Oktatásfejlesztési irányok és stratégiák a világban II.
Farkas László
2004/10/07 06:47
858 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A sorozat második része: az EU-hoz 2004-ben csatlakozott országok oktatásfejlesztési elképzelései.

Az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozó országokban a stratégiákban mindenhol érzékelhető a felzárkózási igény. Ezen kívül a rendszerváltó (volt szocialista) országokban a vizsgált időszakban zajlott vagy fejeződött be az oktatási rendszer átalakítása a társadalmi elvárásoknak megfelelően.
Ciprus
Cipruson az oktatás prioritásai a nemzeti sajátosságoknak és az utóbbi évtizedekben kialakult történelmi helyzetnek megfelelően a következők:
demokratizálás - azaz az egyének méltóságának és egyediségének tiszteletben tartása; a többségi vélemény tiszteletben tartása; a döntéshozatali folyamatban való részvétel lehetőségei; az együttműködés és felelősség erősítése; esélyegyenlőség az iskolai élet valamennyi aspektusában;
a nemzeti identitás megtartása és az elfoglalt területek emlékének életben tartása
az oktatás minőségének javítása
a mindenkori társadalmi-gazdasági tényezőkön alapuló tantervfejlesztés
a demokratikus állampolgár értékeinek fejlesztése
előnyös feltételek teremtése az együttélésre, az együttműködésre és az intolerancia és xenofóbia elleni harcra
a diákok felkészítése a munka világára
tanárok és a rendszer irányítói kiválasztása és hatékony képzése
az oktatási rendszer átszervezése és modernizálása
az élethosszig tartó tanulás
a kutatás és technológia fejlesztése
szakmai és akadémikus képzettségek összehasonlítása, akkreditálása
a tanulási standardok fejlesztése
készségek fejlesztése a technológiai fejlesztésekkel és a folytonos tanulás és képzés követelményeivel való megbirkózásra
Európai együttműködés
Cseh Köztársaság
A Cseh Köztársaságban a fő fejlesztési irányok:
az új oktatási törvény előkészítése
iskolavezetés
európai együttműködés
Észtország
Észtországban a prioritások:
az oktatás 2010-ig szóló fejlesztési stratégiájának előkészületei
a kötelező oktatás szerkezetének átalakítása - 9 évfolyamra kiterjedő tankötelezettség; a 9. év után záróvizsga
a szakképzési fejlesztési terv kidolgozása
tanártovábbképzés - fókuszai: iskolavezetés; minőségbiztosítás; integráció; az észt mint második idegen nyelv tanítása; észt tanulmányok
intézményi önértékelés
európai együttműködés
Lengyelország
Lengyelországban prioritást élveznek a következő területek:
a közoktatás szerkezetének átalakítása - kötelező az alapfokú oktatáshoz csatlakoztatva az iskola-előkészítőben való részvétel minden hatévesnek; a 6., 9. és 12. évfolyam végén külső, standardizált teljesítménymérés; új iskolatípus - a gimnázium - megjelenése a 6-9. évfolyamon;
a család nevelési szerepének támogatása
különböző közösségeknek lehetőség teremtése iskolaalapításra és működtetésre
a tanulás tartalmának, módszerének és megszervezésének a tanulók pszichológiai és fizikai képességeihez igazítása
a fogyatékosok és a szociálisan hátrányos helyzetűeknek lehetőség teremtése arra, hogy minden típusú iskolában tanulhassanak
a különösen tehetséges fiatalokról való gondoskodás
általánosan hozzáférhető középfokú oktatás
lehetőség a felnőttek számára, hogy befejezhessék általános tanulmányaikat
az ország különböző régiói, különösen a város és a vidék közötti egyenlőtlenségek csökkentése
biztonságos és higiénikus körülmények teremtése az iskolákban és más oktatási intézményekben
a környezeti nevelés népszerűsítése
különös figyelem fordítása az elárvult, a nehéz gazdasági helyzetben levő, a rossz lakáskörülmények között élő diákokra
az oktatásnak a munkaerőpiac igényeihez igazítása
a felsőoktatási intézményi autonómia erősödése - a felsőoktatási törvény módosítása következtében
multifunkcionális közintézmények, oktatási egységek, Folyamatos Tanulási Központok működtetése a felnőttoktatásban
európai együttműködés
Lettország
Lettországban az oktatásfejlesztési irányai:
az alapfokú oktatás meghosszabbítása egy évvel, korábbi iskolakezdés, kötelező részvétel az iskola-előkészítésben
felnőttoktatási és humán erőforrás fejlesztési tervek a felnőttoktatásban
a felsőoktatás a Bolognai deklaráció és a Lisszaboni Konvenciónak megfelelő irányban történő fejlesztése
önértékelés - nem kötelező, önértékelési kézikönyv alapján
európai együttműködés
Litvánia
Litvániában a következő területek kapnak nagyobb hangsúlyt:
a felsőoktatás átszervezése - kettős rendszer: a) felsőfokú szakképzés b) akadémikus képzés
profilírozott (profiled) felnőttoktatás - a résztvevők szükségleteihez alakított programok
intézményi önértékelés
az oktatás problémáihoz való szülői hozzáállás vizsgálatok
európai együttműködés
Málta
Máltán az oktatásügy prioritásai:
kisgyermekkori nevelés - a Nemzeti Minimális Tanterv része lett
tanártovábbképzés
IKT tanári alkalmazása
átláthatóság, részvétel és minőség biztosítása a kötelező oktatásban
speciális tanulási igényekkel rendelkezők bevonása az oktatásba
európai együttműködés
Szlovákia
Szlovákiában a főbb fejlesztési irányok:
Oktatás- és Képzésfejlesztési Koncepció kidolgozása
az alapfokú oktatása decentralizálása és újraszervezése
a felsőoktatás szerkezetének közelítése a nyugat-európai modellekhez
európai együttműködés
Szlovénia
Szlovéniában a fontosabb fejlesztési területek:
a funkcionális és "kulturális" írástudás javítása a felnőttek körében és a felnőttoktatás terének növelése
"Program 5000" a munkanélküliek oktatására
az óvodáskorú gyerekek bevonása az óvodai oktatásba minél nagyobb számban
a jelenleg kötelező egyéves iskola-előkészítő osztály és a nyolcosztályos elemi iskola összevonása egy kilencéves elemi iskolává - elkezdődött 1990-91-ben, háromosztályos ciklusokkal, a régi rendszerben hat osztály elvégzése, az új rendszerben hét osztály elvégzése után lehetőség van rövid időtartamú - két és féléves - szakképzésben való részvételre
a lehető legnagyobb arányú általános, szakközépiskolai és szakképző középfokú oktatásban való részvétel ösztönzése
az oktatási rendszer különböző kategóriai közötti átjárás lehetőségeinek javítása
kiegészítő tevékenységek szervezése a kulturálisan és szociálisan kevésbé támogató környezetből érkező diákok számára
egyenlő lehetőségek biztosítása az oktatási rendszer valamennyi szintjén mindkét nem számára
gondozási és oktatási lehetőségek növelése a speciális tanulási szükségletekkel rendelkező diákok számára
Nemzeti Felsőoktatási terv kidolgozása
európai együttműködés
http://www.oki.hu/cikk.php?kod=iskolafejlesztes-nyiro-jelenlegi.html

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten