Könyvajánló - Bibó István: Uchronia
Kormos Edit
2003/10/30 17:51
2318 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A reformáció emléknapja október 31., annak a napnak az évfordulója, amikor Luther Márton kitűzte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. Hogy mi lett volna nélküle?! Bibó István Uchronia c. művében e gondolat nyomán alkotja újra a történelmet.

"Ha a zsinati mozgalom a 15. században győzött volna... Bibó István címzetes váci kanonok beszélgetései apósával, Ravasz László bíboros-érsekkel a római katolikus egyház újkori történetéről, különös tekintettel a lutheránus és kálvinista kongregációkra. Egyház-, kultúr- és politikai történeti uchronia"

Uchronia - új műfaj?

Utópiáról már mindenki hallott. Morus Tamás "Seholsincsszigete", a valóságról mintázott, de óvatosságból álcázott társadalmi karikatúrája műfajt teremtett. Az utópia és az uchronia (a Sehol-ország és Semmikor-ország) rokonok, a megközelítés hasonlósága tagadhatatlan. Az egyik a "hely", a másik az "idő" másságára helyezi a hangsúlyt. Rokonai a sience-fiction, az "alternative history", a "párhuzamos világok", a "Nyihahák országa" és még sok más "világ". Tudománytalannak tartják, de sok kreatív gondolatot eredményezett már a "Mi lett volna, ha ..." kérdéssel való játszadozás.

Hogyan született "Uchronia"?

Bibó István elmélkedését a reformációról egy történelemfilozófus megjegyzése indította el. Arnold Toynbee szerint, ha a XV. századi katolikus egyházban győzött volna belső alkotmányosításra törekvő mozgalom, akkor a reformáció elmaradt volna, és "minden másképp lett volna". A "minden másképp lett volna" gondolata nyomán született meg Uchronia. Az irodalomtörténetben ismert, hogy az alkotó elmék gondolatai egymást termékenyítik meg. Egy-egy odavetett megjegyzés könyveket eredményezhet. Motívumok születnek újjá, és reminiszcenciák szövik át meg át az irodalmat.

Hogyan zajlik az élet Uchroniában?

A részletek Bibó István előirányzott munkatervéből valók, maga "apróbb ötleteknek" nevezi őket. Uchronia történetének nagyon érdekes az egyházpolitikai vonatkozása:

- Savonarola bíboros, a Kúria fegyelmi bizottságának elnöke, aki - egyedülálló esetként - megfosztja Borgia bíborost a bíborosi kalaptól, majd utóbb megvédi Kálvint...

- a tridenti zsinatot Augsburgban fejezik be, ahol megalakul az első tisztán világiakból álló kongregáció, a lutheránus kongregáció, majd utóbb a kálvinista is.

Uchronia az újkor hajnalán

Az egyház és a világi hatalom kapcsolata érdekesen alakul. A politikában feltűnő nevek mintha valahonnan ismerősek lennének:

- a Kúria és a zsinat mindvégig óvatos kétkedéssel nézi mind Luther Szent Mártonnak a világi fejedelmekkel való kacérkodását, mind Kálvin Szent Jánosnak papi hatalomkoncentrációját...

- a 17. században az Egyháznak legtöbb baja Angliával van, ahol a zsarnok királyok és archaikus társadalmi szervezet miatt a legnehezebben megy az alkotmányosság bevezetése, aminek Cromwell apát az előharcosa;

- ugyanekkor az Egyház meghirdeti a szocializmus lényeges alapgondolatát is az 1848-ban megjelent "Spectrum perdavit Europam" c. enciklikájában, melyet az Európa összes monarchiáiból kitiltott Marx páter szerkeszt a vatikáni könyvtárban.

Uchronia újkori történelemben is van egy kis "deja vu" érzésünk:

- Az Egyház politikai uralmának új tünete jelentkezik a 20. században, amikor Oroszországban először Uljanov bíboros-pátriárka, majd Dzsugasvili bíboros-pátriárka kezükben egyesítik az egyházi és világi hatalmat, azonban Róma nagyon rossz szemmel nézi ezt és rákényszeríti a harmadik utódot, hogy az egyházi és világi főséget újból válassza ketté.

- A szerzetesrendek mind szélesebb körben vonnak be világiakat és specializálják magukat a szellemi élet különböző területeire: a bencések a történettudományra, a piaristák a pedagógiára, az újjászervezett jezsuiták a pszichológiára (Freud prelátus forradalmasítja a gyónási technikát), az irgalmasok az orvostudományra stb.

Magyarország és Uchronia egymással határos:

- az 1514. évi budai zsinat nyomására az országgyűlés törvénybe iktatja az Urbarium Tripartitum-ot, a jobbágyok védelmére

- a mohácsi vészt Dózsa György temesi gróf végszóra megérkező paraszthadai fordítják döntetlenre

- II. Lajos életben marad, és vénségére megörökli még Lengyelországot is, s az így kialakult hármas kelet-európai királyság, kissé laza szerkezete ellenére is az európai egyensúly tényezőjeként éli túl a különféle viharokat

Mi lett volna a reformáció nélkül?

A reformáció emléknapja október 31., annak a napnak az évfordulója, amikor Luther Márton kitűzte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. Hogy mi lett volna nélküle?! A történelemben tudománytalanok a realitást megkérdőjelező, spekulatív okoskodások. Az irodalom azonban gazdagabb a kreatív, és az élettel, a problémákkal is számoló sziporkázó ötletekkel. Egy a lehetséges válaszok közül. "Ó, Isten! Luther halott? Ki fogja nekünk ezentúl megmagyarázni az evangéliumot oly világosan, ahogy ő tette?" Ez a kétségbeesett kérdés Albrecht Dürertől, a híres festőtől származik 1521-ből, amikor a wormsi birodalmi gyűlés után álarcos férfiak rabolták el a reformer szerzetest.

Ma már tudjuk, Frigyes szász választófejedelem vette ily módon védelmébe Luther Mártont. Az így teremtett "fogság" biztonságában készülhettek el a következő művek: a teljes Ó- és Újszövetség német fordítása, a zsoltárok és körülbelül háromezer egyéb könyv, vitairat. A német nyelvjárások egységesedni kezdtek, és megindultak a társadalmi politikai küzdelmek... De ez már Synchronia, napjaink világa, jelen időnk.

Hogyan alkotta újra a történelmet Bibó István Uchroniában?

Úgy, hogy végiggondolta Luther Márton ama nevezetes októberi napjának történetét és következményeit. Az "utópia" és az "uchronia" világából (azaz a sehol és a soha nem létező dolgok spekulatív színteréről) visszatértünk. És mégis... synchronia és uchronia hatása át- és átrezegteti egymást. A "való" és a "lehetett volna" világ, bár más, mégis oly hasonló. A groteszk foncsorozású tükörből is egy nagyhatású történelmi személyiség tiszta képe néz vissza ránk.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten