10 igazolatlan nap után megszűnik az óvodai elhelyezés
2013/05/07 15:42
3108 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A Magyar Közlöny 2013. március 22-ei számában „Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról” címmel jelent meg három EMMI rendelet legújabb változata.

ovi-pari

Óvodákat érintő változások

A változások  a 20/2012. (VIII.31.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló, a 48/2012.(XII.12) a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló és a 17/2013.(III.1.) a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló rendeleteket érintik.

A módosítások az eredeti rendelkezések kiegészítései, pontosításai vagy technikai helyesbítések.

Óvodai beiratkozás

A 20/2012-es rendelet szabályozza az óvodai beiratkozás menetrendjét. Az óvodai beiratkozásra április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartónak az óvodai beiratkozásról a beiratkozás első napját legalább 30 nappal megelőzően közleményt, hirdetményt kell közzétennie a saját honlapján, az óvoda honlapján vagy a helyben szokásos módon.

A közleményben tájékoztatni kell az óvodai felvételről, a beiratkozás időpontjáról, a gyermek óvodai beíratásához szükséges köziratokról, dokumentumokról, arról, hogy milyen jogi következményekkel jár az óvodáztatás kötelezettségének nem teljesítése. A hirdetményben ki kell térni arra, hogy milyen lehetőségek vannak a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételére, hol folytatnak nemzetiségi nevelést. Meg kell adni az óvoda felvételi körzetét és az óvodai felvételi döntés közlésének határnapját, mely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 21. munkanap.

Az óvoda vezetője a felvételi kérelemnek helyt adó döntést írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntést határozati formában közli a szülővel. A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

Ha a gyerek igazolatlanul hiányzik

A szülőnek igen nagy felelőssége van abban, hogy gyermekét rendszeresen járassa óvodába. Ha a gyerek 10 napnál többet hiányzik igazolatlanul az óvodából, feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább két alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire, megszűnik az óvodai elhelyezés.

Mulasztások esetén az óvoda vezetőjének értesíteni kell az általános szabálysértési hatóságként eljáró járási hivatalt. A jegyzőt tájékoztatni kell azoknak a napoknak a számáról, melyeket a gyermek az óvodából igazoltan és igazolatlanul mulasztott és arról, hogy a mulasztott napok száma együttesen meghaladta az óvodai nevelési napok 25 %-át, vagy a mulasztott napok száma nem érte el a fenti mértéket.

Óvodai dokumentáció

Az óvodákban kötelezően használják a felvételi előjegyzési naplót, a felvételi és mulasztási naplót, az óvodai csoportnaplót, az óvodai törzskönyvet és a tankötelezettség megállapításához szükséges szakvéleményt. Ez most kiegészül a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentációval.

Ez egy, a gyermek fejlődéséről folyamatosan vezetett dokumentum, amely tartalmazza a gyermek fejlettségi szintjét, fejlődésének ütemét, a differenciált nevelés irányát. 

Tartalmazza:

  • a gyermek anamnézisét
  • a gyermek fejlődésének mutatóit (érzelmi-szociális, értelmi, beszéd- mozgásfejlődés), valamint az óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységgel kapcsolatos egyéb megfigyeléseket
  • a gyermek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért eredményt
  • amennyiben a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta, a vizsgálat megállapításait, a fejlesztést végző pedagógus fejlődést szolgáló intézkedésre tett javaslatait
  • a szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait
  • a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket

Szakmai ellenőrzés

A kormányhivatal a pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel elsősorban olyan szakértőt bíz meg, akinek a lakcíme a köznevelési intézmény ellenőrzéssel érintett feladat ellátási helyétől számított 50 km-es körzeten belül van, vagy azt egy órán belül eléri.

A szakértő az ellenőrzés előtt legalább 7 nappal felveszi a kapcsolatot az intézményvezetővel. Intézményellenőrzés esetén az ellenőrzést vezető szakértő az ellenőrzés előtt legalább két héttel felveszi a kapcsolatot az intézményvezetővel.

Csoportot ajánlunk

Csatlakozz hozzánk!