Nem írom pennával... / De szablyám élivel... (1. rész)
Kormos Edit
2004/04/26 21:22
1110 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A 17-18. század a jelentős változások kora Európa történetében. Kibővül a gazdaság, a kereskedelem. Magyarországról a 17. század végére nemzetközi összefogással kiszorítják az oszmán hatalmat, miközben az ország egységének megteremtésének többféle változatával szembesülnek a magyar államférfiak. A korai programadók egyike, Zrínyi Miklós műveivel és azok hátterével, az irodalom és a történelem egyedülálló kapcsolatával foglalkozik cikkünk.

"Most vagy sohasem"

Ez visszatérő mondat Zrínyi Miklós leveleiben és programirataiban. Hasonló sürgetés sok főúr tolla alól kikerült, mert Mohács óta különleges időérzékenységben éltek a nemzetért aggódók. Mindenki érzékelte a folyamatosság megszakadását, és keservesen élte meg a nemzet szétszakítottságát. A török elleni összefogás és az ország egyesítésének megvalósítását a nemzetközi helyzet alakulása 17. század elejének változásai újból felvetették. Kialakult az a meggyőződés, hogy a kérlelés mit sem ér, tettekkel kell cselekvésre kényszeríteni a Habsburg Birodalmat és a keresztény világot.
Esterházy Miklós, Pázmány Péter, Pálffy Pál nádor és mások írásai bizonyítják, hogy jól értesültek az európai államok politikai órajárásáról, és Zrínyi tévedhetetlen biztonsággal ragadta meg az alkalmas pillanatot.

" ... íme kiáltok"

Zrínyi vállalta a kiáltást, a prófétai szót, mint a bibliai Jónás. "Nehéz ugyan ez a hivatal nékem, de ha az Isten és a hazámhoz való szeretetem reám tette, íme kiáltok." A reformok sorát Esterházy Miklós kezdte a végvárrendszer megújításának programjával, s a Zrínyi mozgalmában tevékenykedők folytatták. Zrínyi jó katonai diszciplínát, korszerű államot, a nemesség megadóztatását, toleráns valláspolitikát kívánt, az európai hatalmak összefogását, Európa közös cselekvését szorgalmazta a török ellen. Hogyan jutott el ilyen nyílt kiállás vállalásához az udvarhű arisztokrata?

A háttér

A közvetlen háttér a három részre szakadt Magyarország. Az ország azonban nemcsak földrajzilag megosztott. A nemesség egyik része a Habsburg tartott, a dinasztiától a török kiűzését és az ország egyesítését várta. A nemesség másik része "töröközésre" kényszerült (vagyis a Török Birodalom befolyását elfogadta, annak adózott), és a harmadik fél a külön utat járó, többször kényszerpályán, néha önállóan politizáló Erdély. A Habsburg tétlensége, a hadjáratok helyett a sokszor megújított török-osztrák béke Magyarországról szemlélve szinte érthetetlen. Azonban Bécs egy sokféle érdekkel rendelkező birodalmat kormányzott, és sem belső szervezettségét, sem pénzügyi erejét nem látta megfelelőnek ahhoz, hogy egy nagy horderejű törökellenes vállalkozásba belevágjon. A Habsburg-ház inkább vállalta a nemzetközi presztízsveszteséget, a magyarországi ellenállást, a megalázó békét a törökkel, mintsem a birodalmon belüli végzetes pozícióvesztést s a kétfrontos (török és francia) háború veszélyét.

A történet helyszínei, szereplői

A következő táblázatban azokat a fordulópontokat szerepeltetjük, melyek Zrínyi műveinek történelmi hátterét és egyéni életének kiemelkedő eseményeit jelentik.A folytatásban Zrínyi Miklós hadtörténeti munkái és politikai röpiratai elemzésével szeretnénk bemutatni programját. Az irodalom és a történelem tantárgy ismeretanyagának érintkezési pontjainak vizsgálatával kívánjuk "a költő és hadvezér" életművét komplex módon megközelíteni.

A vadkanvadászat Bethlen Miklós leírása alapján

1664. november 18-án a kursaneci erdőben Zrínyi és társasága vadkanvadászatra indultak. Már indultak hazafelé, amikor Zrínyi egyik szolgaembere jelentette, hogy megsebesített egy vadkant, de elejteni nem tudta. A megsebzett állatot Zrínyi vette üldözőbe, s rövidesen öten követték

"Egyszer csak hamar ihol nyargal Guzics, mondja a bátyjának: Hamar a hintót, oda az úr. Mink, amint a hintó nyargalhat, és osztán gyalog a sűrűbe béfuték én, hát ott fekszik, még a balkezében, amint tetszett, a pulzus gyengén vert, de szeme sem volt nyitva, sem szólott, csak meghala."

Bethlen idézi a másik jelenlevőt, az olasz Majlánit, aki többet látott, mintő.

"Majláni így beszélte: hogy amint Póka után bément a disznó vérén az erdőbe, amíg ők a lovakat kötözték, csak haják a jaj-szót; Póka szava volt. Majláni legelébb érkezék, hát Póka egy horgas fán, az úr arccal a földön, s a kan a hátán; ő hozzálő, elfut a disznó, érkezik Guzics és Angelo. Az úr felkél s mondja: Rútul bánék vélem a disznó, de ihol egy fa (melyet csatákon is magával hordozott), sebtében állítsátok meg a sebnek vérét véle, az arra igen jó. Eléggé próbálták véle, de hijába, csak elfolyt a vére, először ülni, osztán hanyat fekünni, végre csak meg kelle halni, mert a fején három seb vala, egy balfelől, a fülén felül, a feje csontján ment csak el a kannak az agyara a homloka felé szakasztotta rútul a feje bőrit; más ugyan a bal fülén alól az orcáján, a szeme felől rút szakasztás; de a kettő semmi, hanem a harmadik jobbfelől a fülén alól a nyaka csigájánál ment bé s elé a torka felé ment és a nyakra járó minden inakat kettészakasztotta; az ölte meg, a vére elmenvén. Volt a kezén valami kis körmöcslés, de az semmi sem volt. Rettenetes sírás lőn az erdőben, a legalábbvaló, csak a gyermek is siratta. Azt akarják vala, hogy én vigyem a hírét a feleségének, de én mint új, ismeretlen ember, elvetém magamról Zichy Pálra. Fogók a testét, és amely kétfelé eresztős hintóban kimentünk volt, abból az üléseket kihányván, abban nyújtóztatók, és én az ablákban ülék és hazáig fejét, mejjét tartottam. Otthon hosszú veres bársony dolmányba öltöztették és osztán eresztették a feleségét hozzája, aki eszén sem volt búvába. Így lőn vége Zrínyi Miklósnak: csuda, olyan vitéz, sem lőtt, sem vágott a kanhoz, stuc, spádé lévén nála."

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten