Restyánszki Lászlóné: Iskolaotthon a Csereháton
2003/07/30 16:02
1295 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Hátrányos helyzetű roma gyerekek integrált nevelése, oktatása a baktakéki körzetben A baktakéki Körzeti Általános Iskola Borsod északkeleti részén működik. A baktakéki és a hozzá tartozó többi kisiskola mind olyan településen működik, ahol igen nagy számban élnek halmozottan hátrányos helyzetű roma tanulók. Az írásaiból már jól ismert igazgatónő azt a programot mutatja be, amely eredményesen képes segíteni a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztését, szocializációját. Áttekintést ad mindazokról a kezdeményezésekről, amelyeket az elmúlt években dolgoztak ki az etnikai sajátosságokhoz illeszkedő neveléshez.

Az intézmény feltételrendszere

Személyi feltételek
A pedagógusok és technikai dolgozók száma a feladatoknak megfelelő. Az intézmény pedagógusállománya felsőfokú végzettségű tanítókból és tanárokból áll. A tantestület többsége több éve dolgozik a körzetben. Kellő szakmai gyakorlatuknak, nevelési tapasztalataiknak köszönhetően az átlagosnál jóval magasabb szintű az innovatív képességük. A megfelelő szaktanári ellátottság magas színvonalú, hatékony nevelő-oktató munkára ad lehetőséget.

Tárgyi feltételek Az intézményi élet jól karbantartott épületekkel, a szükséges fejlesztésekkel, önkormányzati segítséggel és pályázatok útján valósul meg. A szemléltetőeszközök állománya jó, a NAT teljesítéséhez minden műveltségi terület vonatkozásában megfelelő. Az intézmény rendelkezik tornateremmel, ezen belül kondicionálóteremmel, önálló könyvtárral, a legkorszerűbben felszerelt számítógépteremmel, nyelvi laboratóriummal, zeneteremmel, iskolatörténeti gyűjteménnyel. Külön telken található az iskolakert és a gyakorlókert, melyet az iskola tanulói gondoznak, művelnek. (...)
Tanulócsoportjaink aránylag kis létszámú homogén csoportok. Az önálló osztályokban való tanulás a gyógypedagógiai csoportokban nem oldható meg. Ők jelenleg összevont formában, két csoportban tanulnak. A tanulócsoportokon belül erőteljes a cigány származású tanulók számának növekedése. A cigány gyermekeket integráltan helyezzük el a csoportokban. Az azonos évfolyamú cigány és nem cigány tanulók együtt oktatása az iskolai eredményességet segíti. A nagyszámú roma származású gyermek mellett a tanulók jelentős része olyan szociális és kulturális hátrányokkal érkezik az intézménybe, melyek az átlagostól eltérő, nagyobb feladat- és kötelességtudatra késztetik a tantestületet. A mindennapi pedagógiai munka során megfogalmazódnak és megvalósulnak olyan részprogramok, melyek a gyerekek egészségnevelésével, környezetkultúrájuk fejlesztésével, identitástudatuk erősítésével kompenzálják (ellensúlyozzák) azokat a hátrányokat, melyek a családban és a Csereháton való élésből adódnak. Az iskola pedagógiai programjának sikerességét jelzi, hogy a gyerekek szeretnek iskolába járni, nem számottevő az iskolai mulasztás, minimális az évfolyamismétlés. Ebben az iskolában a cigány és nem cigány gyermekek együttélése természetes, egymást egyenrangúnak tekintik. (...) A roma származású gyermekek kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a készségtárgyakból, de egyre több közöttük a más tantárgyakból is kiemelkedni tudó tanuló. (...)

Kiemelt célok (már a szervezés kezdetén) A képességek, különösen a kommunikációs készségek differenciált fejlesztése; alapvető higiénés, társas, magatartási és munkaszokások fejlesztése, különösen az alapvető normák elfogadtatása és követésükre ösztönzés. (...) A cigány kultúra alapvető elemeinek bemutatása nem csak a kisebbséghez tartozó gyermekek számára. Az intézmény helyi tantervei és egyéb írásos dokumentumai tartalmazzák a nevelőtestület erre irányuló törekvését. Az intézmény a különböző műveltségi területek tartalmának megvalósítását az iskolaotthonos oktatási forma keretein belül a tanórai és tanórán kívüli, illetve a szabadidős foglalkozások tartalmának egymásra épülésével, az iskolán belül rendezett hagyományőrző rendezvényekkel, a nyári tehetséggondozó táborok szakmai programjaival igyekszik elérni. (...)

Az 1993-tól működő 5-8. évfolyamos iskolaotthonos oktatás szerkezeteEz az oktatási forma szülői igényre jött létre, a fenntartó önkormányzatok támogatásával, pedagógusok és tanulók aktív együttműködésével valósul meg. A program felhasználja a normál iskolai, napközis, alsós iskolaotthonos és a felsős klubnapközi - mint ismert oktatási formák - pozitív jegyeit, de egészében a helyi adottságokhoz igazodó, nevelő-oktató-szabadidő-szervező munkát magában foglaló oktatási forma, vagyis a gyermekek tevékenykedtetésén alapuló, egész nap kedvező pedagógiai hatást nyújtó munkarend. (...) A tantestület számára fő cél, hogy mágnessé váljon az iskola, és a szeretet, törődés hassa át a mindennapi pedagógiai munkát, s ezáltal is erősödjön iskolánk tanulómegtartó ereje. (...)

Az oktatási forma három fő pillére: 1. tantervi órák és a differenciált fejlesztésre szánt órakeret, ezen belül a tanulók felzárkóztatási és etnikai programja; 2. szabadidős programok, ezen belül az etnikai program is; 3. a tanulási, felkészülési tevékenység ideje.

Tantervi órák (benne az etnikai program) A tantervi órákat, felzárkóztató csoportfoglalkozásokat, tehetséggondozó programokat, ezen belül az etnikai programot az 1-5. óra sávjában tartjuk. (...) A napi időkereten belül csoportbontással és a normál órákon belüli intenzív differenciált foglalkozásokkal valósul meg a készségfejlesztés. Ebben az oktatási formában az osztályfőnök szerepe az átlagosnál sokkal fontosabb, mert ő egyedül vezeti az évfolyamát, nincs külön napköziscsoport-vezető nevelő. (...) Az együttműködési készség fejlesztése a roma gyermekek esetében is azt eredményezi, hogy helyük az osztályban, munkához való viszonyuk, szocializációjuk erőteljes fejlődést mutat. (...) Az iskola rendelkezik a Művelődési és Közoktatási, majd az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott cigány felzárkóztató és etnikai programmal, melyet a baktakéki pedagógusok dolgoztak ki. Az iskola cigány származású gyermekeinek identitástudatát erősíti, hogy a rendszeresen járó roma lapokat olvashatják (például: Lungo Drom, Amaro Drom, Phralipe). (...)
A program első elemének sikerességét a második elem alapozza meg. Ennek az iskolának az is különlegessége, hogy a szabadidős programokat meghatározóan fontosnak tartjuk a tanulók eredményes továbbhaladása érdekében. A program célja, hogy a gyermek jól érezze magát az iskolában, érezze, hogy az ő személye is fontos, értékes; és ha ez megvalósul, akkor a tantárgyi órák során is készséggel együttműködik a tanárral.

Szabadidős programok sávja (benne az etnikai program)A szabadidős programok az alábbiakat szolgálják: a tanulók iskolai közérzete a mindennapi munkát pozitívan befolyásolja; az életkori sajátosságokhoz igazodó programok álljanak a gyerekek rendelkezésére; a programok egyszerre legyenek tantárgysegítőek és szabadidős jellegűek; belső biztonságot nyújtó társas életet teremtsenek a gyermekek és a pedagógusok számára; a tanulók a tanórán kívüli programok, tevékenységek megtervezésének és megszervezésének részeseivé váljanak; a szabadidő tartalmas eltöltése a tanulók tartós igényévé váljon; a nevelőtestület kreativitását erősítse, mely által az iskola szakmai színvonala fejlődik.

A programokat félévente ajánlják fel a tanulók számára. A programválasztással félévre kötelezi el magát minden tanuló. Az egy-egy témában rendeződött gyermekcsoportok vegyes életkorúak és vegyes képességűek, így játszva tanulnak egymástól. (...) A szabadidős programokat a hatodik óra sávjában, közvetlenül az ebéd után tartjuk. A gyerekek ezenkívül naponta kb. száz percet tölthetnek kötetlenül a szabad levegőn.
A felkészülési idő (differenciált csoportbontásban) A felkészülési idő a szabadidős sávot követően valósul meg. Tekintettel arra, hogy a gyerekek jól érzik magukat az iskolában, minden nehézség nélkül munkára készek ezen órákban is. Az iskolaotthonos tanulók reggel fél nyolctól este fél ötig tartózkodnak az iskolában. A felkészülési idő alatt a tantestület a tanulók felzárkóztatásával is foglalkozik. Ennek eredményességét mutatja az év végi összesített tanulmányi átlag, amely több év viszonylatában 3,3 és 3,5 között van. (...)

A baktakéki iskolaotthonos oktatási forma eredményességének néhány bizonyítéka
Teljes körűvé vált a tankötelezettség teljesítése. Minimálisra csökkent az igazolatlanul mulasztott napok száma. A cigány gyerekek egyre nagyobb arányban vesznek részt valamilyen tanulmányi versenyen. A mindennapokban élővé vált a diákönkormányzati tevékenység. A tanulóifjúság "önálló" iskolaújságban tudósít havonta az iskolai életről. 1996-tól folyamatosan írják iskolánk történetét. Minden, első osztálytól iskolaotthonos osztályban tanuló gyermek elvégzi a nyolcadik osztályt. Öt tanév vonatkozásában a végzős tanulók továbbtanulása, ezen belül a roma gyermekek továbbtanulása 100%-os. (...)

A baktakéki iskola egyedülálló programja során bebizonyosodott, hogy a cigány gyermekek is nagyszerű partnernek bizonyultak, hiszen már a program elején látták, hogy valami új, jó dolog indul el értük, velük. A napi munka szervezésében jelentős segítő szándékot mutattak, és a baktakéki diákönkormányzati munka aktív részeseivé váltak. A gyermekek természetes igénye vált valóra: részt kérhetnek és kérnek saját életük alakításában. A program tanulók általi támogatottsága a biztosíték arra, hogy a sikerek folytatódnak, és ez az oktatási forma az, melyben a cigány és nem cigány gyermek ugyanazon feltételek között, ugyanazon esélyegyenlőséggel fejlődhet. (...)
A baktakéki iskolában folyó pedagógiai munka eredményessége, a gyermekek neveltségi szintje egyértelműen bizonyítja, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek egészséges testi és szellemi fejlődéséhez a Csereháton az iskolaotthonos oktatási forma az optimális keret. Ennek az oktatási formának az eredményessége még fokozható lenne, ha a tartósan stabil anyagi lehetőségek segítenék az állandó tantestületi egység megőrzését, ha az otthonos körülmények tekintetében fejlesztési elképzeléseink megvalósíthatóak lennének, ha tartalmi gazdagításként még több szabadidős választási lehetőséget tudnánk felajánlani tanítványainknak.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten