Oktatásfejlesztési irányok és stratégiák a világban III.
Farkas László
2004/10/14 07:06
1036 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az alábbiakban azoknak az európai OECD országoknak az oktatási prioritásait tekintjük át, melyek nem tagjai az Európai Uniónak, s nem tartoznak a csatlakozó országok közé sem, illetve a más földrészeken található

OECD országok oktatásügyi programjait ismertetjük - földrészek szerint. Az alfabetikus sorrendet a földrészek esetében nem tartjuk be, a fentiekhez kapcsolódóan először az ide tartozó európai országokat vizsgáljuk meg.
Európa
Három európai ország tartozik e csoportba: Norvégia, Svájc és Törökország.
Norvégia
Norvégiában a prioritások:
az egész népesség magas általános szintű iskoláztatása
egyenlő esélyek az oktatáshoz való hozzáférésben
decentralizáció
a munkaerőpiac, a társadalom, az egyén hosszú és rövid távú képesítési igényeinek kielégítése
szélesebb és általánosabb legyen a kezdeti szakasz az oktatásban, specializálást csak a későbbi szinteken
élethosszig tartó tanulás lehetősége
kutatás és kutatók toborzása
a nemek szerinti teljesítménykülönbségek okainak kutatása
idegennyelv-tanítás minden szinten
IKT alkalmazása
európai együttműködés
Svájc
Svájcban a legnagyobb hangsúlyt a következő területek kapják:
a 26 különböző kantonális rendszer harmonizálása
kompetencia- és készségszintek meghatározása valamennyi 2, 6. és 9. évfolyamos diák számára
az óvoda és az iskola egymáshoz közelítése
integrált speciális oktatás
a tanári hatékonyság tematikus áttekintése
Törökország
Törökországban a prioritások - elsősorban az Európai Uniós csatlakozás lehetőségét szem előtt tartva - a következők:
az 1997-ben kezdődött, a diákközpontú oktatást célzó oktatási reform
az átlagos iskoláztatási idő 5 évről legalább 8 évre emelése
a fiúk és lányok, vidékiek és városiak oktatási szintjének kiegyenlítése
az EU indikátorok szintjének elérése minden szinten
a diákok tanulmányi sikereinek növelése minden szinten
tankönyvfejlesztés
a források hatékonyabb felhasználása beruházásokra és folyó kiadásokra
specializációs szolgáltatások lehetőségeinek megteremtése minden szinten
idegennyelv-tanulás - legalább egy nyelvet tanuljon minden diák, ha lehetséges, kettőt
Nyitott Alapfokú Iskola13 - mindazoknak, akik már nem tanköteles korúak, de nem fejezték be az alapfokú tanulmányokat
tehetséggondozás kisgyermekkortól kezdve
oktatási és tanulási lehetőségek biztosítása mindenkinek, minden helyen és időben az információs központokban
távoktatás
a tanárhiány enyhítésére több tanár képzése
rossz klimatikus és közlekedési viszonyok között élőknek iskolabuszok
Amerika
Az amerikai kontinensen három OECD ország található: az Amerikai Egyesült Államok, Kanada és Mexikó. Mindhárom ország föderatív jellegű államszövetség. Ennek megfelelően vannak az egész országra vonatkozó stratégiák, fejlesztések, de az egyes tagállamok önállóságának következtében nagyon sok a helyi program, melyek tükrözik a helyi sajátosságokat, igényeket. A következő felsorolásban ez különösen Kanada esetében lesz látható, ahol a leginkább érzékelhetők a különbségek az egyes tagállamok között.
Amerikai Egyesült Államok
Az Amerikai Egyesült Államok oktatásügyi programjai és prioritásai:
a 2001-es "No Child Left Behind"14 (Egyetlen gyereket se hagyunk leszakadni) törvény négy pillérre épülve:
elszámoltathatóság az eredményekről
tudományos kutatásra alapozva annak hangsúlyozása, hogy mi működik
nagyobb szülői választási lehetőségek
nagyobb helyi ellenőrzés és rugalmasság
"Jó kezdés, okosodás" ("Good Start, Growing Smart") program15 - minőségi kritériumok, standardok megfogalmazása a kora gyerekkori nevelés területén
"Horgony Iskola" ("Anchor School") project16 17 - bevándorlók oktatására és az oktatási rendszerben tartására
elemei: segélyvonal rendszer, hordozható helyi hálózat, Intranet, egyénre szabott tervezés és értékelés és elektronikus portfoliók.
"Felgyorsult Iskola" ("Accelerated Schools"18)
"K-8" (óvodától a 8. évfolyamig) lassítás helyett gyorsítás jellemzi ezt az iskolát - minden gyereket úgy kezelve, mint a kiemelkedően tehetségeseket
"QUEST" iskolák19 - teljes körű minőségbiztosítás elemeit alkalmazva
"Városi Tanulási Központok" ("Urban Learning Centres"20) - szorosan kapcsolódva a helyi közösséghez szegény, városi környezetben
"ATLAS " - iskolák
"preK-12" (óvodás kor előttől a 12. évfolyamig) - tanulási pályatervek minden tanulónak egyénre szabva
"Átfogó Iskolai Reform Program" ("Comprehensive School Reform Program"21) - kutatás, fejlesztés, technikai segítség, disszemináció a főbb elemei
"Siker mindenkinek" ("Success for All"22) olvasási program - kora gyermekkortól, bevonva a családot, a közösséget, integrált szolgálatokat
kora kisgyermekkori nevelés - olvasás-előkészítés
rendszeres olvasás- és matematikai készség mérés
részletes adatok, jelentések készíttetése az egyes iskolákról
tanári minőség (2005/06 végére csak magasan képzett tanárok taníthatnak)
rugalmasság az iskolai pedagógiai programokban
tudományos kutatás által alátámasztott tanítási technikák elterjesztése
könyvtárfejlesztés
vándorló gyerekek tanítása
családi írás-olvasás program
természettudományos és matematikaoktatás
az oktatási teljesítmény értékelése
az olvasáshoz és nyelvtanuláshoz kapcsolódó tantervek és tanítás
oktatásirányítás, vezetés
megnövekedett tanulási lehetőségek
család- és közösségi kapcsolatok az iskolával
az iskolák átalakítása
standard-alapú oktatási gyakorlat
egymástól sokban különböző gyerekek tanítása
technológia
mai technológiák felszabadítása a holnap diákjai számára
Kanada
Yukon prioritásai:
mérési, értékelési program 13 és 16 éveseknél - írás/olvasás, természettudomány és matematika23
franciatanítás - francia és nem francia anyanyelvűeknek egyaránt
speciális oktatás - pilot program tíz iskolában autisták oktatására 2003 szeptembertől24
Saskatchewan proiritása:
SchoolPLUS25 program - az iskola mint a tanulás központja, bevonva a szülőket, a közösség tagjait, más humán szolgálatokat
Quebec Stratégiai Oktatási Tervének prioritásai:
a fiatalok mind nagyobb arányban maradjanak az oktatási rendszerben
a tanítási programok tükrözzék a mai világ és a változó munkaerőpiac realitásai
olyan képesítéseket adni a fiataloknak, melyek összhangban vannak képességeikkel és lehetővé teszik a munkavállalást és a munkaerőpiacon maradást
az egyetemek teljesítményének javítása a tanítás minőségére, az irányítás hatékonyságára és a társadalmi igényekre való reagálásra vonatkozóan
Ontario prioritásai:
a közoktatás minőségének javítása
biztonságos iskolai környezet
modern és szigorú tanterv
a végzős középiskolásoknak minden információ megadása, amihez további életpályájuk választásához szükségük van
elszámoltathatóság a szülők, diákok és adófizetők előtt
Ontario felsőoktatása hozzáférhető lesz minden ontarioi diák előtt, akinek megfelelő végzettsége van, és tovább kíván tanulni
New Brunswick prioritásai:
kiemelkedő eredmények elérésének lehetősége minden diák számára
a gyermek holisztikus fejlődése
erős, sikeres iskolák a közösség aktív támogatásával
sikeres átmenet a továbbtanulás illetve a szakképzés irányában
elszámoltathatóság az egész oktatási rendszerben
British Columbia prioritásai:
a egész oktatás rendszer a diákok tanulmányi teljesítményeinek javítására összpontosítsa figyelmét
elszámoltathatóság legyen hatékony a rendszer valamennyi szintjén
iskolai autonómia
rugalmasság, nagyobb választási lehetőségek biztosítása az iskolaszékeknek, szülőknek és diákoknak egyaránt
érthető, átlátható, lakosság-alapú finanszírozás
Iskolai Tervezési Tanácsok létrehozása - a szülői részvétel fontosságának erősítése
biztonságos iskolák
Az Északnyugati Területek (Northwest Territories) prioritásai:
kisgyermekkori fejlesztési akcióterv - korai írástudás; beszéd- és nyelvfejlesztés; egészséges gyermek
írás/olvasás stratégia
Új-Skócia (Nova Scotia) prioritásai:
alapfokú oktatás
siker minden diáknak
minőségi tanítás
informált, bevont szülők
biztonságos iskolák, egészséges diákok
elszámoltathatóság
élethossz Újfoundland és Labrador (Newfoundland and Labrador) prioritásai:
K-12 írás/olvasástudás
"Az olvasás szeretetéért Verseny"26
az első nyelvre fordított óraszám növelése
információs csomag a kisebbségi nyelvet beszélőket tanító tanárok számára
tanártovábbképzés az olvasást, beszédet és írást tanítók számára, stb.
