Találkozásom Varga Tamással
2003/06/15 23:03
1902 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az elmúlt hónapokban többször találkozhattunk a SULINET oldalain Varga Tamás nevével. Hogyan emlékezik rá közel két évtized távlatából a kolléga, a munkatárs, a barát?

Ki is volt Ő?

Egy kiváló matematikus, egy szerény ember, egy rendkívüli képességekkel rendelkező tanár, egy nyugtalan kutató, környezetének és barátainak tanácsait mérlegelő és azt elfogadó, a matematikatanítás korszerűsítésének rögös útján kimagasló érdemeket szerző alkotó, Európában és azon kívül is ismert és elismert pedagógus.

Életére jellemző Seneca egyik bölcs mondata:

"Non est ad astra mollis e terris via" - "Nem sima az út a földtől a csillagokig."

Honnan volt benne az elapadhatatlan tudásszomj, a matematika iránti elkötelezettség? Mi hajtotta előre a kunszentmiklósi kezdő matematikatanárt azon az úton, amelyik az elismert emberek sikeréhez vezette? Mi hajthatta azon az úton, amelyik az európai és Európán kívüli oktatási problémák megismeréséhez és sikeres magyarországi adaptációjához vezetett?

Talán ükapjától, Szász Károlytól - Bolyai János barátjától - örökölte a matematika iránti érzékenységét? Talán édesapjától kapta ezt a kivételes indíttatást, aki a budapesti egyetemen Beke Manó hallgatója volt? Az édesapjától, aki hét gyermekének nevelése közben sem felejtett el válaszolni a kis Tamás feltett kérdéseire, többek között arra, hogy milyen messze van a Föld a Holdtól és hogy mennyi is a végtelen?

Talán a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen Fejér Lipót professzor láttatta meg vele a tanári pálya szépségét és erősítette fel benne a megismerés örömérzését, a matematika tudományában való csillapíthatatlan kutatási vágyat?

Hogy honnan, kitől származott a kiolthatatlan tudásszomj benne, nem tudhatjuk meg sohasem, de azt allíthatjuk, hogy szegényebbek lennénk a matematikatanítást illetően életműve nélkül. Nélküle nem indult volna el az 1960-as évek elején a matematika tantervi korszerűsítése, egy új felfogású oktatási stratégiákra épített tanítási és nevelési tevékenység. Dolgozott, kutatott, írt, műveivel és előadásaival szórta el munkatársaiba az új törekvések elfogadásának termékeny magját.

Pályafutása során Állami díjjal is kitüntették az időközben kandidátusi tudományos fokozatot elérő Varga Tamást. Ezek és a különböző társadalmi szervek által adott elismerő díjak adtak újra és újra lendületet tenni akarásának. Nála igazzá vált Ovidius mondása:

"Non parvas animo dat gloria vires"- "A dicsőség nem csekély erőt ad a léleknek."

Fáradhatatlan volt. Termékeny. Alkotásait ma is érdemes tanulmányoznia annak, aki a matematika oktatásával foglalkozik.1944 februárjában, amikor megkezdtem tanító hivatásomat - Nagyszokondon, a visszacsatolt Erdély egyik kis falujában -, még nem tudhattam, hogy életutamat a SORS Varga Tamás útjához közelíti. Kortársa voltam. Egymástól távoli tájon indultunk rögös utunkon, mégis találkoztunk. Mint ahogy az akkor élő fiatalok mindegyike, úgy ő is és én is nehéz időkre születtünk. Voltam Békés megyében tanyai iskolai tanító, kis falusi iskolákban szaktanár, majd egy kis község igazgatója, ezt követően a megalakuló szakfelügyeleti rendszer egyik kezdő szakfelügyelője és vezető szakfelügyelője. Miután Békés megyéből Csongrád megyébe kerültem, ott is a megye vezető szakfelügyelője lettem.

1960-tól a 19 megye, az 5 megyei jogú város és a főváros 2 vezető szakfelügyelője minden nyáron 2-3 hetes bentlakásos és a tanévek során minden hónapban 2-3 napos - az Országos Pedagógiai Intézet székházában, a Művelődésügyi Minisztérium által szervezett - tanfolyamon, előadás sorozaton, beszámoltatáson vett részt. Itt és ilyenkor ismerhettük meg az időszerű pedagógiai és pszichológiai, módszertani és vezetési ismereteket, rendeleteket, vagy más tudományágak kutatási eredményeit. Itt találkoztam először Varga Tamással, aki mindössze 6 évvel volt idősebb nálam. Ettől kezdve mindkettőnk életútja együtt haladt.

Az előbb említett OPI értekezleteken többek között az ő előadásain ismerkedtünk meg Krygowska lengyel, Davidov és Elkonyin szovjet, valamint Sawyer amerikai professzorok által hazájukban bevezetett matematikaoktatási kísérletekkel és akkor már a jövőt jelző - a Varga Tamáshoz kötődő - komplex matematikaoktatási kísérlet alapelveivel, annak tervével. Ezekben az években ismerhettük meg őt és fogadtuk el azt a szükségszerű tényt, hogy ha nem akarunk lemaradni más nemzetek oktatási eredményei mellett, akkor el kell fogadnunk: a matematikaoktatás reformja sürgető feladat mindnyájunk számára.

Az OPI Matematika Tanszékén ekkor Varga Tamás gondolatainak legfontosabb, legkitartóbb és az ország iskoláiban és továbbképzési értekezletein a szaktanárok körében legeredményesebb támogatója -"követe"- volt két kiváló ember, Gádor Endréné és Pálfy Sándor. A korszerűsítés gondolatát támogatta a Művelődésügyi Minisztérium főelőadója Nyilas Dezső, aki a vezető szakfelügyelők elemzései és korrekciós javaslatai alapján maga is zászlóvivője volt a reformnak. Ez a Varga Tamás gondolatainak megvalósítását szükségesnek tartó közösség és később a kísérletbe vont nevelők és a területi szakfelügyelők valós, és szükséges kritikája csiszolta megvalósítható egészé a reformra előkészített tervezetet.

A szükségszerű reform megkezdéséhez első lökést az előkészületek során az 1962-ben Budapesten az UNESCO támogatásával az MM és a Bolyai J. Matematikai Társulat által közösen rendezett Nemzetközi Matematikatanítási Szimpozion adta meg. Ezt követően 1963-ban a budapesti Váci utcai, majd 1964-ben a Budapest, VIII.ker. Jázmin utcai iskolákban indult el Varga Tamás komplex matematikatanítási kísérlete. Munkás és "harcos" évek következtek ezután!

Az egyre jobban átgondolt, a sok-sok tapasztalat alapján megfogalmazott, és az apró részletekre is kiterjedő észrevételek, a kísérletben résztvevők és a vezető szakfelügyelők közösségének véleménye nyomán végrehajtott korrekció után, Rohovszky Rudolf Fejér megye vezető szakfelügyelője gondozásában 1967/68-as tanévben a székesfehérvári Schönhercz Zoltán Általános Iskolában is beindult a kísérlet, amely iskolát a továbbiakban - egyre növekvő számban az ország más területén is - számos további iskola belépése követett.

Az 1971/72. tanévben az ország 54 általános iskolájának 146 osztályában élt a kísérlet! Közben az MM által létrehozott Korszerűsítési Bizottság - amelyben az általános iskolák képviseletében egyedüli tag voltam - összegezve a tapasztalatokat és a beérkező javaslatokat, előterjesztést tett a tanterv bevezetésére. Ennek mérlegelése után a Művelődésügyi Minisztérium az MM. 113/1974. sz. rendeletével országosan is beindította az 1974/75. tanévben az 1. osztályokban a végleges, az 5. osztályokban pedig az átmeneti "ideiglenes" , majd 1978-tól ezen osztályokban is a végleges tantervet.

Egyre nőtt a reformot támogatók köre. A Tankönyvkiadó Vállalat egymás után jelentette meg a matematika új "fejezeteihez" kapcsolódó szakköri füzeteket és minden osztályhoz a nevelők számára feltétlenül szükséges, az OPI Matematika Tanszékén Varga Tamás vezetésével működő munkacsoport által írt Tantervi útmutató sorozatot. Varga Tamás, Gádor Endréné és Pálfy Sándor matematika tanszéki munkatársak ösztönzése és a reformhoz kötődő elkötelezettségem eredményeként megírtam az 1975. januárjában a szakköri füzetek sorozatában megjelent "Matematikai mozaik" című könyvemet, amelyben a matematika reformja kapcsán bevezetendő új fejezetekhez találhatók feladatok és feldolgozási módszerek.

A közös tevékenység, a munka és a barátság kapcsolt össze évtizedeken át mindhármukkal. Életem legértékesebb szakaszában, a reform előkészítése és bevezetésének ideje alatt vált szorosabbá kapcsolatunk Varga Tamással. Ez a kapcsolat egy közös utunk idején, a CIEAEM XXXIV. Nemzetközi Matematikaoktatási Konferenciáján, Orleansban 1982. július 31-augusztus 6. között megerősödött.

Esténként, sétáink közben, amikor a hivatásunkról és személyes gondjainkról is szót ejtettünk, mélyebben is megismerhettük egymást. Életútjaink párhuzamosa itt, pályánk végéhez közeledve összetalálkozott.1985-ben mindketten egyidőben vonultunk nyugállományba, megőrizve barátságunkat korai haláláig, 1987. novemberéig. Én gazdagabb lettem azzal, hogy vele egyidőben élhettem és gondolatainak, tevékenységének segítője lehettem.

Bízom benne, hogy Varga Tamás emberi értékeit, alkotásait és a matematika korszerűsítése terén kifejtett munkásságát a XXI. század is megőrzi.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten