A 'szárnyaló sas' keresi Júliát
Farkas Judit
2007/11/06 17:20
2619 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A törökkel, a nőkkel, Istennel ill. leginkább önmagával harcoló nagy műveltségű humanista, aki bár mindig kereste a társaságot, az élet nagy válságaiban mégis egyedül maradt. A két birodalom árnyékában, a több sebből vérző ország fiakánt lehetett-e másképp?

Balassi Bálint (1554-1594)

Balassi Bálint portréja

 • méltó kortársa Shakespeare-nek és Cervantes-nek, azonban helyzete - velük szemben - meglehetősen hátrányos, életében egyetlen versét sem látta nyomtatásban
 • vívódó alkat - egyéniségében, csakúgy mint költészetében, a középkor és a reneszánsz embere él együtt
 • humanista műveltségű költő: poeta doctus (kilenc nyelven beszél; tudatos költő; személyes hang; nagy műveltség - jól ismeri és fordítja az újlatin műveket)

Szertelen, zabolátlan természet: hányatott életút

A reneszánsz Krakkó

a. 1554.Zólyom várában született

 • édesapja, B. János zólyomi várkapitány
 • kiváló neveltetés: Bornemisza Péter a tanítója

b. 1569.apját felségsértés vádjával elfogják

 • elkobozzák a család vagyonát, B.J.-t börtönbe zárják
 • a család Lengyelországba menekül, az apa utánuk szökik
 • tisztázzák magukat a Habsburgok előtt, de többé nem élvezhetik azok bizalmát
 • apja Habsburg-hűségét bizonyítandó, B.B. az Erdély ellen induló sereg katonája lett

c. 1575. Gyulafehérváron Báthory István, erdélyi fejedelem fogságába kerül

 • Báthory fiaként kezeli
 • Krakkóba mennek, mert Báthory lett a lengyel király

d. 1577.hazatér Magyarországra

 • édesapja már halott
 • gyámja, Balassi András (nógrádi főispán) kiforgatja maradék vagyonából
 • élete mélypontja: lócsiszár lett

e. 1579. Egerben hadnagy - 50 katona parancsnoka

 • összeférhetetlenség miatt küldik el
 • Érsekújvár - 100 katona hadnagya
 • a kapitány kiutasítja, mert felesége beleszeretett

f. 1578. Júlia-szerelem kezdete

 • Losonczy Anna máshoz megy feleségül
 • 1584. elveszi unokatestvérét, Dobó Krisztinát
 • vérfertőzés vádjával érvényteleníti a pápa házasságukat
 • felségsértéssel vádolják, mert elfoglalja a Habsburg kézen lévő sárospataki várat,
  mondván, D.K. hozománya
 • 1587. A. özvegy lett, de kérőjéről, B.B.-ről - rossz híre miatt - hallani sem akar

g.1589. Lengyelország (Dembro vára)

 • Wesselényi Ferenc vendége
 • Célia-szerelem

h. 1591. hazatér Magyarországra - részt vesz a 15 éves háborúban

i. 1594. Esztergom

 • régi hírnevét indul visszaszerezni
 • térdlövést kap - belehal sérülésébe

Költészete

 • "Szárnyalt, mint a sas a többi apró madarak előtt." (Rimay János)
 • versei szövegversek (dallam nélkül is szavalhatók, de gyakran még ad nótajelzést)
 • költészetének tematikája:
  • a. világi téma - szerelmes és vitézi versek
  • b. vallásos téma - istenes versek

Balassi szerelmes versei

Zólyom vára ma

Múzsái:

 • Ungnád Kristófné Losonczy Anna (Anna- és Júlia-versek)
 • Dobó Krisztina
 • Wesselényi Ferencné Szárkándy Anna (Célia-versek)
 • Fulvia (?)

Gyökerei:

 • lovagi költészet (trubadúrlíra) - a nő eszményítése, udvariasság, távolságtartás
 • virágénekek (virágmetaforák)
 • középkori himnuszok - pátosz, emelkedettség, rajongás
 • Petrarca hatása (petrarkizmus) - a női test szépsége - finom, bujtatott erotika

Balassa-kódex:

 • az első megszerkesztett magyar versgyűjtemény
 • keletkezése:
  • A. Gerézdi Rabán szerint B.B. ismerte Dante Isteni színjátékát, és annak hatására 100 versből álló gyűjteményt tervezett. Ebből 33 ún. Anna-verset (L. A. házassága előtti időszak), 33 ún. Júlia-verset (L.A. özvegysége) és vallásos költeményt kellett volna tartalmaznia a kötetnek, élükön a Szentháromság-himnusszal.
  • B. Varjas Béla és a legújabb kutatások szerint azonban a megírt és ciklusba rendezett 66 vers (Nagyciklus) zárt egészet alkot. (Kisciklusként a különálló Célia-verseket emlegetik)
 • számmisztika (33, 66)
 • Balassi-strófa (3 sor; 6,6,7 szótag; aab,ccb,ddb rímképlet) - az első megszerkesztett magyar versgyűjtemény

Versek:

 • Hogy Júliára talála, így köszöne neki
 • Kiben az kesergő Céliáról ír
 • Fulviáról

Balassi vitézi versei

Esztergom vára egy török miniaturán

 • Helye: Nagyciklus - 61.vers
 • Keletkezési dátuma: 1589.
 • Műfaji előzménye: Cantio de militibus pulchra (Szép ének a katonáról) - névtelen katonaének
 • Műfaja: óda
 • Téma: a végvári vitézek életének bemutatása
 • Szerkezete: arányos, hárompillérű kompozíció (1., 5. és 9. verszakok alkotják a pilléreket), akár egy reneszánsz épület
  • 1. versszak: KÉRDÉS - a természet derűs képei
  • 2.-4. versszak: a vitézi élet örömei, vitézi erények (verbális stílus)
  • 5. versszak: FELELET - az emberség és vitézség példái, erkölcsi eszmény
  • 6.-8. versszak: a hősi halál képei (metaforasor)
  • 9. versszak: LEZÁRÁS - áldás, dicséret, szerencsekívánat
  • kontrasztos szerkesztés
 • Ábrázolásmódja: realista
 • Versforma: hangsúlyos, magyaros verselés (Balassi-strófa)

Versek:

 • In laudem confiniorum (A végek dícsérete - Egy katonaének)

Balassi Bálint istenes versei

Reneszánsz királyi udvar korabeli metszeten

 • Ady előtt ő a magyar irodalom legnagyobb vallásos költője
 • A középkorban mások előtt vallották meg hitüket az emberek, azonban - lévén a reformáció korának embere - ő már közvetlen, személyes kapcsolatban áll Istennel
 • A bajok, személyes válságok idején fordul Isten felé, bár pályájának szinte valamennyi szakaszában írt istenes verseket
 • Költészetének legeredetibb része ez
 • Vallásos magatartásában is jellegzetes, újszerű: könyörög, fohászkodik, bűnbánóan szól; máskor vitázik, perlekedik, alkudozik Istennel- Ady előtt ő a magyar irodalom legnagyobb vallásos költője
 • A középkorban mások előtt vallották meg hitüket az emberek, azonban - lévén a reformáció korának embere - ő már közvetlen, személyes kapcsolatban áll Istennel
 • A bajok, személyes válságok idején fordul Isten felé, bár pályájának szinte valamennyi szakaszában írt istenes verseket
 • Költészetének legeredetibb része ez
 • Vallásos magatartásában is jellegzetes, újszerű: könyörög, fohászkodik, bűnbánóan szól; máskor vitázik, perlekedik, alkudozik Istennel

Versek:

 • Adj már csendességet
 • Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott
 • Psalmus 42. (zsoltárfordítása)

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten