katolikus egyh
(371)

 • ... (gör. szent uralom) a római katolikus egyházban a hatalommal rendelkezők szigorúan ... (gör. szünodosz = összejövetel, gyülekezet) a katolikus egyház főpapjainak ünnepélyes tanácskozása. Különböző ... püspök (gör. episcopus = felügyelő) a katolikus tanítás szerint az apostolok utóda ...
 • ... nuncius Brüsszelbe küldik, ahol a katolikus iskolák elvilágiasítása ellen folytatott harcot ... Kolping Adolf Kolping: német katolikus pap, a katolikus legényegyesületek alapítója. (Kerpen, 1813 ... előidézett társadalmi válságjelenségek megoldására irányuló katolikus válaszok nem új keletűek. Adolf ...
 • A kereszténység egyistenhívő vallás, amely a zsidó, ószövetségi hagyományban gyökerezik. A keresztény tanítás szerint Isten egy, örök és mindenható. Egy Isten van, aki három személyben jelenik meg: az Atyában, a Fiúban (Jézus Krisztusban) és a ...
 • Az állam és az egyház vizsonya A 19. századig Európa összes országában államvallásról beszélhetünk, vagyis az állam valamely vallásnak kitüntetett szerepet biztosított a többi rovására. Az emberek gondolkodásában bekövetkezett változások azonban egyre ...
 • ... templomának kapujára, amelyben az akkori katolikus egyház dogmájának és gyakorlatának hibáira ... irányzata. A katolikus szó a katolikus vallású, a római katolikus egyház dogmarendszerét elfogadó ... államban található. Szentmise egy Római Katolikus templomban mozgókép... Az Evangélikus Egyház ...
 • ... torkosság és a mértéktelenség. A katolikus ünnepeknek kialakult szokásai vannak, amelyekhez ... ünnepe, amelynek megünneplése a legtöbb katolikus családban a halvacsorával történik. Ilyenkor ... . December 31-én, szilveszter éjszakáján a katolikus templomokban hálaadó szentmisét tartanak, II ...
 • ... . Keresztély királyt 1524 Svájcban a katolikus és reformátuskantonok között polgárháború robban ... feladata: szembefordulás a reformációval, a katolikus egyház újjászervezése 1546–1555 a ... választják meg 1576 a németalföldi katolikus és kálvinista tartományok megbékélési szerződést ...
 • ... lehetett bekerülni. A felszentelés a katolikus egyház egyik eltörölhetetlen szentsége. A ... a püspöki kinevezésre, hiszen a katolikus egyházat egyetemesnek, országhatárok és nemzetek ... lehetett bekerülni. A felszentelés a katolikus egyház egyik eltörölhetetlen szentsége. A ...
 • A kolostorok a katolikus egyház legfőbb kulturális központjai voltak, ... , Bp., 1994 A kolostorok a katolikus egyház legfőbb kulturális központjai voltak ...
 • ... pápa alatt érte el a katolikus egyház hatalma csúcspontját? A kora ... pápa alatt érte el a katolikus egyház hatalma csúcspontját? II. Orbán ...
 • A katolikus egyház
  ... lehet bekerülni. A felszentelés a katolikus egyház egyik eltörölhetetlen szentsége. A ... a püspökök kinevezésre, hiszen a katolikus egyházat egyetemesnek, országhatárok és nemzetek ... synodos, vagyis összejövetel, gyülekezet, a katolikus egyház főpapjainak ünnepélyes tanácskozása. Nem ...
  2003. október 2.
 • Az ortodox egyház
  ... áll, és ebből adódóan a katolikus egyháztól eltérően gyakorlatilag mindennemű központi ... egyetemes zsinat joga, ennek - a katolikus zsinathoz hasonlóan - tagja az összes ... . Forrás Dr. Szántó Konrád: A katolikus egyház története. Ecclesia Kiadó, Budapest ...
  2003. november 2.
 • Reformációs irányzatok
  ... 16. század folyamán. Miután a katolikus egyháztól eltérően birtokai, tizedjövedelme nem ... , hogy a lelkészek - ellentétben a katolikus papsággal - nem állnak közelebb Istenhez ... reformjának hívei tiltakoztak ugyan a katolikus dogmatika és az egyház felépítése ...
  2003. október 2.
 • A keresztény egyházak
  ... katolikus egyházszervezet A keresztény egyházak szervezeti rendjének bemutatásakor először a katolikus egyházat vesszük szemügyre. A katolikus egyház magát egyetemesnek ... központi irányítás, mint például a katolikus egyházban. A szerzetesség sem oszlik ...
  2003. október 2.
 • Vallási türelem
  ... az évtől kezdve a római katolikus vallásgyakorlatot is erőteljesen korlátozták (pl ... következtetésre juthatunk, hogy míg a katolikus egyház dominanciája 1551 után megszűnt ... reformátusok száma folyamatosan nőtt. A katolikus egyház visszaszorulásával párhuzamosan, mint fentebb ...
  2007. november 24.
 • Egy magyarajkú ortodox püspökség létrehozása II.
  ... - noha eredetileg katolikus pap volt - a „magyar görög katolikus egyház" püspökeként tevékenykedett ... jogot, hogy a jeruzsálemi római katolikus, görögkeleti görög, görögkeleti kopt, görögkeleti ... magyar liturgikus nyelvet használó egykori katolikus pap Németh Istvánt választották meg ...
  2015. április 20.
 • A keresztény politikai tradíció és az európai integrációs folyamatok kezdetei II.
  ... alatt állnak, s ezért a katolikus társadalmi szervezetek, egyesületek működését korlátozó ... minden tartományban működik. A déli katolikus többségű tartományban azonban – ahol a ... a megoldandó szociális kérdéseket felvállaló katolikus politikusok és demokrata republikánus csoportok ...
  2014. augusztus 8.
 • A keresztény politikai tradíció és az európai integrációs folyamatok kezdetei I.
  ... igénye adja. Az olasz keresztény (katolikus) politikusok nehéz helyzetbe kerültek 1870-ben ... politikai erővé vált. Az olasz katolikus néppárt munkájának a politikai pluralizmus ... Milánóban – néppárti hagyományokon és a katolikus társadalmi szervezetekre (így például az ...
  2014. augusztus 3.
 • Fejezetek a magyarországi bolgárság történetéből II.
  ... bolgár katolicizmus központja. Így a katolikus bolgárok (paulikánusok) lelki vezetést, szellemi ... a legfontosabb szempont a katolikus vallás volt, így katolikus német, francia, olasz ... monarchia területére települő bolgárok többsége katolikus volt, érkezett azonban ortodox vallású ...
  2014. augusztus 4.
 • Kárpátalja
  ... református, 70 000 római katolikus, 30 000 görög katolikus, 1000 izraelita. A ... . A római alárendeltségő Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye újjászerveződése ezzel egy időben ... nyílt, melyben megindult a görög katolikus papképzés. Oktatás Kárpátalján jelenleg száznál ...
  2003. október 2.