Motiváció fizikaórán
Zsigó Zsolt
2004/07/27 08:35
2025 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Motiváció: belső késztetés, ösztönzés érdeklődés felkeltésére, problémák, kérdések megvála-szolására, serkentő (inspirációs) erők ébresztése búvárkodásra.

Belső késztetések

 • A tanár személye ("Apám, én nem ilyen lovat akartam!");
 • Sikerélmény utáni vágy;
 • Az osztályban elfoglalt pozíció megtartása, javítása;
 • Belátja a tanuló, hogy neki szüksége van az adott ismeretekre;
 • Szülők elvárásai;
 • Pályaválasztás. (saját tapasztalatok szerinti sorrendben történt a csoportosítás)

Motivációs lehetőségek - minden órára

 • Csoportképzés: A tanulókat hasonló képesség vagy érdeklődés alapján soroljuk csopor-tokba, és az egyes csoportokat a szintjüknek megfelelő tevékenységgel látjuk el, a diákok nagyobb kedvvel kezdenek a feladathoz, és nagyobb intenzitással dolgoznak rajta.
 • Önként jelentkezés: Ezt a módszert főleg tartózkodó tanulók motiválására használhatjuk. Ha sikerül az alulmotivált tanulók számára vonzó, de fejlesztő hatású feladatot találni, bi-zonyára akad a körükből jelentkező.
 • Szerződéskötés: A tanár és a tanuló közötti megállapodást jelenti, hogy az adott feladat elvégzéséért milyen jutalom jár. Általában jutalom akkor jár, ha a tanuló a múltbeli pro-dukciói alapján az elvárthoz képest jobban teljesít. Jutalom jár az extra feladatok teljesíté-sért is. A szerződést akár írásban is megerősíthetik.
 • Játék-és szimulációs programok: Számítógépes interaktív programok segítségével bonyo-lítható le. Főként a hagyományosan unalmasnak bizonyuló gyakorlás motiválására hasz-nálhatók.
 • Programozott tankönyvek: Ezeket a könyveket úgy készítik, hogy a diák tanári segítség nélkül, a neki megfelelő ütemben haladhasson az anyagban. Mindenekelőtt a szerényebb képességű tanulók számára nyújt motivációs lehetőséget. Főleg a nyelvtanulásban alkalmazzák.
 • Felmérések és érdemjegyek: A tanulás motiválása szempontjából nem annyira az érdem-jegy a fontos, hanem az, hogy a diák azt mire kapta. Különösen nagy súlya van a felméré-seknek, dolgozatoknak, amelyekre jóval többet kell készülni, mint az órai felelésre.
 • Dicséret és bátorítás: A tanulás motiválásának egyik leghatékonyabb módszere, főleg, ha következetes alkalmazzuk, és őszinte elismerésünket juttatjuk vele kifejezésre. Meglepő módon a legtöbb tanár csak ritkán folyamodik ehhez az eszközhöz, pedig az olyan egyszerű tanári reakciók is, mint a "Jól van!", "Ez igen!", "Csak így tovább!" rendkívül erős motiváló hatással vannak.
 • Indokolás: Növeli a motiváltságot, ha megindokoljuk, hogy egy adott feladattal, követelménnyel mi a célunk, miért kell azt teljesíteni. A jó diák-tanár kapcsolatot is elősegíti, mivel a diákok tapasztalják, hogy beavatjuk őket a gondolatainkba.
 • Segítség felajánlása: Bár erre nem minden diák tart igényt, azt mindenki méltányolja, hogy szükség esetén a segítség kéznél van, ugyanis ez biztonságérzetet nyújt. Főleg a szo-rongó tanulók számára fontos.
 • A másság elfogadása: A másság még a homogén osztályokban is jelen van, hiszen állhat az osztály csupa egyforma képességű tanulóból, értékrendben, öltözködésben, életmódban stb. lehetnek különbözőségek. Ezekkel együtt kell élni. A diákok nagyra értékelik, ha a ta-nár a saját egyedi mivoltukban fogadja el őket, és hálásak érte.
 • A jutalmazás előnyben részesítése: A tanulók sokkal kedvezőbben reagálnak arra, ha a helyes viselkedést jutalmazzuk, mint ha a helytelent büntetjük. A pozitív következmények hangsúlyozása jóval előnyösebb a motivációra nézve.

Motivációs lehetőségek - néhány konkrét esetre

1. A tantárgy első órája

Már motiválva érkezik, tudja, hogy a fizika sok "miértre", problémára ad választ. Ezt az állapotot fenn kell tartani, meg kell erősíteni, fokozni kell.

Formái:

 • Néhány érdeklődésre számot tartó példa exponálása, ha lehet kísérlettel összekap-csolva (pl. Hogyan keletkezik a szivárvány? Lehet e vizet forralni hideg vízzel? stb.);
 • Videofilm bejátszás érdekes jelenségről;
 • A tankönyv "átlapozása";
 • Faliképek bemutatása;
 • Szertár bemutatása;
 • A tananyag közös "megtervezése".

2. Új témakör indítása (Hasonló a fentihez)

3. Előretolt motiváció

 • Óra végén feltett kérdés a következő órához (Mi lehet a magyarázata annak, hogy az izzólámpa legtöbbször a bekapcsoláskor ég ki?);
 • Otthonra kiadott feladat, kísérlet (Fürdőszoba-mérleges feladat, Kísérlet a konyhá-ban.);
 • Megfigyeltetni valamit (valaminek a változását, működését, pl. hányat fordul a ke-rékpár kereke a pedál egyszeri körülfordulása közben?);
 • Nyitva hagyott kérdések (ma azt tapasztaltuk, hogy a jég 0°C-on olvad meg, a víz ugyanezen a hőmérsékleten fagy meg, de vajon minden esetben így van ez?).

4. Problémafelvetés (legtöbbször az új anyag indításakor)

 • Kérdésfeltevés: Áram- és feszültségmérés gyakorló óra elején: - mi lenne, ha véletlenül felcse-rélnénk a műszereket egymással? Elektromos fogyasztók kapcsolása tanításakor: - bekapcsolható-e a zsebizzó a 230 V-os hálózatra egy 40 W-os égővel együtt? stb.
 • Problémafelvető kísérlet:A testek tehetetlensége tanításakor: -miért az alsó cérnaszál szakad el?
 • Gyakorlati élettel kapcsolatos, üzemlátogatáskor tapasztalt, rádióban, TV-ben hal-lott, látott jelenségek felvetése:Hol kering a TV műsorszóró műhold? Miért kettősfalú a termosz? Miért széles a vetőgép kereke? Miért törik be az ablak, ha a szél becsapja? Stb.
 • Az óra céljának megjelölése: A mai órán arra derítünk fényt, hogy miért könnyebb egy liter olaj, mint egy li-ter víz? Azt fogjuk vizsgálni, hogy a folyadékok, vagy a szilárd testek tágul-nak-e jobban melegítés hatására?

5.Jelentős motiváló tényező a kísérlet (tanári, tanulói)

6.Valamit már tudunk, de jelentős mértékben kiegészítődik

 • Tanultuk, hogy a víz 100 °C-on forr. Vajon mindig 100 fokon forr a víz?

7.Feladatok többféle megoldása, érdeklődést felkeltő feladat felvetése, kísérlettel megoldható feladatok bedolgozása az órába

 • glimmlámpás kísérletek
 • feketedobozok
 • optikai kísérletek

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten