Kinek kell az osztályfőnök és a munkája?
2004/09/22 14:33
1497 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A gyakorló pedagógusként dolgozó szerző - Dohy Éva Erika - saját iskolájának osztályfőnökei körében végzett mikrovizsgálat tapasztalataira építve összegzi az osztályfőnöki tevékenység konkrét feladatait.

Jóllehet a kerettantervi ajánlás nem igazán preferálja az osztályfőnöki órát, a mi intézményünk a magasabb óraszám mellett döntött (heti 1 óra). Ez egybecseng pedagógiai programunkkal is, amely a gyerekek és a szülők elvárásain, igényein alapul. (...) A vizsgálódást saját intézményemben végeztem. A tanulói kérdőívet, amely az osztályfőnök munkájára, szerepére vonatkozik, az iskola 3-8. osztályosai töltötték ki; összesen 267-en vettek részt a mérésben. A szülői kérdőívet 275 szülő juttatta vissza. Emellett 15 osztályfőnök véleményére támaszkodtam. Kérdőíves vizsgálódásom arra irányult, hogy megvilágítsam az osztályfőnök munkájával, személyével kapcsolatos elvárásokat a gyerekek és a szülők szemszögéből, valamint a pedagógiai programunk alapján, és egybevessem az osztályfőnökök véleményét és a megváltozott osztályfőnöki szerep tartalmát az országos mérési eredményekkel.

A diákok és a szülők véleménye

Milyen a kapcsolatuk az osztályfőnökökkel?

Az iskolai átlaghoz képest az alsó tagozatosok tartják inkább bizalmasnak és őszintének az osztályfőnökhöz fűződő kapcsolatukat. Ez természetes, hiszen a kisebb gyerekek jobban kötődnek az osztálytanítóhoz, még az otthoni titkokat is elmesélik. (...) Az alsós szülők jobban odafigyelnek, együtt munkálkodnak az osztályfőnökökkel, segítik gyermekük iskolai munkáját, bensőségesebb kapcsolatot létesítenek.

Melyik módszert alkalmazza gyakrabban az osztályfőnök?

Arányaiban a dicséretet érzik gyakoribbnak. Itt is kedvezőbb az alsó tagozat megítélése. A szülők nagy százaléka szavazott a dicséretre. Gyakran kell dicsérni, hiszen sokkal többet érünk el vele, mint a büntetéssel. Ez utóbbi következménye többnyire a dacos magatartás. (...)

Mit vár az osztályfőnöktől?

A legtöbben több osztályprogramot szeretnének, ami arra is utal, hogy szeretik az osztályközösséget, szívesen vannak együtt társaikkal, jól érzik magukat, és szeretnék, ha a lehetőségek száma szaporodna. Második helyre került a gyakoribb beszélgetés (különösen felsőben). A szülőknek több mint a fele az eredményesebb tanuláshoz vár segítséget, közel egyharmada elégedett a jelenlegi helyezettel. (...)

A jó osztályfőnök öt legfontosabb tulajdonsága

15 tulajdonságot választottam, és ezeket két dimenzió mentén helyeztem el. 1. dimenzió: a gyerekekkel való viszonyt jellemző tulajdonságok. 2. dimenzió: általános emberi tulajdonságok. A gyerekek leginkább az 1. dimenzióba tartozókat választották (igazságos, jószívű, segítőkész, türelmes), hiszen ezeket tapasztalják vagy kívánják a mindennapi együttműködésben, az osztályfőnök feléjük fordulásában, rájuk figyelésében. (...) A tanulói és a szülői elvárások alapján a következő feladatok fogalmazhatók meg: a bizalom erősítésére kell törekedni, oda kell figyelni a döntések igazságosságára; még többet kell beszélgetni a gyerekeket érdeklő problémákról, hiszen a tanulók fele erre vágyik; még jobban oda kell figyelni és javaslatot tenni az eredményesebb tanulási módszerre.

Az osztályfőnökök véleménye

A megváltozott osztályfőnöki szerep tartalmát egybevetettem az országos mérési eredményekkel a Szekszárdi Júlia által szerkesztett országos kérdőív néhány pontja segítségével.

Mennyire tartja fontosnak, hogy a következő témák szerepeljenek a továbbképzéseken?

Első helyen a magatartási problémák kezelése áll, amit tapasztalatom is megerősít; egyre több a nehezen nevelhető, sőt magatartási zavarral küszködő gyerek, akihez nem tudnak megfelelő szakértelemmel fordulni, mert leginkább csődöt mondanak a klasszikus, jól bevált módszerek. Második helyen a nevelés-módszertani kérdések és az iskolai konfliktusok kezelése iránti igény fogalmazódott meg. (...) Harmadik helyre kerültek a diákok megismerésének módjai, a tanár-diák jó kapcsolatának alakítása és a drogfogyasztás megelőzése. Korszerű gondolkodásmódot tükröz az aktuális feladatok teljesítéséhez szükséges igények megfogalmazása, amit érdemes tolmácsolnom - helyi szinten - a fenntartónak. (...)

Milyennek látja kapcsolatát jelenlegi osztályával?

Örömmel tölt el, hogy senki nem érzi rossznak; közepes vagy annál jobb a kapcsolat. Az osztályfőnökök jó kontaktust tudtak teremteni, amit hasonló módon ítéltek meg a partnerek is, s ez elengedhetetlenül szükséges az eredményes neveléshez. (Ez nagyjából megfelel az országos tapasztalatoknak.)

Vannak-e olyan alkalmak a tanórán kívül, amikor együtt lehet osztálya tanulóival?

Kivétel nélkül mindenki igenlő választ adott. A leggyakrabban említett lehetőségek (rangsorolva): osztálykirándulás, táborozás; túra (gyalog és kerékpáron); erdei napközi; klubdélután; műsorokra készülés (anyák napja, farsang, Mikulás); színház- (bábszínház-) látogatás; kiállítások megtekintése; vetélkedőkre, versenyekre készülődés; gyermeknap, közös főzések (a szülőkkel is). (...)

Szeret-e osztályfőnök lenni?

Alsó tagozaton mindenki igenlő választ adott, felsőben öt osztályfőnök szeret osztályfőnök lenni. Csak a férfi osztályfőnök adott nemleges választ, két felsős osztályfőnök pedig nem tudta eldönteni. Úgy látom, ez kicsit alatta marad az országos átlagnak.

Feladata-e Önnek osztályfőnökként...

A megkérdezett osztályfőnökök az iskolai pedagógiai programban leírtaknak megfelelően látják az osztályfőnök feladatát. Második helyen jelölték meg: a fegyelem biztosítását, az osztállyal kapcsolatos adminisztráció ellátását, az igazgató intézkedéseinek végrehajtását, a rendszeres kapcsolattartást a szülőkkel, a szülők tájékoztatását az aktuális iskolai ügyekről és gyermekük iskolai előmeneteléről, a tanulók tájékoztatását, valamint érdekeik képviseletét az iskola előtt, a mulasztások számontartását, rendszeres konzultációt az osztályban tanító tanárokkal, a közösségi élet kialakulásának elősegítését, a tanulók személyiségének alakítását. (...)

Az oszályfőnöki órákon szokott-e Ön élni a következő módszerekkel?

Leggyakrabban élnek a tanulók élményeinek megbeszélésével; kötetlen beszélgetéssel; gyakorlati helyezetek megoldásával. Néha alkalmazzák: külső szakemberek meghívását és szociometriai vizsgálatot; a tanulók által tartott kiselőadásokat és újságcikkek gyűjtését, megbeszélését; felmérések készítését az osztályban és az ifjúsági kultúra jelenségeinek megbeszélését; önismereti játékokat, filmek megvitatását. Soha nem kerül sor az alábbi módszerekre: más tanárok meghívása; írott és tárgyi dokumentumok gyűjtése. A fenti adatok alapján szükséges a módszertani kultúra fejlesztése, változatosabb módszerek alkalmazása, ahogyan ezt a kollégák is érzik saját felkészültségük kapcsán. (...)

Mennyire tartja fontosnak saját osztályfőnöki tevékenységében a következőket?

Nagyon fontos: a fegyelem biztosítása, az igazgató intézkedéseinek végrehajtása, a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai előmeneteléről, rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel, a közösségi élet kialakulásának segítése, a tanulók egyéni problémáinak megismerése, a tanulók személyiségének alakítása. (...) Az országos átlag alatt marad felső tagozatban a kirándulás és a szabadidős programok szervezése. Ezt érzékelik a partnerek is (ezért kérik a közösségi programok számának emelését). Ugyancsak szembetűnő a különbség a tehetséges gyerekek differenciált fejlesztése és a lemaradók felzárkózásának segítése vonatkozásában - jóval alatta marad az országos átlagnak. (...)

Tapasztalatai szerint a mai iskola mennyire látja el a következő feladatokat?

Teljesen ellátja a pályaválasztást. Nagyrészt ellátja a tehetséges tanulók differenciált fejlesztését, a tanulók közösségi magatartásának elősegítését, a konfliktusok kezelésének megtanítását, a tanulmányi nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatását, a tanulók állampolgári magatartásának formálását, az emberiség közös problémáinak tudatosítását, az erkölcsi nevelést, a tanulók önismeretének segítését, az előítéletek enyhítését és a megelőző gyermekvédelmet. Kisebb részt látja el: az életvezetési segítség adását, a tanulók toleranciájának fejlesztését, a családi életre való felkészítést, a szociálisan hátrányos helyzetűek iskolai integrációját. Egyáltalán nem látja el: a fogyatékkal élő tanulók és a cigány tanulók iskolai integrációját. (...)

A kérdőíves vizsgálat tapasztalatainak összegzése

A bevezetőben feltett kérdésekhez fontos adalékokat kaptam a kérdőíves vizsgálatok elemzéséből. A partnerek (a gyerekek és a szülők) által megfogalmazott elvárásokat tekintve osztályfőnökeink a megfelelő helyen állnak. Mindegyik elképzelés teljesíthető; ugyanazt akarják, amit a tantestület is deklarál a pedagógiai programunkban. A "van" és "elvárt" különbségéből adódóan a lehetőségeink korlátain belül: még több alkalomra van szükség a tanulókkal és a szülőkkel való egyéni beszélgetésre, konzultációra; őszintébb, bizalmasabb kapcsolat kialakítására kell törekedni; osztályszinten növelni kell a közösségi programok számát; nagyobb hangsúlyt kell fektetni a tanulás tanítására (célszerű erre minden év elején visszatérni).

A címben feltett kérdésre válaszolva azt mondhatjuk, hogy az osztályfőnök kell a diákoknak, mert bizalommal fordulhatnak hozzá, beszélgethetnek vele problémáikról; osztályprogramokat szerveznek, így együtt lehetnek társaikkal is; kell a szülőknek, mert j bban odafigyel a gyerekre, jobban ismeri, képviseli az osztály, illetve a tanulók érdekeit, folyamatos tájékoztatást ad, figyelembe veszi javaslataikat; kell a kollégáknak, hogy alapvető feladatukat elláthassák (nevelési feladatok koordinálása, nevelési-erkölcsi ismeretek átadása, a tanítási-tanulási folyamat irányítása); kell az iskolának is, amely csak vele teljesítheti a pedagógiai programjában vállalt feladatait: a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából fontos értékek átadását, illetve segítheti ezek közvetlen és közvetett módon történő elsajátítását.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten