Kihívások és átalakulás
2004/07/20 17:39
2037 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A pedagógiai szakmai és szakszolgáltatás számára komoly kihívást jelent az iskolarendszerben végbemenő paradigmaváltás. Az intézmények jelentős szakmai segítséget várnak pedagógiai programjaik fejlesztéséhez, a megjelenő programkínálatból történő választáshoz.

A pedagógiai szakmai szolgáltatás és szakszolgálat jelentős átalakulás előtt áll. Helyzetét röviden a függőség, a bizonytalanság, a szakmai kihívások növekedése, a piaci feltételeknek való megfelelés, a rugalmas működésre törekvés és a vevői igényeknek való megfelelés határozza meg. Miközben a közoktatás egészét a folyamatos tartalmi változások, a tervezési-értékelési-minőségfejlesztési folyamatok erőteljes megjelenése jellemzi, s ezt a jogszabályi háttér és egyéb közvetett eszközök generálják, eközben a pedagógiai szakmai szolgáltatás közszolgáltatói funkciója nem követi, nem segíti ezt a változást eléggé.

A pedagógiai szakszolgálatok (tanulói képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység, nevelési tanácsadás, logopédiai és konduktív pedagógiai ellátás, pályaválasztási és gyógypedagógiai tanácsadás) az utóbbi időben a közoktatás perifériájára szorultak. Az önkormányzati fenntartású, valamint az egyházi nevelési-oktatási intézmények a közpiac tipikus szereplői. A pedagógiai szakszolgálatok a közpiac legrosszabb feltételekkel rendelkező - funkciójukat tekintve a nevelési-oktatási intézményeket támogató, szolgáltató - résztvevői, a pedagógiai szakmai szolgáltatók pedig vagy közpiaci, vagy piaci szereplők, vagy e két funkció sajátos keverékét hordozzák.

Jogi feltételrendszer

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. határozza meg az önkormányzati pedagógiai szakmai szolgáltatás, pedagógiai szakszolgálat tartalmát és a köteles feladatok ellátását. Eszerint jelenleg az önkormányzati pedagógiai szakmai szolgáltatás a megyei önkormányzatok, a pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a megyei és az önként vállalt feladatok esetén (nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, pályaválasztási tanácsadás) a települési önkormányzatok hatáskörébe tartoznak. Így az egyes megyékben más és más az ellátórendszer jogi konstrukciója. A magánszféra megjelenése a szabadpiacon a közoktatás minőségfejlesztési programjával ugrásszerűen megnőtt. Több megyében a pedagógiai szakmai szolgáltatásban profitorientált cégek is részt vesznek. (...) A választásokhoz igazodó politikai libikóka a közoktatást is jelentősen érinti. A központi és helyi irányítás alapelveiben való véleménykülönbség négyévente befolyásolja a közoktatás tartalmi szabályzórendszerét, melyet a nagy tehetetlenségű rendszer csak nehezen követ. A pedagógiai szakszolgálatok jogi feltételrendszere, az intézmények támogatása az utóbbi két évben megváltozott. A nem kötelező feladatok teljesítését egyre kevesebb fenntartó önkormányzat vállalja, a pedagógiai szakszolgálati feladatok a megyékhez mint köteles feladatellátókhoz való kerülése a lakóhelyi vagy lakóhely közeli ellátás csökkenését vonhatja maga után. Az ellátás ma sem teljes körű, sok kisgyermek nem jut fejlesztéshez, nem kerül a szakemberek látókörébe. A rehabilitációs foglalkozások száma kevés. A logopédiai ellátás részleges, nincs országos regisztrációja.

Tartalmi változások

A közoktatási törvény 2003. évi módosítása célul tűzte ki a társadalmi egyenlőség növelését, az élethosszig tartó tanulásra való képessé tételt és a tanulói túlterheltség csökkentését. A kétpólusú, háromszintű (NAT, kerettantervek, helyi tantervek) szabályozás új pedagógiai szakaszokra építve az egyéni fejlődést, a középpontba az egyéni életminőséget helyezi. A külső szabályozóelemek érvényesítése és a törvény filozófiája, valamint a belső szabályozás ismételt rendszerszerűbb elkészítése a minőségirányítási rendszerelemek megjelenítését kívánja. A nevelési-oktatási intézmények fejlesztése a pedagógiai szakmai szolgáltatások újragondolását igényelik.

Gazdasági tényezők

Az önkormányzati szakmai szolgáltatás finanszírozása nagyarányú változáson ment át az utóbbi hét évben. 1997-1999 között központosított előirányzattal segítette az állam a szolgáltatást. 2003-tól érvényesült az a szándék, hogy a fenntartók, nevelési-oktatási intézmények a szakmai szolgáltatásra fordítható állami pénzeszközöket normatív alapon kapják meg, és azt az általuk kiválasztott szolgáltató intézményekkel kötött szerződés alapján használhatják fel. (...) A megyei önkormányzatok által a pedagógiai szakmai szolgáltatás támogatása az 1998. évhez viszonyított mintegy 40 százalékkal csökkent, ez különösen a keleti régióra jellemző. A támogatás csökkentése a bevételi előirányzatok növelését jelentette. 2004-től számolni kell az európai uniós alapok által megjelenő pályázati forrásokkal. A források "fogadása" pénzügyi, szakmai és projektmenedzsment-kompetenciákat, másfajta gondolkodást igényel. (...)

Humánerőforrás-feltételek

Általában elmondható, hogy a pedagógiai szakmai szolgáltatásban dolgozók létszáma nem éri el a 10/1994. (V. 13.) MKM rendeletben meghatározottakat. A megyei fenntartású intézeteknél a szakemberhiány átlagosan 28 százalék. Az ott dolgozó szakemberek kompetenciája különösen a mérés-értékelés, minőségfejlesztés, pedagógiai tájékoztatás területén fejlődött, de néhány intézetben kiemelt figyelmet kap a különleges ellátás területe is. A vázolt tartalmi változások, az innovációk uniós pályázatokon keresztüli érvényesítése, a minőségirányítási rendszerek közoktatásban való alkalmazása, a belső és külső értékelés beépítése a folyamatokba további kompetenciák erősítését igényli a humánerőforrás-menedzsment, a projekttervezés, -menedzsment, minőségirányítás, intézményértékelés és az információmenedzsment területén. A változó feltételek a közoktatási közszolgáltatásban, a jelenlegi piaci és közpiaci viszonyok, a gyermekek-tanulók egyéni életminőségen alapuló, központi szerepe a vevői-fogyasztói igényeken alapuló vevői-fogyasztói elégedettségre optimalizált rendszerszerű szolgáltatás jövőképét vetíti előre. (...) A közoktatás tartalmi változásait csak a tanácsadói hálózaton keresztül lehet hatékonyan elősegíteni. (...)

  • Cikkünk Virágné Katona Zsuzsannának az Új Pedagógiai Szemlében megjelent tanulmánya alapján készült.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten