3.2 Transzverzális készségek

Ebben a szakaszban olyan segédanyagokat mutatunk be, amelyek a 21. századi készségek fogalmával ismertetik meg a kollégákat. Ezekre a készségekre van szükségünk, hogy ki tudjunk teljesedni, fejlesszük személyiségünket, aktív állampolgárok legyünk, be tudjunk illeszkedni a társadalomba, és el tudjunk helyezkedni a munkaerőpiacon.

Roger Blamire, a European Schoolnet vezető tanácsadója az alábbi videóban ismerteti, mely kompetenciák tartoznak a 21. századi készségek közé.

A 21. századi készségeket három csoportba sorolhatjuk aszerint, hogy a tanulásban, a munkában vagy általában az életben való sikerességhez van-e rájuk szükség. Az egyes csoportokba tartozó készségek összefüggenek egymással.

Tanulási készségek

 • A tanulás tanulása és metakogníció: a tanulás folyamatának tanuló általi támogatása (időbeosztás, önállóság, fegyelmezettség, kitartás, összpontosítás), önszabályozó tanulás (az előrehaladás tervezése, monitorozása és értékelése), kritikus véleményalkotás.
 • Élethosszig tartó tanulás és kapcsolatépítés: aktív tanulás; érdeklődésalapú és tapasztalati tanulás; részvétel szakmai tanulási hálózatokban valamint kultúrákon, generációkon és tárgyterületeken átívelő tanulási környezetekben.
 • Kritikai gondolkodás és problémamegoldás: érvek, érvmenetek és elemzések használata; különböző szempontok figyelembevétele ítélethozatalkor és a következtetések levonásakor; a kíváncsiság szerepének hangsúlyozása a nézőpontok szélesítése és a tudás bővítése céljából; döntéshozatal.
 • Algoritmikus gondolkodás: a számítási kapacitás és a kritikai gondolkodás kombinációja, ami lehetővé teszi a kreatív és innovatív problémamegoldást.
 • Kreativitás és innováció: új, értékes ötletek kidolgozása egyedül és/vagy másokkal közösen, az ötletek értékelése továbbfejlesztés céljából, használható végtermékek/alkotások készítése az ötletek alapján.

Munkavégzéshez szükséges készségek

 • Kommunikáció: a magabiztos és világos önkifejezés képessége többféle nyelvi stílusban, a legkülönbözőbb helyzetekben; mások megértése és különféle nézőpontok figyelembevétele érvek megfogalmazásakor.
 • Együttműködés: munkavégzés heterogén csoportban, a különbségek kiaknázása új ötletek kidolgozására, kollaboratív tervezés és szervezés, befogadás, önzetlenség, becsületesség, képesség mások vezetésére és követésére.
 • Kezdeményező- és vállalkozói készség: projektek kidolgozása, megtervezése és menedzselése meghatározott célkitűzések elérése érdekében; kockázatvállalás és kezdeményezés; képesség a vezetésre és a csapatmunkában való részvételre egyaránt.
 • Médiaműveltség: a fontos információk megtalálása, különböző digitális forrásokban és formátumokban megjelenő információk kritikai értékelése és használata, médiatartalmak (írott, rajzolt, hang- és képanyagok) előállítása.
 • Digitális készségek: a digitális technológiák hozzáértő használata a kommunikáció, az együttműködés és a problémamegoldás során, tartalomalkotás és tartalomkezelés, online biztonság, élethosszig tartó tanulás virtuális hálózatokban.

Életvezetési készség

 • Állampolgárság: globális beágyazottság és helyi szerepvállalás, aktív részvétel a helyi és a globális közösség gazdagításában, aktív bevonódás és pozitív szerepvállalás intézményi tevékenységekben, a saját kultúrához tartozás érzése, erős identitástudat.
 • Élet és karrier: rugalmasság különböző szerepkörök és felelősségi körök vállalásában; alkalmazkodás a változásokhoz; önreflexió alkalmazása és mások tanácsainak figyelembevétele a személyes, illetve szakmai célok és kapcsolatok kezelésében; a felmerülő akadályok sikeres leküzdése; prioritások meghatározása; karriermenedzsment.
 • Személyes és társadalmi felelősségvállalás: önismeret, empátia, együttérzés, szolidaritás, testi-lelki jóllét, testmozgás, személyes kapcsolatok.
 • Kulturális tudatosság: a kulturális sokszínűség támogatása és a kulturális örökség védelme.
 • Fenntartható fejlődés: a jelen szükségleteinek olyan módon történő kielégítése, hogy az ne akadályozza az eljövendő generációkat abban, hogy ők is fedezni tudják saját szükségleteiket.

Források

Többféle keretrendszer létezik a 21. századi készségek leírására. Az ebben az anyagban használtak az alábbi forrásokra támaszkodnak:


Javasolt műhelytevékenység

Akár a fenti lista, akár más segédanyagok alapján folytassanak megbeszélést a transzverzális készségekről! Önök mely kompetenciákat szeretnék beemelni a szcenárióba? A résztvevők mindhárom kategóriából választanak egy-egy készséget, és megindokolják, hogy az ő célközönségük szempontjából miért ezek a legfontosabbak.