Módosított törvény a szakképzésről
Buzál Csaba
2003/05/29 08:34
916 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az elmúlt évek tapasztalatai, az információs és tudásalapú társadalom kiépülése, valamint az európai integráció követelményei a szakképzés megújítását sürgetik, amelyhez e törvény módosítása teremti meg a szükséges jogi környezetet. cikkünkben a törvény legfontosabb változásait mutatjuk be.

A szakképzési törvény hatálybalépése óta eltelt tíz év alatt nagymértékben átalakult a szakképzési rendszer társadalmi és gazdasági környezete. Egyre fontosabb követelmény, hogy a szakképzés - különösen az ún. gyakorlatigényes szakképesítések esetében - a működő gazdasághoz kötődjön, képes legyen követni annak változó igényeit. Az elmúlt évek tapasztalatai, az információs és tudásalapú társadalom kiépülése, valamint az európai integráció követelményei ugyancsak a szakképzés megújítását sürgetik, amelyhez a törvény módosítása teremti meg a szükséges jogi környezetet.

A módosított törvény a szakképzési törvény hatályát, a szakképzést folytató intézmények körét, a szakmai és vizsgakövetelmény tartalmi elemeit, a szakmai vizsgáztatást, a szakképzés irányítására, továbbá a gyakorlati képzés szervezésére vonatkozó néhány rendelkezést módosítja.

A legfontosabb változások:

  • A módosított törvény a törvény hatályának olyan értelmű kiterjesztését tartalmazza, hogy az legyen összhangban a közoktatási, a felsőoktatási és a felnőttképzési törvények előírásaival.
  • Továbbá a módosított törvény összhangot kíván teremteni az Országos Képzési Jegyzék, valamint a munkaerő-piaci igények alapján gyakrabban változó információkat is tartalmazó szakmai és vizsgakövetelmény tartalma között, a lehetséges mértékig csökkentve a párhuzamos szabályozást. Felhatalmazást kap az oktatási miniszter, hogy a szakmai struktúra folyamatos fejlesztésére és korszerűsítésére szakmacsoportonként bizottságokat hozzon létre és működtesse azokat. A 21 bizottság munkájában részt vesznek az iskolafenntartók, a szakképzést végzők, a gazdaság és a szakképesítésért felelős minisztériumok képviselői.
  • A módosított törvény megteremti annak garanciáit is, hogy a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei kidolgozása során egységes alapelvek és formai követelmények érvényesüljenek, meghatározza a szakmai és vizsgakövetelmény kötelező tartalmi elemeit.
  • A módosított törvény új eleme a szintvizsga bevezetése. A szakmai és vizsgakövetelményben kell meghatározni azt, hogy a szakképesítés alapképzési szakaszának lezárásakor szervezhető gyakorlati szintvizsga. A szintvizsga annak mérésére szolgál, hogy a tanuló elsajátította-e azokat a kompetenciákat, amelyek a gyakorlati képzés további részében folyó irányított munkavégzéshez szükségesek.
A szakmai vizsgára vonatkozó módosítás meghatározza az egyes szakképzést folytató intézményeknek a törvényi felhatalmazáson nyugvó "alanyi jogú" vizsgaszervezési jogosítványát, azzal a megkötéssel, hogy a szakmai vizsga szervezésének lehetőségéről - a megfelelő feltételek (pl. intézmény-független vizsgaközpontok) létrejötte esetén - a szakmai vizsgaszabályzat eltérően is rendelkezhet. Szakmai vizsgát egyébként a szakképesítésért felelős miniszter által feljogosított intézmény szervezhet.
További új eleme a módosított törvénynek, hogy a szakmai vizsgabizottság döntésével kapcsolatban megteremti a jogorvoslat lehetőségét a szakképzés egészére kiterjedően.
A szakképzés felső szintű irányítására vonatkozó javaslattal - az oktatási miniszter ágazati irányító szerepének fenntartása mellett - megszűnik a szakképesítésért felelős miniszterek között jelenleg meglévő különbség.
A szakképzés irányítása témakörhöz tartozik a gazdasági kamarák szakképzéssel kapcsolatos feladatai szabályozása is. A módosított törvény ezt a kérdést a gazdasági kamarákról szóló új törvény előírásaival összhangban szabályozza olyan módon, hogy a gazdasági kamaráknak a szakképzésben való közreműködésük során együtt kell működniük az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel. A mesterképzés és -vizsgáztatás tekintetében ugyancsak együttműködési kötelezettsége lesz a gazdasági kamaráknak a gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel. Az országos gazdasági kamarának a szakképzésben való közreműködésről, területi szervezeteik közötti együttműködésről megállapodást kell kötnie az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel.
A működő gazdasághoz való szorosabb kötődés igénye alapján a módosított törvény a gazdálkodó szervezet és a tanuló közötti tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szélesebb körű kiterjesztését irányozza elő. A módosított törvény nem tervezi általánossá tenni a tanulószerződés intézményét. Annak szélesebb körű kiterjesztését elsősorban a gazdasághoz szorosabban kötődő gyakorlatigényes szakképesítések tekintetében szorgalmazza. Az erre vonatkozó rendelkezések hatályba lépését - a megfelelő felkészülési idő biztosítása érdekében - 2005. január 1. napjára ütemezi a módosított törvény.
A jogbiztonság érdekében tételesen felsorolja azokat az eseteket, amelyekben tanuló gyakorlati képzése a szakképzést folytató intézmények közötti együttműködési megállapodás alapján folytatható.
Iskolai tanműhelyben a tanuló gyakorlati képzése továbbra is az iskola szakképzési évfolyamára történő felvétellel (beiratkozással) létrejött tanulói jogviszony alapján történik, illetőleg olyan esetben, amikor a tanuló iskolai tanműhelyben történő kiegészítő képzésére a gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó és a szakképző iskola együttműködési megállapodást kötött.
A módosított törvény új rendelkezésként lehetővé teszi, hogy azokban a szakképesítésekben, amelyekben az országos gazdasági kamara dolgozza ki a szakmai és vizsgakövetelményt, az iskolai tanműhelyekben folyó gyakorlati képzés törvényességi ellenőrzését a közoktatásról szóló törvényben foglalt eljárási rend szerint - intézkedési jog nélkül, a szakmai szakértő névjegyzékben szereplő szakértők közreműködésével - az illetékes területi gazdasági kamara végezze. Az ellenőrzésről és a tapasztalatokról tájékoztatnia kell a szakképző iskola fenntartóját.

A törvény teljes szövegének letöltéséhez kattintson a képekre.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten