Untitled Document

MATEMATIKA - Összeadás-kivonás

« ÓRAVÁZLATOK

Korosztály: 1-2. osztály

Témakör: Matematika

Az óra címe, témája: Összeadás-kivonás

Kerettantervi kapcsolódás:
Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika: Több, kevesebb, ugyanannyi fogalma, egyszerű matematikai szakkifejezések és jelölések
Számelmélet, algebra: A szám- és műveletfogalom tapasztalati úton való alakítása

Milyen célok elérésére törekszik majd az órán? Mi a célja a tanórával?
Mennyiségi viszonyokban való tájékozódás. Összefüggések kifejezése tevékenységgel, szóban, jelekkel. Az egész és rész közti viszony megfigyelése. Történések megfigyelése. Matematikai fogalmak elsajátítása, alkalmazása.

Más tantárgyak tartalmával kapcsolatba hozható-e a tanóra tartalma? Lehet példákat hozni a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire?
Környezetismeret, magyar nyelv és irodalom

Milyen előzetes ismeretek (pl. fogalmak) kellenek a tanulók részéről a témakör eredményes elsajátításához?
Elemi számfogalom

Milyen lehetőségei vannak a tanulók érdeklődésének a felkeltésére, a folyamatos motiváció biztosítására?
Változatos munkaformák: frontális, egyéni, páros munka, online szemléltetés, online feladatok

Idő

Az oktatás tartalma, tananyag

Az oktatás menete, az oktatás folyamata, lépései

Alkalmazott oktatási módszerek és tanulásszervezési módok

Taneszközök, tananyagok, táblakép, képernyő képe

Egyéni sajátosságok figyelembevétele

Egyéb megjegyzések

10’

Játék

Frontális osztálymunka

Játék: Gondoltam egy számra

 

 

 

20’

Műveletek megjelenítése tevékenységgel, rajzzal, megoldásuk menetének leírása a füzetbe

Frontális osztálymunka

korong, számolópálca, apró játékok

 

 

10’

Összeadás-Kivonás

Egyéni munka
Sulinet Junior
Sorbarendező

Összeadás-Kivonás
Számold ki és eredmény szerint állítsd emelkedő sorrendbe a kártyákat!

Táblagép

 

 

5’

Óra végi értékelés, házi feladat adása, megbeszélése