Untitled Document

MAGYAR - Szózat

« ÓRAVÁZLATOK

Korosztály: 3. osztály

Témakör: Magyar nyelv és irodalom

Az óra címe, témája: Szózat

Kerettantervi kapcsolódás:
Olvasás, az írott szöveg megértése
Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése

Milyen célok elérésére törekszik majd az órán? Mi a célja a tanórával?
Ismeretszerzés a 19-20. század irodalmáról, szociális kompetenciák fejlesztése, kezdeményezőképesség fejlesztése Az eszközszintű írás-használat fokozatos kialakítása. Néhány alapvető helyesírási szabály megismerése, törekvés ezek megfelelő alkalmazására. A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. Önállóság, kritikai készség.

Más tantárgyak tartalmával kapcsolatba hozható-e a tanóra tartalma? Lehet példákat hozni a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire?
Környezetismeret, ének-zene

Milyen előzetes ismeretek (pl. fogalmak) kellenek a tanulók részéről a témakör eredményes elsajátításához?
Magyar nyelv és irodalom 19-21. századi irodalmáról tanultak

Milyen lehetőségei vannak a tanulók érdeklődésének a felkeltésére, a folyamatos motiváció biztosítására?
Változatos munkaformák: egyéni és frontális osztálymunka, hang/videó, online feladat

Idő

Az oktatás tartalma, tananyag

Az oktatás menete, az oktatás folyamata, lépései

Alkalmazott oktatási módszerek és tanulásszervezési módok

Taneszközök, tananyagok, táblakép, képernyő képe

Egyéni sajátosságok figyelembevétele

Egyéb megjegyzések

10’

Szózat meghallgatása felvételről/megnézése videó felvételről

Frontális osztálymunka

Beszélgetés

Hang-/videó felvétel

Technikai eszközök, tv, videó, interaktív tábla, hangfalak)

 

 

10’

Szózat c. vers

Egyéni munka
Frontális osztálymunka
A vers tanítói felolvasása

 

 

 

15’

A vers elemzése

Frontális osztálymunka

 

 

 

10’

Memoriter Sulinet Sorbarendező segítségével

Sulinet Junior Sorbarendező
Szózat
Állítsd megfelelő sorrendbe az első két versszak sorait!

Táblagép