Untitled Document

MAGYAR - Himnusz

« ÓRAVÁZLATOK

Korosztály:4. osztály

Témakör: Magyar nyelv és irodalom

Az óra címe, témája: Kölcsey Ferenc: Himnusz

Kerettantervi kapcsolódás:
Olvasás, az írott szöveg megértése
Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése
HŐSÖK ÉS HÍRES EMBEREK A XIX–XX. SZÁZADBAN – Kölcsey Ferenc: Himnusz

Milyen célok elérésére törekszik majd az órán? Mi a célja a tanórával?
Ismeretszerzés a 19-20. század irodalmáról, szociális kompetenciák fejlesztése, kezdeményezőképesség fejlesztése. Az eszközszintű írás-használat fokozatos kialakítása. Néhány alapvető helyesírási szabály megismerése, törekvés ezek megfelelő alkalmazására. A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. Önállóság, kritikai készség.

Más tantárgyak tartalmával kapcsolatba hozható-e a tanóra tartalma? Lehet példákat hozni a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire?
Környezetismeret, Ének- zene

Milyen előzetes ismeretek (pl. fogalmak) kellenek a tanulók részéről a témakör eredményes elsajátításához?
Magyar nyelv és irodalom 3. osztályban szerzett ismeretek

Milyen lehetőségei vannak a tanulók érdeklődésének a felkeltésére, a folyamatos motiváció biztosítására?
Változatos munkaformák: egyéni és frontális munka, videó/hangfelvétel, online feladat

Idő

Az oktatás tartalma, tananyag

Az oktatás menete, az oktatás folyamata, lépései

Alkalmazott oktatási módszerek és tanulásszervezési módok

Taneszközök, tananyagok, táblakép, képernyő képe

Egyéni sajátosságok figyelembevétele

Egyéb megjegyzések

10’

A Himnusz meghallgatása felvételről/megnézése videóról

Frontális osztálymunka
Beszélgetés

Hang-/videó felvétel

Technikai eszközök, tv, videó, interaktív tábla, hangfalak)

 

 

5’

Himnusz. A magyar nép zivataros évszázadaiból.

Frontális osztálymunka

A vers felolvasása (tanítói felolvasás, a tanulók követik)

 

 

 

10’

A Himnusz elemzése
A költemény magyarázata a korábban megismert történelmi eseményekkel.

Frontális osztálymunka

 

 

 

5’

A múlt és a jelen (a versben a XIX. század) szembeállítása ellentétes képekkel. A kezdő és a befejező versszak összehasonlítása.

Egyéni munka

Közös megbeszélés

 

 

 

5’

A sorvégi rímek elhelyezkedése; betűrímek keresése.

Egyéni munka

 

 

 

10’

Memoriter Sulinet Sorbarendező segítségével

Egyéni munka
Sulinet Junior Sorbarendező
Állítsd megfelelő sorrendbe az első két versszak sorait!

Interaktív tábla/táblagép