Az értékelés funkciói
Szendrei Judit
2007/11/11 18:32
2632 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Ismert tény, hogy tanulás és az értékelés között rendkívül szoros az összefüggés. Alapvető fontosságát, nélkülözhetetlenségét az 1925-ben Hurlock által végzett, a pedagógusok által jól ismert, klasszikus kísérlet is bizonyítja. Ez a kísérlet egyrészt felhívja a figyelmet az értékelés tanulásban, a teljesítményben betöltött szerepére, másrészt megmutatja az értékelés szerepét a tanulási, jelen esetben egy feladatvégzési folyamatban.

Ismert tény, hogy tanulás és az értékelés között rendkívül szoros az összefüggés. Alapvető fontosságát, nélkülözhetetlenségét az 1925-ben Hurlock által végzett, a pedagógusok által jól ismert, klasszikus kísérlet is bizonyítja. A kísérletben három gyermekcsoport vett részt: az első csoport résztvevőit szidták, a másodikat sokat dicsérték, a harmadik csoport tagjainak tevékenységét pedig egyáltalán nem értékelték. Természetesen a dicsért csoport érte el a legjobb teljesítményt, majd a szidott csoport következett a sorban, végül a visszajelzés nélkül maradt csoport érte el a legrosszabb eredményt.

Ez a kísérlet egyrészt felhívja a figyelmet az értékelés tanulásban, a teljesítményben betöltött szerepére, másrészt megmutatja az értékelés szerepét a tanulási, jelen esetben egy feladatvégzési folyamatban.  Láthatjuk, hogy feladatvégzés közben a gyerekeknek lehetősége nyílt megkapni a folyamatos visszacsatolást, még ha az egyik esetben ez teljesen negatív előjelű volt is, teljesítményt értek el, míg a magára hagyott csoport, visszajelzés híján nem végezte el egyáltalán a feladatát.

Mindez arra enged következtetni, hogy az értékelés nélkülözhetetlen a tanítás-tanulás kivitelezésének hatékonyságában, egyszersmind látható, hogy az oktatási-nevelési céloktól függően különböző funkciókra osztható. E témának gazdag irodalmában érdemes elmélyedni a jelen és a jövő pedagógusainak, ugyanis a tanítás sokszorozott hatékonyságát ígéri, ha a pedagógus az aktuális tanítási helyzetben az annak legmegfelelőbb értékelési formát tudja választani.

Az értékelési formáknak, funkciójukat tekintve két nagy csoportja ismeretes.
Az egyik – Scriven szóhasználatával élve –, az ún. formatív értékelés, mely fejlesztő, segítő értékelést jelent, a tanulás átmeneti eredményeiről tájékoztat, s mint ilyen, a teljes tanulási folyamatot átszövi. Elsőrendű funkciója tehát, informatív jellegénél fogva, a minősítést nélkülöző, visszajelző, segítő illetve megerősítő funkció. 

Az értékelési formák másik nagy csoportja a szummatív, azaz összegező, lezáró, minősítő értékelés. Ez az értékelési forma, ellentétben a fejlesztő értékeléssel, az elért eredményt, tudásszintet állapítja meg és minősíti.
Természetesen mindkét értékelési formának megvan a helye és felcserélhetetlen szerepe az oktatás-nevelés folyamatában. A felcserélhetetlen jelző azonban fontos kitétel ezen értékelési formák megválasztásakor.

A két értékelési forma pontos elkülönítésére egyértelmű szükség van.  Nem értékelhető minősítéssel a tanulási folyamatban közvetlenül résztvevő tanuló törekvése; a megértésre, problémamegoldásra, új ismeretek feldolgozására irányuló munkája. Ez éppen olyan lenne, mintha például egy tájfutót verseny közben marasztalnának el amiatt, hogy még nem ért be a célba. Épp a dolgát teszi, a cél felé törekszik, elég, ha térképet kap a kezébe, vizet, amikor szomjas, és egy kis biztatást. 

A tanulás folyamata közben olyan értékelésre van szükség tehát, mely a kívánt cél felé haladást biztosítja, annak eléréséhez szükséges törekvéseket segíti, megerősíti vagy korrigálja. A gyermek így valódi célt állíthat maga elé, nem elvont osztályzatokért teljesít, hanem tudást szerez, miközben önállóságát fejlesztheti, egyéni motivációit előhívhatja, felhasználhatja. S nem mellékesen, nem szegi megismerő kedvét, nem csökkenti önértékelését, bizalmát, egy-egy elhamarkodott, szerepét tévesztett minősítő értékelés. 

Az tanulás-értékelés ilyen típusú felfogása hívta életre az alsó tagozatokon frissen bevezetett, ún. szöveges értékelés gyakorlatát. E témáról bővebben következő heti cikkünkben olvashatnak.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten