A kortárs művészet múzeumpedagógiai megközelítése
2004/07/20 17:35
2959 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A múzeumpedagógus szerző Hemrik László, a kortárs művészeti alkotásokat bemutató Ludwig Múzeum munkatársa írásában arról szól, miként lehet közelebb vinni a sokszor nehezebben értelmezhető műveket a gyerekekhez.

Milyen nevelési eszmény szolgálatába állítható a kortárs művészet?

(...) Mint gyakorló múzeumpedagógus, valamint egy jelentős hazai és kelet-európai képzőművészeti kiállítóhely munkatársa tevékenységem legfőbb céljának a kortárs művészet megszerettetését, megértetését, elfogadtatását tekintem, melyhez automatikusan társul jó néhány, az esztétikai ítéletet, ízlést meghatározó képesség, készség fejlesztésének célja is. (...) Meggyőződésem, hogy a kortárs művészet értékeinek felismerése mellett még igen sok figyelemre méltó tartalom aktivizálódik egy-egy múzeumpedagógiai foglalkozáson. Az esztétikai érzékenység árnyalásán keresztül a kortárs művészet alkalmas a társadalmi lét által kínált szociális, egzisztenciális magatartás- és mozgásformák perfektebb megragadására is, ami annál is fontosabb, mivel mindenki tisztában van vele, hogy a "nagy kínálat" nem mentes az egyénre leselkedő veszélyektől. (...)

Mi jellemezze ember(eszmény)ünket ma, a nagy értékvesztés idején?

"A posztmodern világállapot az ember társadalomba integrálódásának alapvetően más modelljét kényszeríti ki. E modell szerint a felnövekvő embert a továbbiakban nem lehet valamely meghatározott, mások által kiválasztott embereszmény jegyében nevelni, nem lehet » realizálni« egy meghatározott értékrend mentén szocializálódott » embertípust«, nem lehet átadni egy konkrét értékrendet, nem lehet közvetíteni egy meghatározott kultúrát. Már csak azért sem, mert kérdéses, hogy a sok egymás mellett létezőből kinek van joga és valóságos kompetenciája kiválasztani a követésre érdemest." (Szekszárdi Júlia) Úgy gondoljuk, mivel mi sem tudjuk a végső igazsághoz vezető utat, az értékek békés egymás mellett élését kell elfogadtatnunk diákjainkkal. Ez egyszerre kényszerítő és felszabadító erejű pedagógiai program. Legfőbb célunk e sokszínű, divatra éhes világban az lehet, hogy a megannyi érték között minél több kiegyensúlyozott személyiséget formáljunk. A stabilitásban látom a jelenkor pedagógiájának egyik legfőbb eszményét. (...) A (társadalmi) szerepével elégedett, azzal megbékült, azt állandóan tovább írni képes személyiség a belső problémák, frusztrációk, sérelmek, kishitűség nyomasztó terhe nélkül, nyitott lélekkel, tiszta szívvel képes a külvilágra, a környezetére figyelni és felelősen alakítani azt. Csak az önmagát megbecsülni, elfogadni képes emberi lény alkalmas arra, hogy a másik értékeit megbecsülje, s egyáltalán tudomást vegyen annak rendkívüli "szerepéről". (...)

Nevelési céljaink megvalósításában miben lehet segítségünkre a kortárs művészet a tradicionális esztétikai értékeken túl?

A tradicionális esztétikai értékek, melyek módosulva, megváltozva vesznek részt egy-egy kortárs mű megjelenítésében, rendkívül izgalmas műelemzésekben, beszélgetésekben ölthetnek testet. Nem vitás, hogy az esztétikai tapasztalat nem nélkülözheti a legfrissebb vizuális jelenségeket, ám az esztétikum sajátosságainak demonstrálásánál szívesebben hagyatkoznak a tanárok a klasszikus, sokszor kipróbált művekre. A forma, a tartalom, a szép, a harmónia, diszharmónia, a kompozíció stb. kérdései a kortárs, progresszív művészetben is meghatározott szerepet játszanak - olykor úgy, hogy nem mutathatók ki bennük -, ám véleményünk szerint jó néhány - részben esztétikán túli - ismérv igen nagy szolgálatot tehet a nevelési eszményünk "tárgyiasításában".

Mire is gondolunk - a teljesség igénye nélkül?

A kortárs művészet a helyzetéből adódóan, minden korábbi művészetnél célirányosabban irányítja a figyelmet a jelenre. A kortárs művészet a jelen társadalmi, gazdasági, természeti kulturális környezetéből táplálkozik, miként mi is. Ergo logikusnak tűnik, hogy a kortárs művészetre pillantsunk, ha jelenünk megértéséhez művészi válaszokat szeretnénk kapni. (...) Napjaink művészete az anyaghasználattól kezdve az anyaghoz való viszonyuláson át, az irónián keresztül a konceptualitásig minden idegszálával a mai individuumhoz, a mai emberi közösségekhez szól. Még akkor is, ha sokszor nem ismerjük fel magunkban a megszólítottat. (...) A kortárs képzőművészeti alkotások egyik általános attribútuma az érdekesség, az "érdekesnek lenni"-ség, hiszen nagyon nagy számú művészi és más vizuális jelenséggel szemben kell megmérettetni magukat. A legjobb művek tanúságot tesznek a művész, az alkotó ember kreativitásáról, innovatív képességeiről és a legújabb technológiákhoz való gyors alkalmazkodásról. Korunk kulcsszavai ezek, melyek az élet minden területén pozitív eredményeket generálhatnak. (...)

Ezekkel a képességekkel szorosan összefügg az a problémaérzékenység, mely a létező társadalmi, szociális, technológiai, egzisztenciális problémák majd' mindegyikére igyekszik reflektálni. A szerepét folyamatosan építő, karbantartó személyiség nem engedheti meg magának a kellemetlen dolgok, problémahalmazok elodázását, megkerülését. Új jelenség a művészetben (is) az interaktivitás. A művész bevonja az alkotás folyamatába a nézőt, de van, amikor egyenesen a mű alkotóelemévé teszi, így jelezve, hogy a műtárgy közös vállalkozás. Az interaktív műveken keresztül szerzett pozitív tapasztalatok, azt hiszem, jól és egyszerűen átvihetők más területekre is. (...) A nyitottság, a dolgok előítélet nélküli szemlélése, az újra való (és persze a régire is) fogékonyság a jelen emberének rendkívül fontos taktikai, stratégiai szempontjai. (...)

A kortárs művészettel foglalkozó múzeumpedagógia feladatai

A múzeumpedagógiának a maga szerény módján, hiszen keveset találkozik ugyanazzal a csoporttal, támogatnia kell a pozitív családi és iskolai nevelési folyamatokat. Fontos feladatunk, hogy maximálisan kihasználjuk a múzeumi tér lehetőségeit. Éljünk az intézmény tolerálható korlátaival együtt megjelenő szabadságával! Ne azt érezzék a gyerekek, hogy az iskola kellemetlenségei folytatódnak a múzeumban! A legfontosabb feladatunk természetesen az lesz, hogy a kortárs művészetben rejlő szerteágazó értékeket, melyekről részletesen szóltunk, működésbe hozzuk. (...) Ebben a munkában sokféle módszer, munkaforma áll a rendelkezésünkre. A művészi környezetben, ebben a különleges aurában lehetővé kell tennünk az elmélyülést, az alkotó kontemplációt, főleg azok számára, akik ezt kimondva-kimondatlanul igénylik. Ma már elengedhetetlen, hogy ne késztessük a tanulókat alkotásra egy-egy múzeumi foglalkozás során, és hogy ebben az alkotófolyamatban ne nyerjenek minél több pozitív megerősítést. Az egyéni alkotás mellett mód nyílik arra, hogy a gyerekekkel megismertessük a kooperatív munkaformákat, és bebizonyítsuk azok sikerességét. (...)

  • Cikkünk Hemrik Lászlónak az Új Pedagógiai Szemle című folyóiratban megjelent tanulmánya alapján készült.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten