A genealógia Magyarországon
Farkas Zoltán
2005/05/11 23:20
828 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A magyarországi genealógia kezdetei a 18. századra nyúlnak vissza. Azóta számos jelentős genealógiai gyűjtemény és folyóirat jelent meg. Ezekről is olvashatsz írásunkban. Ma már egy családfakutató szoftver is a rendelkezésedre áll.

Hazánkban már középkori krónikásaink (Anonymus, Kézai Simon) műveiben is találkozunk genealógiai megjegyzésekkel, jóllehet ezeknek még nincs tudományos hátterük.

Ismétlő feladat : Elevenítsd fel Anonymus művével és annak forráskritikájával kapcsolatos ismereteidet!

A tudományos igényű genealógia kezdetei Magyarországon a 18. század elejére nyúlnak vissza. Ebből a századból Wagner Károly (1732-1790) munkája, a magyar családok történeti genealógiájának gyűjteménye (Collectanea genealogico-historica illustrium Hungariae familiarum..., 1778) említhető meg.
A 19. században fellendülő helytörténeti kutatások a genealógia fejlődését is maguk után vonták. A század legnagyobb ilyen tárgyú vállalkozása - amely máig a legnagyobb nyomtatott genealógiai gyűjteményünk - Nagy Iván (1824-1898) nevéhez fűződik. 13 kötetből álló sorozata 12.000 nemesi család történetéről tartalmaz adatokat (Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal, 1857-68). E munka ma már korszerű digitális adatbázis formájában CD-ROM-on is hozzáférhető. A 19. század második felétől kezdve - igen eltérő színvonalon - tömegesen jelentek meg genealógiai művek Magyarországon. E kiadványok többsége továbbra is nemesi családok genealógiájával foglalkozott.
1883 jelenős előrelépést hozott a magyar genealógia történetében. Ekkor alakult meg ugyanis a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság, amely ugyanebben az évben elindította a Turul című, heraldikai és genealógiai folyóiratát. Szintén fontos - bár rövidebb életű - genealógiai folyóiratok voltak: Családtörténeti Értesítő (1899-1901), Genealógiai Füzetek (1903-1912). Ugyancsak a 19. század kiemelkedő genealógiai munkái közé tartozik Illésy János - Petkó Béla: A királyi könyvek mutatója (1895). (Mára a Turul és a királyi könyvek teljes anyaga olvasható CD-ROM-on is.)
A 20. század első feléből megemlítendő Nagy Iván munkájának továbbvitele, amelyre Kempelen Béla (1874-1952) vállalkozott. 11 kötetes munkájában (Magyar nemes családok, 1911-32) nem javította ugyan az elődjénél meglévő hibákat, ám az ott szereplő családok leszármazását tovább vitte, illetve jelentősen kibővítette a gyűjteményt, amelyben ezáltal már 40.000 családról közölt adatokat. (E munka is elérhető CD-ROM-on.) Kempelen nevéhez más fontos genealógiai munkák is kapcsolódnak: Magyar főrangú családok (1931), Magyarországi zsidó és zsidó eredetű családok (1937-39), Nemes családok, polgárcsaládok (1940). A 20. század első felében jelent meg a Magyar Családtörténeti Szemle (1935-44). Ebben az időszakban, jóllehet már megjelent az a törekvés, hogy a genealógiai kutatások a parasztságra és a polgárságra is terjedjenek ki, a megjelenő publikációk legnagyobb része továbbra is a nemességgel foglalkozott.1948 után a történeti segédtudományok tudatos leépítése kezdődött meg. Ezen belül a genealógiát - a heraldikával együtt - különösen "osztályellenes" és "reakciós" tudománynak bélyegezték. 1950-ben feloszlatták a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaságot, és megszüntették a Turult is. A családtörténeti kutatások folyamatosságát Fügedi Erik, Kubinyi András és Házi Jenő genealógiai publikációi biztosították. Az 1970-es évektől a genealógiával szembeni előítéletek enyhültek, a genealógia kutatása a 'tiltott' kategóriából a 'tűrt' kategóriában került át. 1983-ban ismét megalakult a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság.
1990 óta a genealógiai kutatások jelentős fellendülésen mentek keresztül. A genealógia nemcsak a hivatásos kutatók, hanem a magánszemélyek számára is egyre fontosabbá vált. A levéltárak forgalmát jelentősen megnövelték a saját családfájuk után kutató fiatalok és idősebbek, utóbbiak közül sokan külföldről érdeklődnek. A különféle állami kárpótlások, hadigondozási segélyek meghirdetése révén a genealógiának ismét lett gyakorlati jelentősége is.

Feladatok

1. Az említett könyvek, folyóiratok közül igyekezz legalább egyet kézbe venni, vagy digitális formában megnézni!

2. Könyvtári (cédula vagy online) katalógus segítségével készíts magadnak öt tételből álló genealógiai tárgyú irodalomjegyzéket! A cikkben szereplő művek nem, a szerzők viszont szerepelhetnek benne.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten