Dante Alighieri: Isteni színjáték
Kormos Edit
2004/04/26 20:24
16770 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Dante Isteni színjátékát a középkori irodalom és világkép foglalatának, ugyanakkor a születő reneszánsz nyitányának is tartják az irodalomtudósok. Dante zseniális alkotásáról olvashatsz tételvázlatunkban.

Dante élete (1265-1321) Dante 1265. májusában született Firenzében. Életének meghatározó eseményei: • a guelfek és ghibellinek pártharca Firenzében. (Guelfek = pápapártiak; ghibellinek = császárpártiak). A pápaság egyre nyíltabban világi hatalomra tört → az egyház tekintélyvesztése. Dante családja hagyományosan pápapárti volt, de Dante eltávolodott tőlük → száműzték Firenzéből. • Beatricével való találkozása. Dante 9 évesen látta meg a 8 éves lányt, elnevezte Beatricének. A lány hamarosan meghalt, Dante iránta érzett plátói szerelme azonban nem szűnt meg sosem. Életének e fontosabb eseményeire műveiben találunk utalásokat: Az Isteni színjátékban és a Vita nuovában (ez utóbbi első jelentős műve, mely visszaemlékezés Beatricére életrajzi-látomásos formában, versben és prózában).   Az Isteni színjáték - Divina Comedia A mű címéről Dante eredetileg Commedia-nak nevezte. Az utókor illesztette hozzá a Divina jelzőt elismerésképpen.  A címválasztás oka:  • az arisztotelészi poétika szerint komédiának számít minden olyan mű, ami rosszul kezdődik, de jól végződik (ld. Pokol → Purgatórium → Paradicsom) • illetve amiben keveredik a magasztos és az alantas (ld. pokolbéli jelenetek: alantas; paradicsombéliek: magasztos; de fontos szempont a nyelv is: toszkánul írta, nem latinul: a köznyelv alantasnak számít a latinnal szemben. A mű nyelvéről Az Isteni színjátékkal Dante az olasz irodalmi nyelv megteremtője. Dolce stil nuovo (= édes új stílus) költői irányzat a toszkán költők körében, cél az egységes olasz kultúra, irodalmi nyelv megteremtése, ezért köznyelven írnak. A mű szerkezetéről Az isteni színjáték szerkezetét a hármas szám uralja: • Három fő részből áll: Pokol, Purgatórium, Paradicsom • Az egyes részek egyenként 33 énekből állnak • A versforma tercina: háromsoros szakaszokból áll, rímképletével mintegy folyamot alkot: aba bcb cdc.     Dante és a számmisztika hármas szám a középkori keresztény kultúrában a Szentháromság szimbóluma. A tökéletességet a 100-as szám jelenti, ezért fűzött Dante a 3 x 33 énekhez + 1 ének bevezetést (=100).  Egyes elképzelések szerint a művet át és átszövi a számmisztika, pl. Dante a műben saját nevét is elrejtette: a mű sorainak száma 14 235, így középső sora a 7118. sor. A 118-as szám Dante nevét rejtené, hiszen a középkorban minden betűnek számértéke volt: A=1, B=2, C=3, stb., a Dante Alighieri név betűinek számértékét összeadva pedig 118-at kapunk. A mű eszmevilága A fantasztikus utazás egyszerre szól a lélek üdvkereséséről és a társadalom, a történelem helyes útjának kereséséről, ez az oka annak, hogy a műben számos kortárs politikai személy és jelenség bukkan fel. Dante világnézetében az egyéni üdv és a társadalmi, politikai kérdések nem különálló problémák voltak: a mű "politikai" rétege ugyanúgy az üdvözüléstörténetről szól, mint a nagy utazás egésze, csupán az isteni akarat megvalósításának különböző szintjeiről van szó.  A Pokol A mű megértését nagyban segíti a szöveg allegóriarendszerének feltárása. A legfontosabb allegorikus jelentést hordozó szavak a következők: Erdő: az életet, a bűnös életet jelképezi Eltévedés: erkölcsi irányvesztés Völgy: az erkölcsi süllyedés legmélyebb pontja (mélység) Hegy: az erény (magasság), az üdvözülés lehetősége Napfény: az isteni jelenlét, útmutatás, isteni gondviselés A három akadályozó állat a hegyre (azaz az üdvösség felé) vezető úton:   Allegorikus állatfigura Személyes szinten Társadalmi szinten  Párduc kéjvágy Firenze  Oroszlán hatalomvágy, erőszak Francia királyság  Nőstényfarkas kapzsiság pápaság Vergilius alakja Az eltévelyedett költőnek Vergilius mutatja meg a helye utat. Vergilius római költő volt (Kr.e. 70-19). A középkor látnoknak tartotta IV. eklogája miatt, mert úgy hitték, Krisztus születését jövendölte meg a műben (valójában egy konzul születendő gyermekéről van szó.) Fő műve, az Aeneis miatt évszázadokig a költők, eposzírók példaképe. Allegorikus értelemben Vergilius, mint a művészet jelent útmutatást az erkölcsi irányvesztésben. A Pokol beosztása (A körök lefelé egyre szűkebbek. A legalsó kör a Föld centruma) Közönyösek a Kapunál I. kör: (Tornác) Kereszteletlenek II. kör: szerelemben mértéktelenek III. kör: ételben-italban mértéktelenek IV. kör: pénzben mértéktelenek V. kör: indulatban mértéktelenek DIS VÁROSA VI. kör: eretnekek, hitetlenek VII. kör: erőszakosak 1. gyűrű: felebarátaik  személye ellen: zsarnokok, vérengzők birtoka ellen: rablók 2. gyűrű: önmaguk személye ellen: öngyilkosok birtoka ellen: önnön javaik elpazarlói 3. gyűrű: Isten személye ellen: káromlók birtoka ellen: a természet ellen: természetellenes kéjelgők a művészet, mesterség ellen: uzsorások VIII. kör: Csalók IX. kör: Árulók (akik bennük bízókat csalnak meg. Itt székel Dis. Itt szenved Brutus, Cassius és Júdás      DANTE   - KISLEXIKON  Acheron: az Alvilág   tava, ezen viszi át Khárón a lelkeket a ladikjában. Beatrice: Dante idealizált szerelme, a műben ő vezeti   az üdvösség felé Dis: az Alvilág ura. (más néven: Plútó, Hádész) Dolce stil nuovo: édes új stílus; költői irányzat a toszkán   költők körében, cél az egységes olasz kultúra, irodalmi nyelv megteremtése. Elízium: a boldogok ligete az Alvilágban Ghibellinek: császárpártiak a pápaság és a császárság   küzdelmében Guelfek: pápapártiak a pápaság és a császárság küzdelmében Kerberosz: az Alvilág bejáratát őrző három fejű kutya Khárón: az Alvilág révésze: ő viszi át a lelkeket az   Acheronon. Léthé: az Alvilág egyik folyója, a feledés vize. Mínósz: az Alvilág egyik királya, ő ítéli meg a bűnöket Phlegeton: az Alvilág egyik folyója Stüx: az Alvilág egyik folyója Tercina: az Isteni színjáték versformája. Háromsoros   szakaszokból áll, rímképletével mintegy folyamot alkot: aba bcb cdc Toszkán: északolasz (firenzei) nyelvjárás Vergilius: római költő, élt Kr.e 70-19. Az Aeneis, az   Eklogák és a Georgica szerzője Vita nuova: Dante első, önéletrajzi, vallomásos műve. Kulin Borbála

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten