciafejlesztési gyakorlata tekintetében. Tanácsadás kompetenciafejlesztő oktatási programok választásához, javaslattétel azok összetételére, alkalmazási területére.

• Javaslattétel a kompetencia alapú oktatást és az esélyteremtést szolgáló pedagógus továbbképzési portfólió kialakítására, elemeinek cél szerinti összeállítására az innováció tervezési szakaszában. Feladat: az intézmény pedagógiai gyakorlatának vizsgálata, javaslat a bevezetendő oktatási programok típusához kapcsolódó módszertani képzésekre.

• Annak feltárása, hogy a tanácsadással támogatott intézményekben milyen oktatásszervezési formában és pedagógiai tartalommal valósulnak meg az egyenlő hozzáférést célzó eljárások, illetve biztosítható-e és milyen garanciákkal a tervezett innováció fenntarthatósága.

• Fenntartói társulások, térségi együttműködés esetén, vagy többcélú intézmény kialakításakor a pedagógiai fejlesztési szükségletek vizsgálata, tanácsadás a fenntartók számára ilyen programokhoz kapcsolódó pedagógiai innováció cél szerinti tervezéséhez.

• A nemzeti alaptanterv által megkövetelt kompetencia alapú pedagógiai eljárások és a sajátos nevelési igényű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló módszerek, oktatásszervezési eljárások alkalmazásához szakértői javaslatok megfogalmazása.

• A közoktatási intézmény/feladatellátási hely fejlesztését szolgáló, elkészült komplex innovációs terv szakmai tartalmának véleményezése.

1.3 A szakértőktől vagy szolgáltatók által delegált szakemberektől elvárt feladat:

• Részvétel a hatvan órás (2X30 óra ütemezésben), moduláris, akkreditált képzésen, legalább 90% időtartamban
• Alkotó hozzájárulás a tréning- és előadás elemeket egyaránt tartalmazó képzés sikeréhez
• A képzés végére a képzési tartalomhoz kapcsolódó szakértői portfólió elkészítése

1.4 A program elvárt eredménye:

• Legalább 50 fő, legfeljebb 100 fő, hatvan órás akkreditált képzésen tanúsítványt szerzett komplex helyzetelemző szakértő, tanácsadó rendelkezésre áll
• Együttműködést biztosító eszközrendszer
• Megkötött együttműködési megállapodások
• A szakértői tevékenységet támogató dokumentáció

1.5 A feladat határideje:

Felhatalmazás esetén: 2013. március 31..

Képzési időpontok felhatalmazás esetén várhatóan: április 10-12. és 23-25., valamint május 15-17. és 28-30.

1.6 A részvétel költsége: a részvétel térítésmentes.

2. A RÉSZTVEVŐK KÖRE

A felhívásra jelentkezhetnek társas vagy egyéni vállalkozások szakembereikkel (személyes közreműködők), ill. magánszemélyek.

3. ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK:

3.1 A jelentkező vagy a személyes közreműködő rendelkezzen:

a) Felsőfokú végzettséggel.
b) Közoktatási intézményben szerzett legalább nyolc éves munkatapasztalattal
c) Jártassággal a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1-es vagy 3.1-es intézkedése intézményfejlesztést támogató projektjeinek valamelyikében
d) Szakértői/tanácsadói/mentori/animátori/intézménymenedzsment tapasztalattal a felsoroltak bármelyikében:
• „SZAK” pályázatok a fenntartók részére
• Soros Önfejlesztő Program
• Szakiskolai Fejlesztési Program, 
• COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program
• PHARE közoktatás-fejlesztést érintő program

e) A közoktatás-fejlesztés terén szerzett legalább:
• 200 óra tanácsadói vagy
• 200 óra szakértői tapasztalat
• vagy 200 óra tapasztalat az előzőekből együttesen

3.2 A szakértői alkalmasság igazolásának módja:

a. A végzettséget igazoló oklevél egyszerű másolata.
b. Bármely fejlesztésben való részvételről Igazolás vagy a pályázó által hitelt érdemlően dokumentált és annak tartalmát kifejtő Saját nyilatkozat (egyenként maximum 1,5 oldal)
c. A tanácsadói/szakértői tevékenység hitelt érdemlő tételes bemutatása 3-5 oldalban (3.1.e ponthoz)

4. A DOKUMENTÁCIÓ

4.1 A benyújtott dokumentációnak tartalmaznia kell:

• A szándéknyilatkozatot
• Az Adatlapot
• Az EU önéletrajzot (társas vállalkozás, költségvetési szerv esetén a személyes közreműködőre vonatkozóan kell kitölteni)
• Igazolást és/vagy Saját nyilatkozatokat
• Mellékletek

Társas vagy egyéni vállalkozások esetén becsatolandó a 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány egyszerű másolata, vagy a vállalkozói igazolvány egyszerű másolata, költségvetési szerv esetén az alapító okirat másolata és a személyes közreműködőkre vonatkozó dokumentáció.

Formai követelmények:

• Kitöltött szándéknyilatkozat
• A dokumentáció minden példányának első lapján eredeti aláírás
• A dokumentációnak tartalmaznia kell: tartalomjegyzéket, oldalszámozást, szükség szerint a mellékletek jegyzékét
• Amennyiben rendelkezik „Igazolással”, az azt kiállító aláírásával és pecsétjével ellátott eredeti példány a Felhívás dokumentációjának kötelező melléklete (a másodpéldányban lehet másolat is).

5. A RÉSZTVEVŐKNEK NYÚJTOTT SEGÍTSÉG

A felhívásra jelentkezők a dokumentáció elkészítéséhez és benyújtásának segítéséhez információért a Hálózatkoordinációs Iroda munkatársához fordulhatnak. E-mail: katalin.krausz@educatio.hu

A Felhívás dokumentációja letölthető a www.sulinet.hu honlapról, ill. elektronikus levélben kérhető az alábbi e-mail címen: katalin.krausz@educatio.hu

6. A DOKUMENTÁCIÓ BENYÚJTÁSA

A Felhívásra jelentkezés dokumentációját az Educatio Kht. Hálózatkoordinációs Iroda címére (1134 Budapest, Váci út 37.) kell benyújtani 2 nyomtatott példányban, az Adatlapot egy elektronikus példányban a katalin.krausz@educatio.hu címre.
A borítékra írják rá: Komplex helyzetelemzési szakértő képzés

A DOKUMENTÁCIÓ BENYÚJTÁSÁNAK (POSTÁRA ADÁSÁNAK) HATÁRIDEJE
2008. MÁRCIUS 31., 16 ÓRA

7. AZ ÉRTÉKELÉS

A Felhívásra benyújtott dokumentumokat a Hálózatkoordinációs Iroda által felkért Értékelő Bizottság értékeli. Az Értékelő Bizottság javaslatát az Educatio Kht. Közoktatási Igazgatósága hagyja jóvá. Az értékelés a beadási határidőtől számított öt napon belül megtörténik, melynek eredményéről a pályázók írásos visszajelzést kapnak.

A pályázat eredményéről minden pályázó értesítést kap.

A benyújtott dokumentumok hiánypótlását csak az Educatio Kht. kezdeményezheti.
A felhívásra való jelentkezés elbírálása a benyújtott dokumentáció alapján történik.
Szempontok:

• A formai követelményeknek való megfelelés.
• A benyújtott igazolások és a szakértői tevékenységet bemutató dokumentáció kiterjedtsége.
• A benyújtott igazolások és a szakértői tevékenységet bemutató dokumentáció szakmai tartalma, minősége.

8. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK

A nyertes jelentkezőkkel az Educatio Kht. a képzés végén együttműködési megállapodást köt, melynek tartalma a szakértői tevékenység központi, területi koordinációja, a szakértői ismeretek és kompetenciák folyamatos fejlesztése.

Budapest, 2008. március 12.

Fischer Alajos sk.
szakmai igazgató

Csatlakozz hozzánk!

Őket ajánljuk

Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten
eBiztonság Minősítés Minősítő rendszer a biztonságos iskolákért
ENABLE program Program tantestületeknek a bullying ellen