Felnőtt írás/olvasástudás
Írás/olvasástudási ösztöndíj program
"Olvass és légy sikeres" (Read and Succeed27) kampány az olvasás ösztönzésére, stb.
Tantervfejlesztés
Regionális tantervek
Diáktámogatási rendszerek
autistákat, tanulási nehézségekkel küszködőket, érzelmi viselkedési zavarokat mutatókat tanító tanárok illetményének növelése
Új Biztonságos és Gondoskodó Iskolák (Safe and Caring Schools)28 kezdeményezés keretében trénerek alkalmazása különböző segédeszközök juttatása a speciális tanulási igényű gyerekeknek
tanári kézikönyv megjelentetése kommunikációs zavarokról, stb.
Diákteljesítmény értékelés
Mexikó
Mexikóban a stratégiai programok a következők:
Nemzeti Oktatási program 2001-200629
Innovációs és Minőségi program30
Minőségi iskolák31
Nemzeti Olvasási Program32
élethosszig tartó tanulás
iskolai önértékelés
Ausztrália és Óceánia
Ausztrália
Ausztrália oktatásügyi programjai és prioritásai:
"Mindannyiunk számára hozzáférhető" Kormányprogram33 - fejezetei: "A tanulók támogatása és gondoskodás róluk"; "Releváns és kihívást jelentő tanulás"; "A jövő állampolgárainak nevelése"; "Szülők, gondozók, közösségek bevonása az oktatásba"
Szakoktatási és -képzési Stratégiai Terv 2002-200434
Fiatalok Keretprogramja35 - hozzáférhető és egyenlőségen alapuló oktatás
Korai Beavatkozási Terv36 - magatartásbeli, egészségügyi, stb. problémák esetére
Családtámogatási Terv37 - a Korai Beavatkozási Tervben érintettek családjai számára
Nemek szerinti Egyenlőség Stratégiája38
Iskola-előkészítő (Pre-schools) Stratégiai Kormányterv
"Tanulási pályatervek" (Pathway Plans39 ) minden gyereknek
IKT a tanulásban és tanításban
szakoktatási és -képzési tervezés
a minőség és állandó fejlesztés kultúrájára épülő oktatási és képzési rendszer kialakítása
befogadó, innovatív és jövő-orientált tanterv
a 15-19 évesek mind nagyobb hányadának bekapcsolódása az oktatásba és az oktatásban maradása
komplex, intenzív igényekkel rendelkező fiatalok számára kulturálisan megfelelő, megelőzési és támogatási programok nyújtása
őslakos családok gyerekei számára ugyanolyan társadalmi és oktatási eredmények elérése lehetőségének biztosítása
fogyatékkal élők számára ugyanolyan támogatási, s ahol szükséges, alternatív programok nyújtása
jó képességű, fenntartható és innovatív munkaerő képzése
partnerségek kialakítása a munkahelyi képzés és a kötelező oktatás között
a szervezeti tanulás
hatékony iskolaigazgatás
Új-Zéland
Új-Zéland prioritásai:
harmadik szintű oktatási stratégia - egyetemek és szakképzés
új - standardokra épülő tanulmányi eredményeket bizonyító - bizonyítványok kiadása
IKT programok, internet hozzáférés, laptopok iskolaigazgatóknak
kisgyermekkori nevelési stratégia különös tekintettel a maori és csendes-óceáni közösségekre
olvasásjavítás (Reading Recovery)40
külföldi diákok szánmának növelése
írás/olvasáskészség és számoláskészség stratégia az alapfokú oktatásban
korai olvasási jártasság elérése
a kudarccal fenyegetett diákok teljes körű Oktatási Programja
feszültségcsökkentés kezdeményezés - iskolacsoportosulások, a legjobb gyakorlatok átadása különösen a Maori közösségben
Ázsia
Japán
Japánban a következő területek kapják a legnagyobb hangsúlyt:
az angoltanítás, angol nyelvű oktatás jelentős fejlesztése az alapfokú oktatásban "Japánul angol képességekkel" ("Japanese with English abilities")41
a japán felsőoktatás átalakítása - az ismeretmennyiség növelése helyett átfogó "intelligenciafejlesztés"
élethosszig tartó tanulás
Koreai Köztársaság
Korea prioritásai az oktatásügy területén:
Brain Korea 21 (Koreai Értelem a XXI. században) program42 - az oktatás adaptálása az információs korhoz
IKT használat
humánerőforrás-fejlesztési stratégiák
munkakompetenciák fejlesztése
élethosszig tartó tanulás
a társadalmilag marginalizált csoportok készségfejlesztése
társadalmi bizalom és állampolgáriság formálása
tehetséges gyerekek korai felismerése és tanítása
az egyetemek szerepének és funkciójának megújítása
a nők részvételi arányának növelése
alkalmazkodás az információs korhoz
http://www.oki.hu/cikk.php?kod=iskolafejlesztes-nyiro-jelenlegi.html

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten