A Hatvani Középiskolába örömmel járnak vissza a diákok
2011/04/11 00:00
1056 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A Hatvani Középiskola Bajza József Gimnáziuma és Szakközépiskolája gyerekbarát intézmény. Itt nincsenek igazolatlan hiányzások, szeretnek ide járni a gyerekek, jól érzik magukat a szerető légkörben. A siker kulcsa az egyéni, személyre szabott törődésben rejlik.

hatvanikozepiskola1 A diákok szinte családban érzik magukat, hiszen bármilyen problémával bekopoghatnak a tanáriba, a nyitott és szeretetteljes pedagógusok azonnal rendelkezésükre állnak. Természetesen vannak keretek és szabályok, de ezek követhetőek. Mindenki tudja a helyét, a feladatát, nincs szükség diktatórikus módszerekre. Az erős, összetartó közösség alapja egyrészt a nagyfokú bizalom egymás munkája iránt, másrészt annak is köszönhető, hogy a tantestület nagy része maga is itt tanult. Ebben az iskolában mindent a gyerek érdekében tesznek, hogy neki jobb és több legyen. Ez mindig ott leng a közhangulatban.

Befogadó iskola, befogadó iskolások

Hatvan három megye határán helyezkedik is, így a szomszédos megyékből is járnak ide gyerekek. Látogatásunkkor az iskolában épp felújítási munkálatok zajlottak, az épület ugyanis már több mint 100 éves. Ódon falai ellenére eddig is korszerű oktatási körülmények várták a diákokat (18 ezer kötetes iskolai könyvtár, számítógéptermek, interaktív táblák, audiovizuális terem, korszerű laboratórium), 2010 őszétől azonban még modernebb, akadálymentesített környezet áll a rendelkezésükre.

A hatvani iskolások 8-10%-a sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű, magas a csonka családban élők száma, de halmozottan hátrányos helyzetűek (elsősorban mozgáskorlátozottak) is tanulnak itt, sőt hallássérült és testi fogyatékos gyerekek is megfordultak már az intézményben. A hátrányok azonban nem jelentenek problémát sem az iskola, sem a gyerekek számára. Az ép lurkók óvják, védelmezik hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű társaikat, összetartozás alakul ki közöttük, ami feloldja lelki terheiket. Az elfordulás helyett sokkal inkább az empátia jellemző.

Szoros kötődés az iskolához

Az iskola nagyon fontosnak tartja a hagyományok ápolását, a közösségformálást, az iskolához való kötődés erősítését. A tanulás, tanítás mellett ezért azokra a tevékenységekre, rendezvényekre is nagy hangsúlyt fektetnek a pedagógusok, melyek erősítik az iskolaközösséghez való ragaszkodást. Az öregdiákok még évtizedek múltán is szívesen idézik fel az emlékeket, az osztálykirándulásokat, a gólyabált, az elsősök hetét, a szalagavató ünnepélyt, a tavaszi diáknapot, a szerenádot, a vidámballagást, vagy a kevésbé derűs ballagást. Az egykori tanulók évekkel később is örömmel járnak az iskolai ünnepségekre, évfordulókra, sőt vannak, akik tanulmányaik befejezése után tanárként is visszatérnek az intézménybe.

Sikeres diákok

hatvanikozepiskola2 A középiskola elsősorban az eredményes érettségi vizsgára és a felsőoktatásban való továbbtanulásra készít fel. Kiemelten foglalkoznak a nyelvoktatással, de bármilyen terület iránt érdeklődő diák megtalálja itt a helyét. A gazdasági és műszaki irányultságúak például matematika tagozaton tanulhatnak, a humán érdeklődésű fiatalok pedig emelt óraszámban sajátíthatják el a magyar és a történelem rejtelmeit, valamint nyelvi előkészítőre, érettségire felkészítő és ECDL tanfolyamra is járhatnak.

Az idegen nyelvek területén különösen szép eredményeket érnek el a tanulók. Ezt a sikeres versenyeken túl a nyelvvizsga bizonyítványok és az emelt szintű érettségik magas aránya is bizonyítja. Folyamatosan nő az érdeklődés a nyelvek iránt, ezért a tantervbe épített angol, német és spanyol órákon kívül szakköri szinten francia és orosz leckéket is lehet venni.

A 2008-2009. évi országos kompetenciaméréseken az országos átlag felett teljesítettek a diákok mind szövegértés-szövegalkotásból, mind matematikából. A végzős tanulók 60 %-a rendelkezett legalább középfokú "C" típusú nyelvvizsgával. Az érettségizők a középszintű érettségi vizsgán 4,1-es átlagot értek el. A végzősök 60 %-a tett emelt szintű érettségi vizsgát, 4,5-es eredménnyel. A tanulók kiváló eredményeket értek el tanulmányi-, kulturális- és sportversenyeken, 30 %-uk pedig ECDL-bizonyítványt is szerzett. Nem csoda, hogy az iskola 2008-ban elnyerte a "Tehetséggondozó középiskola" címet.

A tanórán túl

A 83 éves középiskola komolyan veszi a hagyományokat, s nemcsak őrzi, de tovább is viszi a névadó Bajza József szellemi hagyatékát.

"Az utat meg lehet ugyan mutatni, de menni mindenkinek magának kell...” – Bajza József

A színvonalas oktatás mellett az iskola célja a tanulók személyiségének gazdagabbá, színesebbé tétele, hogy könnyebben megtalálják helyüket a felnőtt életükben. A sokoldalú személyiségfejlesztés érdekében változatos kulturális programok, tanórán kívüli foglalkozások széles körét is kínálják számukra (tehetséggondozó szakkörök, sportolási lehetőség, iskolaújság-szerkesztés, önismereti kör, tanulmányi kirándulások), valamint egészségfejlesztési és drogprevenciós program is megvalósul.

A gyerekek a tanórákon kívül is rengeteg érdekes elfoglaltság között válogathatnak: szakkör, múzeumlátogatás, színházlátogatás, országismereti kirándulás, tehetséggondozó foglalkozás, az iskola tanulói által írt versekből pedig verseskötetet is készül. Óriási hagyományai vannak a versenyfelkészítésnek is, amit a pedagógusok saját szabadidejükben oldanak meg.

A megvalósítás feltételei

Az iskola igyekszik megragadni a pályázati források lehetőségét és minél szélesebb körben élni velük. A kompetencia alapú oktatást és az idegen nyelv tanítását a HEFOP-nak (Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program) köszönhetően vezették be 2006-ban. Az elnyert támogatásból interaktív táblákat, projektort, laptopot vásároltak, valamint az IKT-val való megismerkedésben is nagy segítséget jelentett a forrás. 2004-től az Útravaló program Út az érettségihez ösztöndíjprogramjában vesz részt, a TÁMOP - 3.2.2 pályázatban pedig referenciaiskolaként és hálózati pontként szerepel. Az egészségnevelő tevékenysége pályázati háttérrel és szponzorok támogatásával valósul meg.

Fejlődő gyerekek

hatvaniiskola3 Az intézményben kiválóan ötvözik a kompetencia alapú oktatást a hagyományos tananyagközpontú ismeretátadással, egyszerre alkalmazzák a gyermekközpontú és a tananyagközpontú munkaformát. A kompetencia alapú oktatás, a kifejlesztett jó gyakorlatok a gyerekek képességeire, készségeire és egymáshoz való viszonyukra is pozitívan hatnak. A szövegértés-szövegalkotás kompetencia 15-%-ot javult átlagosan, a szókincs pedig 10-20%-ot. Pontosabban használják a szakkifejezéseket, fejlődik a kicsik logikai-, válaszadó- és kommunikációs készsége, egyre hatékonyabban működnek a csoport- és páros munkák során, s pozitív irányban változik helyesírásuk és szövegalkotási képességük is. Ráadásul még kedvelik is a diákok a módszereket, melyek során saját ütemben haladhatnak, egyéni képességeiknek megfelelően. A pedagógusok mindenkit engednek saját területükön kibontakozni.

A szülők hozzáállása kezdetben tartózkodó volt, hiszen még nem ismerték a módszereket, nem látták az eredményeket, kétkedtek a gyakorlatok hatékonyságában. Néhány szülő úgy érzékelte, hogy a gyerekek csak játszanak, de nem tanulnak. Az iskola ezért rendszeresen tájékoztatta a szülőket a bevezetéskor, majd menet közben és az év végén is, így ma már nincs ellenállás.

Jó példák egy jó tantestülettől

Az iskola tantestülete egy rendkívül nyitott, aktív, tenni akaró csapat. Az Educatio Szolgáltatói kosár adatbázisába 8 jó gyakorlatot töltöttek fel, melyek a kompetencia alapú oktatásra épülnek. Részletes leírásuk a TÁMOP 3.1.1 keretein belül elkészült kosár adatbázisában olvashatók. A Szolgáltatói kosár nagyszerű lehetőséget kínál a szakmának a jó példák közzétételére, széleskörű elterjesztésére. Sok iskola magas szinten tart már a kompetencia alapú oktatásban, de nem ismerik egymás gyakorlatait. Ebben van hatalmas szerepe ennek a szolgáltatásnak.

A példaértékű hatvani módszereket számos iskola átvette. A legnépszerűbbnek az egészségneveléssel, személyiségfejlesztéssel kapcsolatos példa, a környezeti nevelés és az önismereti szakkör bizonyult. Hódmezővásárhelyről például egy teljes tantestület utazott Hatvanba, hogy elsajátítsák a jó gyakorlatokat, de az ország minden pontjáról jelentkeztek érdeklődők, Celldömölktől kezdve, Martfűn át egészen Balmazújvárosig, a Szolgáltatói kosár tehát kapcsolatépítés szempontjából is kiváló szolgáltatás.

A Hatvani Középiskola Bajza József Gimnáziuma és Szakközépiskolája nagyon lényegesnek tartja az egészségfejlesztést. Az erre épülő jó gyakorlat („Le a mérgekkel!” - Diáknap keretén belül megvalósuló személyiségfejlesztő és egészséges életmódra nevelő projekt) megvalósulásához iskolaorvosok, iskolapszichológus, iskolai és ifjúsági védőnők is hozzájárulnak. A gyerekekkel csoportosan, de személyre szabottan törődnek, s a foglalkozások során a diákok mellett a pedagógusok is sokat tanulnak. A gyakorlat segíti a gyerekeket a beilleszkedés, az alkalmazkodás, az együttműködés során, így a tanulók könnyebben találják meg helyüket, könnyebben veszik a mindennapi élet akadályait. Hatalmas hozadékai vannak a csoportmunkának is, hiszen toleránsabbá teszi a gyerkőcöket.

A foglalkozások megszervezésének alapját az egyéni képességek, problémák és a tempó képezik. A differenciálás szempontja lehet a tanulók szövegértési, illetve szövegalkotási problématípusa, vagy a szükséges tanári támogatás mértéke. A pedagógus a munka nagy részében a tanulókkal partneri viszonyban, segítő-tanácsadó státusban van, nem hierarchikus tanár-diák viszonyt képviselnek. A szövegértés-szövegalkotás gyakorlása minden műveltségterület feladata. A cél, hogy feloldódjanak az olvasási kudarcok okozta szorongások. Ennek egyik feltétele, hogy megadják a tévedések, a próbálkozások és a kérdezés lehetőségét.

Az iskola további jó gyakorlatairól a Szolgáltatói kosárban lehet tájékozódni:

  • „Berlin ist eine Reise wert”-országismereti projekt középiskolai német tanulócsoport számára
  • „Mit ránk hagytak a századok…” Tehetséggondozó történelmi verseny szervezése általános és középiskolás diákok számára
  • Felszín alatti vizeink vizsgálata tanórán kívüli közösségi tevékenységben projekt
  • Függvényábrázolás, függvénytranszformációk feldolgozása csoportmunkában-számítógéppel támogatott tanóra
  • Kooperatív módszerek alkalmazása a prózai művek feldolgozásában
  • Tehetséggondozás angol nyelvi területen az általános és középiskolák diákjai számára (angol nyelvi önképző kör)
  • Tükör-Kép önismereti szakkör

További követendő példák:

Beszámoló a hejőkeresztúri IV. Béla Körzeti Általános Iskoláról >>

Beszámoló a Bátonyterenye Kistérségi Óvodáról >>

Beszámoló a budapesti ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnáziumról >>

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten