Virágzó középkor
Müller András
2002/08/31 16:59
4439 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A római állam lazuló nyomása, a kereszténység térhódítása, mítoszok, legendák, uralkodók és hősök. A virágzó középkor időszakába nyerhettek betekintést az alábbi cikkekből.

Törzsanyag

Jeanne d' Arc - a franciák legfélelmetesebb "fegyvere"

Lotharingia és a Francia Királyság határán feküdt egy kis falu, Domrémy, melyben 1412. januárjában megszületett egy kislány, akire a körülmények szerint egyszerű jövő várt.

Szerzetesrendek a középkorban

Az első szerzetesi mozgalmak kialakulására Egyiptomban került sor (IV. sz.) méghozzá a kereszténység történetének jelentős fordulatainak következtében.

Saint-Denis, a gótika születése avagy szerzetesrendek a művészetben

A középkor második felében jelent meg a gótika Európában, mint művészeti stílus. Nevét a reneszánsz művészeti írók, elsősorban Vasari középkorellenes felfogásából eredeztetik. A "csúcsíves stílus" megjelölést csak az építészetre lehetett alkalmazni, így nem tudta felváltani a gótika kifejezést.Az antik stílustól eltérő alkotásokat barbárok ("gótok") műveinek tartották.

Jeanne d'Arc a filmvásznon

Jeanne d'Arc alakja és története számos filmes alkotót is megigézett. A filmtörténet egyik leggyakrabban visszatérõ szereplõje lett, a korai némafilmekben éppúgy felbukkan személye, mint napjaink monumentális multiplex produkcióiban.

Arctalan másolók? (Margójegyzetek a középkori kódexekben)

"Az első benyomásunk, amikor belépünk a kódexek világába, igazolni látszik a romantikus felfogást: kódexeink csodálatosan primitív, bájosan esetlen nyelve, a kifejezés minden formájának mesterkéletlen naivitása csakugyan a trecento Madonnák levegőjébe ragad, a kereszténység legtisztább századaiba"- írja szerb Antal, majd így folytatja - "De azután úgy járunk, mint ha sokáig nézzük az ősi Madonna-arcokat: észrevesszük, hogy az ártatlan kifejezés mögött mélységes, kimondhatatlan, eksztatikus fájdalmak rejlenek. Nem tudjuk, Madonna-e, vagy pedig a Szegénység Úrasszony, az emberiség örök nyomorúsága."

Feladatok

 1. Melyik szerző tollából származik a gótika elnevezés, és mit értett alatta?
 2. Melyik művészeti ágra alkalmazták a "csúcsíves" kifejezést?
 3. Hol született meg a gótika, melyek voltak az előzményei?
 4. Ki alapította a St. Denis-i apátságot?
 5. Mikor jelent meg a gótika Angliában, Németországban, Itáliában, illetve Magyarországon?
 6. Miben különbözik az itáliai gótika a többitől?
 7. Mi a jelentősége a szárnyasoltár megjelenésének?
 8. Mi jellemezte a freskófestészetet a gótikában?
 9. Mi volt a monumentális dekoráció új fajtája?
 10. Mely festészeti technika játszott fontos szerepet a reneszánsz kialakulásában?
 • Nézz utána, miért tört ki a 100 éves háború! Hogy lehet az, hogy mindkét fél majdnem ugyanolyan érveket hozott fel a saját igaza mellett?
 • Mikor ért véget a 100 éves háború, s ugyanebben az évben milyen világtörténelmi esemény rázta meg a világot? Ki volt ekkor a magyar király?
 • Hol koronázták meg VII. Károlyt? Miért volt olyan fontos ebben a korban a koronázás?
 1. Miért jöttek létre az első szerzetes közösségek?
 2. Miért építették kolostoraikat a ferencesek és a domonkosok a településeken belülre?
 3. Kutasd fel, kik voltak az egyes szerzetesrendek jelesebb képviselői!
 1. Melyik híres középkori versből származik a "Állt az anya keservében..." sor?
 2. Mi a műfaja és ki a szerzője?
 3. A Gesta Hungarorum tanúsága szerint Anonymus, azaz P mester, "a néhai jó emlékű, dicsőséges Bélának, Magyarország királyának jegyzője" volt. No, de melyik Béláé?
 4. Ismersz még más híres magyar krónikásokat?
 5. Mely szerzetes rendek kedvelt foglalatossága volt a kódexmásolás?
 6. Melyik magyar szólás-mondás őrzi a kódexmásolók mesterségének egyik "praktikáját"?
 7. Milyen híres magyar kódexeket ismersz név szerint?
 8. Mely kódexek hordozzák első szövegemlékeinket?
 9. Mi a különbség a szövegemlék és a szórványemlék között? Tudsz rá példákat?
 10. Fel tudsz sorolni néhány híres mecénást, akinek megrendelésére kódex(ek) készült(ek)?

Tudtad-e?

 • Mielőtt megsebesült és elfogták, Jeanne d'Arc itt ajánlotta fegyvereit a fejével a Szajnáig rohanó Szent Dénesnek.
 • Az Azincourt-i csatát megelőzően Luxemburgi Zsigmond magyar király próbált egyezséget köttetni a harcoló felek között. De épp az 1415-ös ütközet lehetetlenítette el a már-már sikeresnek is mondható tárgyalásokat.
 • 1339-ben kitört a százéves háború, melynek tétje köztudottan a francia trón volt. Az angolok annak rendje és módja szerint támadást is indítottak a franciák ellen, akik büszke lovagságukkal kívánták az ellenfél útját állni. Crecy-nél (1346) kiderült, hogy az angolok "szabálytalanul" küzdenek, vagyis nem a hagyományos lovagi normáknak megfelelően. Ugyanis az angol királyok minden 16 és 60 év közötti szabad embert hadba szólítottak, s a hadra foghatókat zsoldosvezérek irányítása alá rendelték.
 • Az 1514-es Dózsa György vezette parasztfelkelésben a "lázadó papok" jelentős része obszerváns volt.
 • A Pálos rend tagja volt Martinuzzi György, ismertebb nevén Fráter György, akinek elévülhetetlen érdemei voltak az Erdélyi Fejedelemség megszervezésében.
 • A középkori magyar irodalom legfőbb emlékei, a kódexek - művelődéstörténeti szempontból - valójában nem is a középkorban születtek. A szórványos, töredékes nyelvemlékek után a XV. század első felében hirtelen megszaporodnak a magyar nyelvű kódexek, s felemelkedésük Mátyás uralkodásának idejére tehető. Érdekes tény, hogy a legnagyobb számban kézírásos, magyar kódexek a reformáció idején jelentek meg Magyarországon: abban az időben, amikor Európában a kódexeket már sok helyütt kiszorították az olcsó, nyomtatott könyvek. Nyomtató eszközök híján a külföldről beáramló nyomtatott termékek kézírásos kódexek formájában jelentek meg hazánkban.
 • Hogyan írják? A franciák általában Jeanne d'Arc-ként vagy a középkori írásmódot megõrizve Jehanne Darc-ként. Magyarországon a Jean d'Arc-ot is használják. Angolszász nyelvterületen a Joan of Arc terjedt el. A Szent Johanna név szintén Jeanne d'Arc-ot jelöli, akárcsak az Orleansi szűz elnevezés. (Figyelem! Az Őrült Johanna elnevezés viszont nem Jeanne d'Arcot jelöli!)

Linkek

Kisenciklopédia

Gótika
a középkor második felének művészeti stílusa Európában.
Freskó
frissen vakolt falfelületre festett kép
Szárnyasoltár
fából készült oltárépítmény, melynek középrészéhez mozgatható szárnyak csatlakoznak. A 14-16. században nagy számmal fordulnak elő Közép- és É-Európában.
Predella
A szárnyasoltár alsó része, felette emelkedik az oltárszekrény, mely szobrokat, festményt vagy domborművet foglal magába.
Üvegfestészet:
festett üvegablak készítésének művészete. Már a 6. században készültek színes üvegtáblák, de a műfaj virágzása a 12. századtól, a gótikus építészet adta lehetőségekkel indult meg.
Csúcsív
két középpontból szerkesztett ívforma, amelyet a hegyes szögű ívzáradék jellemez.
Inkvizíció
Egyházi bíróság, melynek az a feladata, hogy felkutassa az eretnekeket, s visszatérítse őket az igaz hithez. Amennyiben ez nem sikerülne, akkor átadják a világi hatóságoknak. Eredetileg az albigensek elleni háború során állította fel III. Ince pápa, a lateráni zsinat (1215-ben) hivatalos egyházi intézménnyé is nyilvánította.
Boldoggá, szentté avatás
Canonisatio, vagyis a szentek névsorába történő felvétel. Első fokozata a boldoggá avatás, amikor pápai mise keretében a helyi egyház által kiemelkedő, erényeivel kitűnő személyt mint "Isten szolgáját" boldoggá nyilvánítják. Ezt követően veszik fel egy újabb pápai mise keretében a szentek közé.
Római császárok és a keresztény egyház
A IV. században a római állam támaszt keresett a maga számára, s a császárok ezt a keresztény egyházban vélték megtalálni, amellyel szemben több évszázadon keresztül sem tudtak hathatósan fellépni. Ezért 313-ban elnyerték a vallásszabadságot, majd 380-tól államvallássá válhatott.
Szerzetesek és eretnekek
A pápák számára sokszor gondot okozott az új törekvéseket felmutató szerzetesek és az eretnekek közötti különbség meghatározása, hiszen valamilyen módon mindkét fél elégedetlen volt a fennálló (egyházi) renddel szemben. Egy későbbi meghatározás szerint így különíthető el a két csoport: a szerzetesrendek állítva (a bibliai és őskeresztény tanokat hangsúlyozva) tagadnak, az eretnekek pedig tagadva (egyházat és hittételeket egyaránt megtagadva) állítanak.
Kalligráfia
a szépírás művészete, a míves betűkanyarítás, betűvetés, kézírás tudománya
Misztika
a misztika az érett középkor korai századaiban jelentkező vallásos irányzat volt. Élményvallásosságot jelent: a misztikus hívő, ha végigjárta a misztikus lelki utat, melynek többek között az aszkézis is szerves része volt, akkor találkozhatott Istennel. A hangsúly a személyes vallásos élményen volt, ezért igen közel állt ez a mozgalom az eretnekséghez. Legnevesebb képviselői: Jacopo da Todi, Assisi Szent Ferenc.
Manuszkript
manus (kéz) + scriptum (írás, irat) latin szavak összetétele: a kézzel írott szövegekre használt idegen kifejezés.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten