Szenes Adolf
2003/10/09 18:21
907 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Kivonat Kratofil Dezső gyakorló polgári iskola igazgatónak az 1933. évi február 11-én tartott tanári értekezleten elmondott megnyitó beszédéből.

Ez alkalommal van először szerencsém bejelenteni a mélyen tisztelt tanári testületnek, hogy Szenes Adolf szeretett igazgatónk nyugdíjba vonulása után a gyakorló polgári iskola igazgatói teendőinak ellátásával a nmlt. vallás- és közoktatásügyi Miniszter Úr, a12.341-1933/IV. sz. a. intézkedéssel engem bízott meg.

Midőn ezt bejelentem, első szavam legyen a tisztes múlté, szóljak először Szenes Adolfról, kinek irányításával a mi eddigi munkánk gyümölcsei kisarjadtak, s kinek értékes útmutatásai biztos utat jelölnek meg jövő munkálkodásunk eredményes kialakulásához is. Ha az ő negyven évi munkálkodását jellemezni kívánjuk, -melynek teljesítését igazgatói hivatalos ténykedésem ezen első napján lelki szükségességnek tartok-, meg kell vizsgálnunk, mit tett Szenes Adolf a polgári iskola ügyeiért, mint a szívéhez nőtt közösségnek, a magyar polgári iskolai tanárságnak tagja. Jellemeznünk kell őt, mint tanárt, pedagógust és írót, majd, mint gyakorló iskolai igazgatót és szólnunk kell róla, mint emberről is, kinek kiformált egyéniségéből nemes tulajdonságai szétsugároztak.

Szenes Adolf, mint egyesületi férfiú, a magyar polgári iskolai tanárok státusának egyik legmarkánsabb egyénisége volt, a mi ügyeinknek mindig bátor, önzetlen harcosa, ki ily irányú munkálkodásával sokszor éppen a legkritikusabb időkben tett nagy szolgálatokat annak a közösségnek, melyhez tartozott. Ezen a területen a polgári iskolai tanárság egyik közismert, legtiszteltebb férfia volt, mert félelmetes is tudott lenni, ha a magyar polgári iskola igazságáért harcolt. Az egyesületi életben, előbb, mint az intenzív munkálkodást kifejtő Délvidéki Kör elnöke, később, hosszú éveken át, mint az Országos Polgári Iskola Tanáregyesület igazgató-tanácsosa és alelnöke, majd mint választmányi és pedagógiai bizottsági tagja fejtett ki eredményes működést.

Szenes Adolf egyéniségének hű rajzát azonban akkor adjuk meg, ha az ő törekvéseit a magyar polgári iskola belső tanulmányi munkálkodásával kapcsoljuk össze. Mert a polgári iskola szervezeti kérdéseiért harcolva, emellett bölcsen mindig azt hangoztatta, hogy a magyar polgári iskola sorsa és jobb jövője a belső tanári munkán és annak elmélyítésén fordul meg. És ezen a téren rendkívül széleskörű tevékenységet fejtett ki. Így ő volt az első hazai tankönyvíró, ki mennyiségtan tanítás területéről a formalizmus elavult irányát elűzte, ezen a téren a helyes didaktikai elveket megállapította s a gyakorlati irányt a polgári iskolai mennyiségtan tanítás alapjává tette.

Innen van az, hogy tankönyveinek megjelenése új korszakot jelöltek meg a didaktikai irodalomban, s azok több mint 25 éven át, sokáig csaknem kizárólagosan uralták a magyar polgári iskolát. Midőn a meráni nemzetközi matematikai kongresszus a mennyiségtani oktatás alapjául a mérés, megfigyelés, az aktivitás és a funkcionális gondolkodás kifejlesztését tűzte ki, szintén ő volt az első, ki ezen modern elveket átdolgozott tankönyvei útján a magyar talajba ültette s azokat a polgári iskolai új tantervben és utasításban érvényesülésükhöz hozzásegítette.

Mint didaktikai író, a munkaiskolai gondolatnak lesz lelkes propagálója. Bátran mondhatjuk, hogy ilyen értelemben őt tekinthetjük a polgári iskolai szakszerű didaktikai irodalom elindítójának. Az általa szerkesztett -Az élet iskolája c.- alapvető munkában először jutnak a magyar irodalomba kifejezetten át Gaudig, Lietzmann, Kühne, Gerlach, Dewey, Kerschenschteiner, új termékenyítő gondolatai, hogy az iskolából a retorikai kultuszt elűzve, az alkotó és építő öntevékenység útjain a munkaiskolai elveknek nálunk is utat nyittasson.

Azt mondhatjuk, hogy e munka volt az első jelentős hazai propaganda a munkaiskolai gondolat mellett. Mert e munka útján jut előtérbe kifejezetten és öntudatosan a jobb tanításra való törekvés, annak hangsúlyozása, hogy népünk kultúrájának felépítése, regenerálódása, öntudatosabbá és gyakorlatiabbá tétele a nemzeti lét szükségessége s a továbbfejlődés egyedüli alapja.

Éppen azért a jó tanítás létalapja a demonstratív szellem kialakítása, az arra való törekvés, hogy a tanulóba a kutató szellem csíráit már gyermekkorában beoltsuk. Tanár és tanuló belsőbb egybekapcsolódása nélkül eredményes nevelői munka el sem képzelhető s csak a munkaiskolai didaktikai elveken át, fonódik egybe a tanár lelke a tanulók lelkével is, mely minden eredményes tanítói munka létalapja, egyben a nevelői fáradozás legszebb koronája.

E gondolatok hangsúlyozása jellemezte Szenes Adolf didaktikai munkálkodásában s ilyen irányú értékes elvek irányítják széleskörű irodalmi működését is. Mint pedagógiai író, pályája alatt munkatársa volt a Néptanoda, a Nemzeti iskola, a Népoktatási Közlöny c. pedagógiai folyóiratoknak és a polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlönynek.

Önálló nagyobb művei

 1. A hülyék és azok nevelése. Pécs
 2. Számtan a polgári fiúiskolák számára, 2. köt. 8. kiadásban, Budapest.
 3. Számtan és mértan a polgári leányiskolák számára, 3 köt. 6 kiadásban, Budapest.
 4. Természettan a polgári fiúiskolák számára 4 kiadásban, Budapest,
 5. Gyakorlati gyorsszámoló, Budapest,
 6. A számtantanítás módszeréhez, Budapest
 7. A polgári iskola a produktív pályákra nevelés szolgálatában, Nagybecskerek.
 8. Gyakorlati méréstan, 2 kötet Budapest.
 9. Mennyiségtan a polgári fiú- és leányiskolák számára, 7 kötet 2 kiadásban, Budapest
 10. Szerkesztette "Az élet iskolája" című művet, Budapest, melybe több jeles tanulmányt írt.
 11. Tréfás és csodás jelenségek a számok birodalmában, Szeged.
 12. A mennyiségtan az élet iskolájában, Szeged, (Didaktikai vezérkönyv).

Tanügyi érdemeiért 1929-ben a Magyar Pedagógiai Társaság rendes tagjai sorába avatta, mely kitüntetés azért is nagy értékű volt, mert a magyar polgári iskolai tanárságot ez illusztris társaságban egyedül ő képviseli. Nem kisebb érdemei vannak azonban Szenes Adolfnak, mint gyakorló iskolai igazgatónak sem. Ő volt az, aki gyakorló polgári iskolát az 50 éves budai múlt után a régi hagyományok átvételével bár, de egészen új, modern szellemben

Szegeden átszervezte, annak mostani jeles tanári karát összetoborozta, az intézet nagyszerű felszerelését nagy energiával összehozta s legfőképpen pedig az egészséges, öntudatos és mindig célkitűzéssel dolgozó tanártestületi szellemnek kialakításával az intézet továbbfejlődéséhez a morális alapokat lerakta.

Meghonosítja az intézetben a módszeres értekezleteket oly módon, hogy azok témái és nívója nemcsak a helybeli és környékbeli polgári iskolák tanárait vonzzák Szegedre, de az itt propagált új gondolatok és modern törekvések megtermékenyítőleg hatnak a magyar polgári iskolák belső tanulmányi életére is.

Ő hangsúlyozza először kifejezetten, hogy a gyakorló polgári iskolába bármely tanárnak szabad bemenetele van, oda bármikor mindenkit szeretettel várunk, mert nemes feladatnak tekintjük azt, ha iskolánk belsőmunkáját az ország tanárai megtekinthetik. Innen van az, hogy ennek hatása alatt még távoli vidékek tanárai is felkeresik iskolánkat s az ott szerzett értékes tanulságokkal hagyják el intézetünket.

Ő szervezi meg a gyakorló iskola könyvtárát is azzal a céllal, hogy az egyes szaktárgyak metodikájára vonatkozó irodalom összegyűjtésével a magyar polgári iskolai tanároknak új gondolatokat nyújtson. Valóban megható, hogy éppen nyugdíjazásakor adja ki a polgári iskolai oktatásra vonatkozó első vezérkönyvet, irányt adva ezzel arra, hogy a gyakorló iskola fokozatos és tervszerű munkájával az összes tárgyak metodikai vezérkönyveit dolgozza fel.

Egyik jeles alkotása továbbá az intézeti pedagógiai múzeum megszervezése, elindítása, melynek eddig összehordott, az egyes tárgyak tanítási módszerére vonatkozó demonstratív anyaga a szakemberek elismerését már eddig is biztosította s az itt megfordult pedagógusokra ösztönző és megtermékenyítő hatást gyakorolt. Szenes Adolf gyakorló polgári iskolai igazgatói működésével kapcsolatban pedig általában megállapíthatjuk, hogy rövid három és fél évi itteni munkálkodásával is a gyakorló iskolának Szegeden és a messze vidéken tekintélyt és tiszteletet szerzett. Hogy Szenes Adolf jellemrajzát főbb vonalaiban is megfesthessük, szólanunk kell róla továbbá, mint emberről is.

Itt megállapíthatjuk, hogy őt minden ténykedésében a gondos előrelátás, a helyes ítélet s a bölcs ember nyugodt filozófiája jellemezte. Mint kartárs, példaképe volt a nemesszívű főnöknek, a legtisztább kollegialitásnak, az ő egész lénye egy derűs harmónia volt s ő mellette és vele együtt élni az az érzés volt, mintha egy erős tölgy mellett állunk az élet gondterhes küzdelmeiben.A főiskolai hallgatókat s intézetünk növendékeit mindig a szív melegévvel ölelte magához, atyai barátja volt az ifjúságnak és növendékeinek, őket, ha módja volt reá, mindig támogatta, segítette.

A hallgatók gyakorlati kiképzése pedig szent ügy volt előtte, melyért a legmesszebbmenő áldozatokra is kész volt. A gyakorló polgári iskola tanártestülete azért boldogan állapítja meg, hogy a szegedi polgári iskolai tanárság első impozáns megmozdulása, a január hó 18.-án tiszteletére rendezett ünnepségek keretében, éppen az ő személye körül csoportosult. A tanári testület ezen a szép ünnepen egy ezüst koszorút nyújtott ár Szenes Adolf igazgatónknak. Ezt a kitüntetést és az ünnepeltetés fényében és hangulatában megnyilatkozott nagy szeretetet ő méltán megérdemelte.

Büszke lehet az a férfiú, ki egy 40 éves tisztes pályán olyan szép múltra tekinthet vissza, mint Szenes Adolf. Életének három nagy értéke volt, az alkotó produktív munka, a puritán tisztesség-bölcsesség és működését egy harmonikus lelki értékké egybekapcsoló és kiegyenlítő nagy szeretet.

Szenes Adolf eltávozott tőlünk, de eltávozásakor intézetében a tiszta lelkű ember boldogító lelki nyugalmával csukhatta be maga után az ajtót. Mint az élet bölcs művésze, nyugodt öntudattal tekinthet vissza munkás életére és Szegeden megalkotott szép művére. Mi pedig hálásak vagyunk az általa reánk hagyott tisztes múlt iránt, mert abból fakad ki a jövendő.

Áldja meg az Isten továbbra is az ő életét s kívánjuk neki, hogy ő, mint a magyar polgári iskolai ügyek szerelmese, érje meg a szívéhez nőtt ügynek, a magyar polgári iskolának felvirágozását.

Indítványozom, hogy a m.t. tanári kar a tanári szoba részére festesse meg az ő arcképét. Indítványozom, hogy az ünnepeltetésére vonatkozó összes levelek és sajtótermékek egybegyűjtve pedagógiai múzeumunkban őriztessenek meg. Végül indítványozom, hogy mai gyűlésünk jegyzőkönyvének személyére vonatkozó része neki küldessék meg.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten