felvil
(784)

 • A 18. század utolsó harmadában jelent meg Magyarországon a felvilágosodás, amelynek magyar képviselői - a hazai polgárság hiányából következően - a nemességből, s elsősorban a köznemességből kerültek ki. Mivel ez a nemesi réteg a rendi kiváltságait nem ...
 • Felvilágosodás és poltika Kelet-Közép-Európában a 18. században A felvilágosult abszolutizmus politikáját folytatta számos uralkodó Európa perifériáján és félperifériáján, így Poroszországé, a Habsburg birodalomé, Spanyolországé, Portugáliáé, Svédországé ...
 • Az új természettudományos világkép a 18. században eretnek tudósok tanából közkeletűvé és elfogadottá vált. Nem maradt hatástalan a társadalommal, a politikával, a vallással, az emberi lélekkel kapcsolatos nézetekre sem. Ezeken a területeken is megjelent ...
 • A XVIII. század második felében jelentős változások mentek végbe a magyar költészetben. A szellemi megújulás igénye szemléletváltozást hozott, illetve a poétai technika megújításának szándéka vezette az újító nemzedéket. Bíró Ferenc: Báróczi Sándor és a ...
 • Forrás 1. „Két fő akadály késleltette sokáig a filozófia fejlődését: a tekintély és a rendszerekhez való ragaszkodás. Az igazi filozófus nem a mások szemével lát, hanem csakis a bizonyosságból fakadó meggyőződésnek veti magát alá. Elég nehéz megérteni, ...
 • „A felvilágosodás az ember kilábalása maga okozta kiskorúságából. Kiskorúság az arra való képtelenség, hogy valaki mások vezetése nélkül gondolkodjék. Magunk okozta ez a kiskorúság, ha oka nem értelmünk fogyatékosságában, hanem az abbeli elhatározás és ...
 • Felvilágosult abszolutizmusMária Terézia halála (1780) után trónját fia, II. József foglalta el. A felvilágosodás híve, birodalmát is ebben a szellemben akarja kormányozni. A felvilágosult abszolutizmus azonban áldozatokat követel az egyes államrészektől. ...
 • A felvilágosodás kibontakozó eszmerendszere Európa középső és keleti felében időben eltérő és tendenciájában is rendkívül sokszínű képet mutat. Ennek egyik fő oka e területek különböző társadalmi és politikai helyzete. A közép-európai országokban ...
 • A magyar felvilágosodás nyitó dátuma 1772, Bessenyei GyörgyÁgis tragédiája című művének megjelenése. Természetesen nem egy csapásra és nem is egy szerző egyetlen művéhez köthető a szellemi mozgalom kibontakozása (pl . Bessenyeinek ebben az évben még ...
 • A versújítás a felvilágosodás korának nagy eredménye. A korszak költőinek elméleti és gyakorlati munkássága teremtette meg azt a verselésiformakészletet, amely máig meghatározója a magyar költészetnek. A versújítási tendenciák leglényegesebb eleme, hogy ...
 • A felvilágosodás
  Az európai és a magyar felvilágosodásról, filozófusairól és neves szerzőiről készült ppt-diasorunkat itt tekintheted meg.
  2005. október 9.
 • Felvilágosult abszolutizmus
  Honnan is az elnevezés? A felvilágosult abszolutizmus megnevezés a francia fiziokratáktól származik (1767-ből), és az abszolutizmus egy sajátos válfaját takarja. A 18. században néhány közép- és kelet-európai uralkodó (pl. II. Frigyes, II. József) a ...
  2007. november 16.
 • A felvilágosodás hatása
  Bevezető gondolatok A felvilágosodás a XVII-XVIII. század filozófiai, eszmetörténeti mozgalma. Kialakulásához hozzájárult a fizika XVII. századi fejlődése, elsősorban Newton munkássága. A vélekedés helyett a tapasztalat került előtérbe, a világot ...
  2014. április 15.
 • A felvilágosulás irodalma
  Kelet-Európában a felvilágosodás viszonylag később alakult ki, mint Angliában vagy Franciaországban. Ennek oka elsősorban az ezen a területen lévő országok gazdasági, társadalmi berendezkedésében keresendő. A megmerevedett feudalizmus, a polgárság hiánya ...
  2007. november 10.
 • Sapere aude!
  A függetlenség kikiáltása Embereszmény A klasszicisták alapvetően racionalisták voltak, az antik remekművek vizsgálatától azt remélték, hogy felfedezik a tökéletes alkotás szabályait. Az előzőekből az is következik, hogy a klasszicista embereszménye az ...
  2014. március 11.
 • Benjamin Constant
  A dolgozatom témája Benjamin Constant francia gondolkodó politikai filozófiája, azonban célom volt az is, hogy ezt a politikai filozófust elhelyezzem a politikai gondolkodás történetén belül. Ezen elgondolás miatt kezdem dolgozatomat a liberalizmus rövid ...
  2005. április 27.
 • A Hazafiúi Magyar Társaság
  A felvilágosult abszolutizmus kora II. József és II. Lipót II. Lipót halála után (1792) azonban jelentős szemléletváltás történt az uralkodói udvarban: I. Ferenc a hagyományos rendiség kereteit, majd a feudális jellegű abszolutisztikus uralom ...
  2007. november 21.
 • Ideológiák - liberalizmus
  Liberalizmus / szabadelvűség A liber [lat.] = szabad származású szóból ered, a liberális szó jelentése eredetileg szabadságot kedvelő, bőkezű volt. Először a haladó spanyol polgári párt, a Los Liberales megalakulásakor [1810] bukkant fel, majd az ...
  2007. november 20.
 • Hideg tekintetek - érzéki szavak
  Miért épp a 18. században jelent meg a libertinus irodalom? Akár a rokokó frivol, nyíltan vagy fojtottan erotikus ábrázolásmódja, akár a felvilágosodás jelentette szabadságeszmények felöl közelítünk és keresünk magyarázatot a jelenségre, végül az eredmény ...
  2007. október 31.
 • Rousseau
  Szemben az árral? Rousseaut sokan sokféleképp igyekeznek értelmezni és eszméit továbbadni. Ám komoly fejtörést okozhat e gondolkodó, hiszen élete és eszméi, a felvilágosodás és politikai nézetei között igen nagy a distancia. De elvethetjük-e Rousseau ...
  2007. december 29.