Irodalom tételvázlatok I.
Kormos Edit
2005/01/17 21:49
4829 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Sorozatunkban hétről hétre újabb és újabb kidolgozott emelt szintű érettségi tételvázlatok kerülnek fel oldalunkra. A vázlatok nem törekednek teljességre, nem prezentálják a hivatalos megoldást - pusztán segítséget, támpontot kívánnak nyújtani a tételkidolgozáshoz.

Témakör

 • Életművek

Tételcím

 • "Jellegzetes témák Petőfi Sándor költészetében"

I. Petőfi korai verseinek témái

 • ösztönös népiesség => irodalmi népiesség
 • plebejus népiesség <=> nemesi népiesség
 • népies dalok (műdal) => népdalok lettek belőlük
 • ars poetica: A természet vadvirága

1. Népies téma

a. népies dalok

 • népies helyzetdal, népies életkép, népies zsánerkép, bordal
 • természetesség
 • népi motívumok (megszólítások, gondolatfűzés, virágmetaforák, ritmus)

b. népies témájú elbeszélő költemények

b.1. A helység kalapácsa

 • eposzparódia, komikus eposz (eposzi kellékek + komikus elemek)
 • előzmény: Csokonai Dorottya, Békaegérharc átköltése (Homérosz után)

b.2. János vitéz

 • népi hős, népmesei elemek => egyértelmű állásfoglalás a nép felemelkedése mellett
 • valószerű életképek (pl. falusi jelenetek)
 • a nép fiának sorsát példázza - csak a mesében nyerheti el boldogságát

Például:

A helység kalapácsa; János vitéz

2. Családi téma

 • népies légkör és nosztalgikus hangulat
 • harmónia, melegség, biztonság
 • közvetlen hang, intimitás

Például

 • apjáról => A jó öreg kocsmáros; Egy estém otthon; A vén zászlótartó
 • anyjáról => Füstbe ment terv; Távolból; Anyám tyúkja; Fekete kenyér
 • öccséről => István öcsémhez

3. Tájleíró versek

 • újdonsága: felfedezi a magyar költészetnek a pusztát, az alföldet (<=> vadregényes romantikus táj)
 • festőiség (láttatás), perspektívaváltás, negatív tájleírás, benépesítés, magyar népi hősök, magyar népi hangulat, közösségi mondanivaló, lírai személyes állásfoglalás a leírásban

Például:

Az Alföld

Később többletjelentéssel (pl. forradalmi utalások) telítődnek tájleíró versei.

Például:

A Tisza; A puszta télen

II. Petőfi érett korszakának témái

 • a nép érdekeinek megszólaltatója
 • a költői szerepvállalás megszólaltatása

4. Költői hitvallás

 • a "korláttalan" költészet (romantikus) eszményét vallja
 • teremtő képzelet fontossága
 • költői szerepek: prófétai ("lángoszlop", vezér) szerep, váteszi szerep (küldetéses látnokköltő), apostoli szerep (tanítói és tanítványi szerep egyben)
 • a költő megváltó feladata

Például:

Dalaim; Csalogányok és pacsirták; Rongyos vitézek; A költészet; A XIX. század költői

5. Uralkodó osztály és kiváltságai

 • a fejlődés kerékkötői: a magyar nemesek
 • születési előjogok kritikája
 • humoros-ironikus hang

Például: Pató Pál úr; Okatootaia; A magyar nemes

6. Nép érdekei

 • a magyar nép érdekeinek megszólaltatója: "Ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék..." (Petőfi levele Arany Jánoshoz - részlet)
 • a nép jogainak védelmében (reformkori országgyűlések egyik központi kérdése - jobbágytörvény)

Például:

A nép nevében; A nép

7. "Szabadság, szerelem..." - Világszabadság

 • minden elnyomott nép érdekeinek megszólaltatója
 • romantikus szabadságfelfogás (közösségi és egyéni szabadságvágy is egyben)
 • gondolatmenetük rendszerint:

1. világszabadság
2. jók és rosszak végső harca
3. világot megtisztító vérözön
4. Kánaán eljövetele

=> a világ fejlődése eszerint célirányos az általános boldogság felé
- hatások: forradalmi utópiák hatása (Cabet, Louis Blanc); Rousseau gondolatai (Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről..., Társadalmi szerződés)
- látomásos jelleg

Például:

Magyar vagyok; Egy gondolat bánt engemet; Az ítélet; Véres napokról álmodom
Világosságot!
(a kétség verse)

Az apostol (elbeszélő költemény; tragikus irónia; önirónia + pátosz; a lélektani elidegenedés költeménye; élerajzi elemek; szőlőszem-példázat; krisztusi vonások; belső monológok stb.)

8. "Szabadság, szerelem..." - Szerelem

a. Csapó Etelka

 • Vahot Imre fiatalon (15 éves) elhunyt sógornője

Például:

Cipruslombok Etelke sírjára c. versciklus

b. Mednyánszki Berta

 • Gödöllő, 1846
 • társadalmi különbség - Berta egy gödöllői földbirtokos lánya

Például:

A Szerelem gyöngyei c. ciklus

c. Sass Erzsike

- Borjád, Sass Károly (Petőfi barátjának) húga

Például: A négyökrös szekér

d. Szendrey Júlia

- Szendrey Ignác endrődi jószágigazgató lánya - igazi "kékharisnya"

d.1. A szerelem ébredése

 • a nagykárolyi megyebálon ismerkednek meg (1846)
 • népdalok hatása

Például: Reszket a bokor...; Szerelmes vagyok én; Álmodtam szépet, gyönyörűt...

d.2. A szerelem viszontagságai

 • igazi "se veled, se nélküled" kapcsolat
 • a megyebál után egy évvel: esküvő (romantikus lányszöktetés előzi meg - Júlia apja akarata ellenére megy a pénztelen poétához, Petőfihez)

Például:

Szeretlek kedvesem; Minek nevezzelek...

d.3. A hitvesi líra versei

 • mézeshetek: Teleki Sándor (az egyetlen arisztokrata barát) koltói kastélyában
 • Pesten a Dohány utcában él az ifjú pár = > kisfiuk: P. Zoltán
 • látomásos jelleg - a jövő megidézése
 • világszabadság és szerelem motívum összefonódása

Például:

Szeptember végén; Beszél a fákkal...

9. Forradalom

a. Mámoros forradalom

 • 1848. március 15. egyik főszereplője - "vezérszerep" (Pilvax, Tízek Társasága)
 • pátosz, lelkesedés a kezdeti sikerektől = > álmai igazolódni látszanak
 • mozgósító jelleg

Például:

Nemzeti dal; A szabadsághoz; Föltámadott a tenger

b. Véres forradalom

 • szenvedélyes hang
 • radikális szemlélet = > a francia forradalom mintája
 • radikalizmusa azonban elszigeteli - országos felháborodást keltenek ezek a versei
 • népszerűsége csökken => csúfos vereséget szenved a képviselőválasztáson

Például:

(Dicsőséges nagyurak...); A királyokhoz; Akasszátok föl a királyokat

Az első fegyveres harcok azonban mintha Petőfit igazolnák => időszerűvé válik ismét a köztársaság gondolata

Például:

Respublika

10. Szabadságharc

c. Szabadságharc katonája

 • politikai költészete a forradalom alatt igazi alkalmi költészet => buzdít, győzelmet üdvözöl
 • röpirat jelleg (közvetlen hatásra való törekvés)
 • 1848-ban ő is szolgál, de makacs, önfejű katona => nehezen jönnek ki vele a tisztek
 • de: Bem szolgálatába szegődik => baráti kapcsolat alakul ki közöttük, bensőséges viszony

Például:

Csatadal; Tiszteljétek a közkatonákat!

d. Sötét felhők a szabadságharc egén

 • a kezdeti sikerek utáni kudarcok
 • kiábrándultság, elégedetlen hang

Például:

Megint csak beszélünk s csak beszélünk...; A nemzethez

e. Szabadságharc alkonya

 • kiábrándultság => a költőietlen jelenből visszafordul egy idilli múltba és jövőbe
 • magánéleti gondok, tragédiák: eltemeti szüleit, anyagi problémák
 • végső pusztulás látomása - a nemzet élethalálharca

Például:

Európa csendes, újra csendes...; Pacsirtaszót hallok megint...; Szörnyű idő (utolsó verse)

SDT-segéd

Hasznos SDT-oldalak

Irodalom » 10. osztály » Líra » A magyar romantika költészete >> A magyar romantika költészete >> Népköltészet és hagyomány

Irodalom » 10. osztály » Líra » A magyar romantika költészete >> A magyar romantika költészete >> Népköltészeti műfajai

Irodalom » 10. osztály » Líra » A magyar romantika költészete >> Petőfi Sándor

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten