A művészetek eredete: Őskor
Kovács Barna
2002/08/30 16:38
5197 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Mit is értünk alatta? Általában az államszervezet kialakulásával kezdődő történeti kort megelőző időszak művészetét jelenti. Szűkebb értelemben: őskőkori művészetet követő történelem előtti korok művészete Európában. Különböző korszakokra szokás bontani, úgymint: I.Újkőkor, II. Réz- és bronzkor, III. Vaskor.

I. Újkőkor (neolithikum)

Az életmódban bekövetkezett változások, az új technikai eljárások (edénykészítés agyagból) hatottak a művészeti tevékenységre is. Európában három nagy területen oszlik meg a fejlődés:

  1. D-K-Európa és a Közép-Duna vidék
  2. Nyugat-Európa Spanyolországgal és Észak-Európa
  3. Kelet-Európa

A Balkán-félsziget a K-Földközi-tenger melléki nagy művelődési körhöz tartozott, melynek centruma Mezopotámia volt (Mezopotámia művészete). Eme óriási kulturális egységnek a határát a Kárpát-medence és a Szudéta-vidék alkotta. A műalkotások nagy része - a kutatások egybehangzó véleménye szerint - a földművelő és állattenyésztő kultúrák termékenységi kultuszaival függött össze. A művészet másik forrását a halottkultusz, harmadikat a hétköznapi életben felvetődő "esztétikai" igény jelentette. A művészet eredetével, létrejöttével kapcsolatos kérdéseket feszegeti Zolnay Vilmos: A művészetek eredete című könyvében.

A figurális ábrázolások zöme a termékenységet megtestesítő anyaistennőt ábrázolta. Ezek a természethű ábrázolásmódtól meglehetősen távol álló alkotások, bár naturális jegyek is előfordulnak rajtuk. Jelentős leletek kerültek elő pl. Sesklóban. Ukrajnában és Romániában gyakoriak a festett díszítőmotívumokkal borított álló alakok. Magyarországon a Körös-kultúra (Öcsödi és Gorzsai Vénusz) és a tiszai kultúra alkotásai: Kökénydombi Vénusz. Gyakoriak az edényszobrok, Madonna-típus őseként emlegetett, gyermekét ölében tartó anya-szobrok (Zengővárkony).

A korszak jellemző alkotásai a lapos csontidolok: az emberi alak leegyszerűsített formái. Érdekes, hogy ezek a szobrok a leggyakrabban nőt ábrázolnak, a férfi-szobrok viszonylag ritkábbak.

Az állatábrázolások leggyakoribb előfordulását Tripolje környékén figyelték meg. Az állatábrázolásokban is viszonylag ritka a természethű ábrázolás. Vannak állat alakú edények, edényeken lévő állatábrázolások.

Az őskori művészet plasztikai emlékei közé tartoznak a házmodellek, melyek a Balkántól Csehszlovákiáig mindenütt megtalálhatók. Legszebb példái a Tripolje-kultúra köréből származnak.

Az újkőkorban az edényművesség igen magas fokot ért el. A változatos (természeti mintákat utánzó) formájú edényeket karcolt, vésett, tűzdelt technikával és a K-i eredetű festéssel díszítették. A festett kerámia a Balkánon át terjedt el.

A díszítőminták egyszerűek: spirális, meander és más geometrikus motívumok. Észak felé haladva a festés egyre inkább háttérbe szorul, és a karcolt díszítésé lesz a főszerep (vonal díszes kultúra emlékei). Gyakoriak a szövésminta-utánzatok is.

2. Spanyolországban az újkőkor idején a mezolithikumban virágzott sziklafestészet tovább élt. Az őskőkori művészethez képest azonban az ábrázolások stilizálttá, szkematikussá váltak. Ez jellemzi a spanyolországi idolplasztikát is. A sziklarajzok művészete az újabb kőkorban É-Európába is eljutott. Karcolást és festést egyaránt használtak, az egyes alakokat és a jeleneteket főként mágikus cselekvés mozzanataként ábrázolták: Franciaországban a halotti kultusz grandiózus alkotásokat hívott életre. Hatalmas kövekből készültek a menhirek, a sírépítmények (dolmen), melyek kamráinak falain geometrikus díszítmények is fennmaradtak. Az edényművesség a D-i körhöz képest szegényes vonalas díszítést alkalmazott.

3. Kelet-Európában ugyancsak kialakult a sziklarajzok művészete. Jelentős emlékek még a kőből v. borostyánból csiszolt állatábrázolások. Az edények díszítése itt ritmikusan ismétlődő pont- és vonalsorokból áll.

II. Réz- és bronzkor

Európa déli részén a 3. évezred első felében kezdődött a réz, ill. bronz használata. Nálunk csak a 3. évezred végén, illetve a 2. évezred elején. A fémművesség létrejötte a művészet minden területén éreztette hatását. Egyre jelentősebb lett a különbség és a Égeikum és a peremterületek között.

A Kárpát-medencébe erősen megszűrve és megkésve jutottak el a déli kultúrhatások. A rézkor Kárpát-medencei és romániai kultúráinak edényművességében nagy szerepet játszott az újabb kőkor inkrusztációs (általában mészbetétes) technikája. Az edények díszítése egyre oldottabb, egyre "barokkosabb" lett. A déli hatások fontos bizonyítékai a rézkori ún. péceli kultúrában megjelenő arcos urnák (Center, i.e.3.évezred legvége), a legkorábbi kocsimodellek (budakalászi kocsi). Az idolplasztika erősen stilizált alkotási főként az É-Balkánon készültek (Versec). A Dunántúl bronzkori plasztikájában a madáralaknak volt fontos szerepe. A verseci kultúra Dupljajában előkerült híres agyagkocsiján nőalak áll, előtte madár-(kacsa) szobor, s a rúd is két madárfejben végződik (Belgrád, Narodni Muzei).

A bronzkori geometrikus stílus kiváló emléke a középső bronzkor ún. füzesabonyi kultúrájának plasztikus díszítésű keramikája. Ugyanezek, a főként spirálisokból álló minták a bronzfegyvereken is gyakran megtalálhatók. Eredetük talán a mykénéi kultúra fémművességének hatásával magyarázható. A fémművesség a bronzkorban iparszerűé vált, egyre változatosabb típusokat (pl. ékszerek) hozott létre.

Nyugat-Európában tovább éltek az egyre stilizáltabbá váló sziklarajzok. Spanyolországban ugyan erős hanyatlás tapasztalható, azonban Itáliában és főleg Észak-Európában jelentős alkotások születtek (nagyszabású hajósjelenetek, a skandináviai ún. Kivik sír változatos képei.). A "megalitikus" építészet is fontos alkotásokat hozott létre, némelyik már a monumentális architektúra kezdetét jelzi ( Stonehenge).

A Kárpát-medencén kívül Észak-Európában alakult ki a fémművesség fő központja. Ennek virágkora az i. e. 1. évezred. Az arany- és bronztárgyakon (edények, fegyverek, ékszerek) trébelt és poncolt geometrikus minták láthatok.

Kislexikon: trébelt és poncolt geometrikus minták: trébelés = fémverés: domborítás, domború tárgyak előállítás fémlemezből hideg úton, kalapálással. Poncolás: fémtárgyak felületének díszítése ismétlődő, aprólékos mintával, melyet verőtőről kalapáccsal vernek rá a díszítendő felületre.

Kelet-Európából viszonylag kevés leletet ismerünk. A késő bronzkori galici kisbronz férfiszobrok a fafaragás technikáját idézik. Valószínű, hogy a fafaragásnak nagy szerepe volt e terület művészetében. A Kaukázus vidékén nagyszerű bronzművesség virágzott fel, amelynek erős déli kapcsolatai voltak. A leghíresebb leletek a késő bronzkori majkopi kurgánból kerültek elő (elektronváza állatok ábrázolásával).

III. Vaskor

Az i. e. I. évezredben Európa déli részének fejlődése végleg elvált az északabbi területekétől. Az itt kialakuló történeti v. a történetiség határán álló kultúrák művészetéhez:

  • görög művészet
  • táliai művészet
  • etruszk művészet
  • italióta művészet
  • ibér művészet

Ny- és É-Európában részben a bronzkor folytatódott az i. e. 1. évezred elején. A vaskori művészet egyik központja az ausztriai Hallstatt vidéke lett, amely réz- és sóbányászata révén fontos kapcsolatokat épített ki a déli területekkel. A hallstatti temető geometrikus díszítésű fémanyaga (fegyverek, ékszerek, edények) nagy gazdagságról tanúskodik. A kisplasztika jellegzetes emlékei, a lovas, ló- és bikaszobrocskák mértanias formákból épülnek fel.

A kerámia kiemelkedő emlékei a bekarcolt, figurális jelenetekkel díszített edények (burgstalli urnák). A fémművesség önálló centrumai alakultak ki Erdélyben, a Nyírségben és a Dél-Dunántúlon. Az iparművészeti jellegű alkotások sorából kiemelkedik velemszentvidi aranydiadém és az angyalföldi kincs. Kisbronzok főleg a Dunántúlon maradtak fenn (kürtös Százhalombattáról). A Nyírség területén itáliai kapcsolatokat mutat a bronzművesség. Jellegzetes emlékei a trébelt díszű bronzedények és bográcsok.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten