Untitled Document

KÖRNYEZET - Nemzeti jelképek

« ÓRAVÁZLATOK

Korosztály: 3. osztály

Témakör: Környezet

Az óra címe, témája: Hazánk, Magyarország

Kerettantervi kapcsolódás:
Tájékozódási alapismeretek, honismeret

Milyen célok elérésére törekszik majd az órán? Mi a célja a tanórával?
Ismeretszerzés hazánk történelmének jeles alakjairól, a nemzeti jelképekről. A társas kapcsolatok fejlesztése a tanulók együttműködése révén, az identitástudat erősítése: haza csak egy van

Más tantárgyak tartalmával kapcsolatba hozható-e a tanóra tartalma? Lehet példákat hozni a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire?
Magyar nyelv és irodalom, ének-zene

Milyen előzetes ismeretek (pl. fogalmak) kellenek a tanulók részéről a témakör eredményes elsajátításához?
Környezetismeret 3. o.: A fő- és mellékvilágtájak. A térkép szimbolikus jeleinek, színeinek ismerete. Térképi ábrázolások. Települések térképének tanulmányozása.

Milyen lehetőségei vannak a tanulók érdeklődésének a felkeltésére, a folyamatos motiváció biztosítására?
Változatos munkaformák: frontális, csoportmunka, egyéni feladatok, online feladatok

Idő

Az oktatás tartalma, tananyag

Az oktatás menete, az oktatás folyamata, lépései

Alkalmazott oktatási módszerek és tanulásszervezési módok

Taneszközök, tananyagok, táblakép, képernyő képe

Egyéni sajátosságok figyelembevétele

Egyéb megjegyzések

10’

Rejtvény: megfejtés: Himnusz

Sulinet Junior
Keresztrejtvény

A rejtvény megfejtése pármunkában, majd beszélgetés:
Mi jut eszedbe a Himnuszról? Mit jelent neked a haza?

Interaktív tábla, táblagép

 

 

10’

Nemzeti jelképeink:
zászló, címer, Himnusz, Szózat.

Páros munka

Rövid, hiányos szövegek elolvasása a 4 nemzeti jelképről, a jelképek nevének kiegészítése a szövegben. Pl. A …. pajzs alakú.

Nemzeti jelképeink- Feladatlap

 

 

10’

Nemzeti jelképeink

Csoportmunka

A tanulók csoportokba rendeződve igaz- hamis állításokat tartalmazó feladatlapot készítenek társaiknak a nemzeti jelképekről. A tanító jelzésére minden csoport továbbadja feladatlapját egy másik csoportnak, s szintén csoportmunkában meg is oldják a feladatlapokat.
Ellenőrzés frontális osztálymunkában.

 

 

 

10’

Az országhatár és a legnagyobb városok.

Frontális osztálymunka

Az ország térképének vizsgálata, országhatárok, főbb városokra mutatás, beszélgetés Magyarország földrajzi helyzetéről, domborzatáról.

Falitérkép

 

 

5’

Az óra lezárása

Frontális osztálymunka
Gondolattérkép

Falitábla