Iván Zsuzsanna: Környezeti nevelés az iskola pedagógiai programjában
2004/08/16 17:01
1226 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az Algyői Általános Iskola Csongrád megyében, Szegedtől 10 km-re található. A település Szeged városától öt éve vált le, lett önálló. (...) A közoktatási törvény 2003. évi módosítása, mely kötelezővé tette az iskolák számára a környezeti nevelési program megalkotását, megerősített bennünket célkitűzéseink helyességében. A külön környezeti nevelési program kidolgozása alkalmat adott arra, hogy újragondoljuk és továbbfejlesszük környezeti nevelési tevékenységünket. (...) A továbbiakban azt a folyamatot mutatom be, miként vált a környezeti nevelés pedagógiai programunk egészének egyik meghatározó elemévé.

Miért lett oktatási-nevelési folyamatunk kiemelt területe a környezeti nevelés?Egy iskola számos tényező miatt teheti pedagógiai programjának meghatározó elemévé a környezeti nevelést. A külső tényezők közé tartozhat például az iskola természeti környezete, a helyi értékszemlélet, a közösség(ek) szokásai, a fenntarthatóság elve, a térség hosszú távú befektetései, a nemzetközi programok helyi vonatkozásai, egy iskolát érintő lokális vagy globális probléma. A belső tényezők között döntő lehet a képzettség, a képzési specializálódás, a kitűnési lehetőség vagy a szemléletformálás szándéka. (...) A környezeti nevelést szívügyeként viselő kollégák, illetve vezetők több fortéllyal motiválhatnak. Szervezhetnek tapasztalatcseréket már jól működő zöld iskolákban. A legfontosabb a lakóhely, illetve az iskola környékén lévő természeti értékek és környezeti problémák felkeresése közös tantestületi kirándulások alkalmával. (...) Évek óta szervezünk természet- és egészségvédő táborokat. A tanulói kirándulások mellett nagyon népszerűek a tanári természetjárások is. Azt hiszem, nem kell tovább bizonyítanom, hogy a tantestület motiváltsága, elhatározása kellőképpen megvolt arra, hogy a pedagógiai program céljai, feladatai között hangsúlyt kapjon a környezeti nevelés.

Hogyan készítettük el pedagógiai programunkat?

A pedagógiai program összeállítására önkéntes alapon szerveződő pedagóguscsapatot hoztunk létre. A team a saját koncepció szakszerűsége érdekében szakirodalom feldolgozásával foglalkozott, szakmai továbbképzéseken vett részt, és folyamatosan tartotta a többi kollégával a kapcsolatot; a részlépéseket tantestületi szinten beszéltük meg. (...) A diákönkormányzat munkáját segítő pedagógusok és osztályfőnökök segítségével a diákokat is bevontuk az előkészítő folyamatba. A házirend felülvizsgálatakor határozottan figyelembe vettük véleményüket és a környezet- és egészségvédelem iránti igényüket. (...)

Pedagógiai programunk "zöld" tartalma

Iskolánk pedagógusai kivétel nélkül belátták annak a pedagógiai folyamatnak a szükségességét, melynek során formálódik gyermekeink természet- és környezetszemlélete, környezettudatos magatartása, attitűdje, és kialakul a környezetért felelős életvitele. Ezt mint alapvető célunkat fogalmaztuk meg a nevelési programban. A környezeti nevelést önálló nevelési területként is megjelenítettük, feladataival, színtereivel együtt. Az iskolai nevelés és oktatás tevékenységi rendszerét, helyi tantervünket minden területen áthatja a fenntarthatóság szemlélete, beépül az egyes tantárgyakba, ezzel lehetővé teszi a tantárgyak közötti integrációt. (...) Környezeti nevelésünk kiterjed a testi-lelki egészségnevelésre, részévé válik a személyiségfejlesztésnek, és beilleszkedik a mentálhigiénés nevelés feladatrendszerébe is. (...) Szeretnénk elérni, hogy tanulóinkban tudatosuljanak értékeik, és elfogadják azokat, vagyis pozitív énképük alakuljon ki. Ugyanakkor mások értékeinek felismerésére is igyekszünk megtanítani őket. (...) A mentálhigiénés foglalkozások hatására tapasztalatunk szerint javul a tanár-diák kapcsolat, és az osztályközösség is összeforrottabbá válik. Úgy láttuk, hogy enyhül a szorongó gyerekek gátlásossága.

Az egészséges életmód nevelési feladataira tanórán és tanórán kívül is sok időt szánunk. Az egészséges táplálkozás elméletét több tantárgy tanítja, a gyakorlati alkalmazást pedig a gyerekek által elkészített reformkonyhai bemutatókkal tesszük lehetővé. Sajnos a szenvedélybetegségekkel egyre többet kell foglalkoznunk. Szakemberek bevonásával szervezünk előadásokat, melyekre a szülőket is meghívjuk. Elkészítettük az iskolai egészségtervet és a drogstratégiát. Helyi tantervünk testnevelésórán és azon kívül is többféle kedvcsináló lehetőséget kínál a testmozgásra. Kerékpártúrákat szervezünk, úszást, kajakozást, labdajátékokat oktatunk. A technikaórák tematikája tartalmazza a biokertészkedést, a gyógynövények megismerését és termesztését, valamint a komposztálás elméletének elsajátítását és alkalmazását. Hagyománnyá vált rendezvényeinket és oktatási módszereinket is rögzítettük pedagógiai programunkban. 1-6. évfolyamig vadasparki órákon vesznek részt tanulóink, ahol a tantervi anyagot zoopedagógus segítségével sajátítják el.

A tanítási-tanulási folyamat hatékonyságát növelik a rendhagyó órák és a szabadban tartott órák, a gyerekhez legközelebb álló játékos foglalkozások, valamint a drámapedagógia módszerei. Az ötödik évfolyam számára minden évben erdei iskolát szervezünk. (...) A tanórán kívüli környezeti nevelés területeit is összegeztük; ezekből néhányat említek meg. (...) Mindig biztosítunk természetbúvár diákjaink számára természetismereti szakköröket. Témanapokat, -heteket, -hónapot szervezünk, amellyel Algyő lakóinak, önkormányzatának figyelmét is felhívjuk elsősorban a helyi, másodsorban a globális problémákra is. Említésre méltó egy hónapon át tartó rendezvénysorozatunk, melynek "A víz világnapjától a Föld napjáig" címet adtuk. Ennek keretében a gyerekek egy adott témakörhöz fűződő előzetes feladatokat kapnak. Szándékunk arra irányul, hogy tanulóink önálló gyűjtőmunkát végezzenek: keressenek szakirodalmat a folyóiratokban és az elektronikus sajtóban, ismerjék meg a helyi természet- és környezetvédelmi problémákat, lássák meg természeti környezetünk szépségeit.

Több feladat igényli a családtagok bevonását; azt reméljük, hogy ezen az úton közvetve ők is részeseivé válhatnak az iskola ismeretterjesztő munkájának. Tanórán kívüli munkáink közül külön említést érdemel a napközi otthon környezeti nevelése. Éves munkatervükben évszakokhoz kapcsolódó programheteket szerveznek, az ismeretszerzés mellett ügyelnek a kreativitás, a kézügyesség fejlesztésére is. (...) Pedagógiai programunk része a gazdálkodási és vállalkozási ismeretek oktatása (JAM). A program során a tanulók felveszik a kapcsolatot a település ipari létesítményeivel (MOL, PRÍMAGÁZ stb.) és a helyi vállalkozókkal. A gyakorlatban megvizsgálják, hogy ezek az üzemek mekkora gondot fordítanak a környezetvédelemre, és mennyire környezetbarát a tevékenységük. Diákjaink a képzés végén vizsgát tesznek, és saját üzleti tervet készítenek. Ezek értékelésénél is fontos szempont, hogy a tanuló mennyire vette figyelembe a környezetvédelem szabályait.

Új feladataink

Az iskolai pedagógiai programok legújabb eleme a minőségbiztosítás, amelynek célját röviden a partnerközpontú működés megvalósítása fogalmazza meg. Az intézményünkben megalakult minőségi kör az elmúlt tanév végére eljutott az intézkedési terv elkészítéséig, amelynek tartalmaznia kell a nevelő-oktató munka új vagy módosított céljait, azok elérését. A helyzetfelmérések eredményei is azt mutatják, hogy mindenképpen tovább kell folytatnunk a fenntarthatóságra nevelést, annak általunk elképzelt és pedagógiai programunkban rögzített útját. Úgy ítéljük meg, hogy tantervünk egységes, összehangolt egészet alkot, beleértve a tantárgyi, a tanórán, iskolán kívüli tevékenységet is. Ennek fenntartása folyamatos "karbantartást" igényel. Iskolánk a Magyarországi Ökoiskola Hálózat tagja. "Ökoiskolaságunk" fejlesztésére - az ökoiskola kritériumrendszerének megfelelően - folyamatosan oda kell figyelnünk.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten