Mi az óvodapedagógus feladata?
2013/05/29 10:55
12258 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

„A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, óvodában a gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése.”

ovodaped_feladat

A pedagógus kötelessége és jogai

A kötelességek köre jelentősen bővült, ezek általánosságban a pedagógus nevelő-értékteremtő, motivált munkájára vonatkoznak, amely által a gyermek számára legmegfelelőbb nevelést és oktatást kell biztosítani.

Néhány új tartalom is megjelent a jogszabályban. Feladat, hogy „gondoskodjék a gyermek tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét, a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse, előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés megatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartására, egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat.”

Munkaidő

A munkaidő beosztása a pedagógus életpálya-modell fokozataihoz lesz igazítva, eszerint:

A nevelés-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidő) az intézményvezető által – az e törvény keretei között – meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni.

Óvodában a kötött munkaidőt a gyermekekkel való közvetlen, teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítani. Az elfogadott új törvény nem tartalmazza a pedagógusok kötelező óraszámát.

Az óvodapedagógusok – eddigi – jogai kiegészülnek azzal, hogy intézményi és fenntartói információkhoz is hozzá jussanak, amennyiben ez a munkakörük ellátásához szükségesek. Joga, hogy a nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjának megalkotásában, elfogadásában és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat.

A pedagógusok előmeneteli rendszerét, az egyes fokozatokba történő besoroláshoz szükséges követelményeket, a minősítő vizsgát és a minősítési eljárást lefolytató bizottság működését, a szakmai kritériumokra vonatkozó részletes rendelkezéseket kormányrendeletben állapítják meg.

Csoportot ajánlunk

Csatlakozz hozzánk!